(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

(The First time Manager)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 21 ต.ค. 57

   หลักการและเหตุผล

องค์กรโดยส่วนใหญ่ให้โอกาสคนที่ตั้งใจทำงาน , มีความรู้ความสามารถในงาน , รับผิดชอบและมีความภักดีต่อองค์กรในการเลื่อนตำแหน่ง จากพนักงานขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ โดยที่ขาดเรื่องการพัฒนาให้เขาสามารถรับบทบาทผู้จัดการ ได้อย่างที่เขามั่นใจ ทำให้หลายองค์กร “ เสียพนักงานดีๆไปหนึ่งคน  แต่ได้ผู้จัดการ ที่ไม่พร้อมมาหนึ่งคน ”

ผู้จัดการ หลายคนจำเป็นต้องให้ความสนใจไปที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่ตัวงานเพราะผู้จัดการ จำเป็นต้องทำงานผ่านผู้อื่น ดังนั้นไม่ควรยึดเอาแนวความคิดของตัวเองเป็นหลักควรฟังผู้อื่น ผู้จัดการ ยังต้องเป็นผู้นำทีม ( ภาวะผู้นำ ) รอบรู้และมองภาพรวมได้อย่างถ่องแท้ ( วิสัยทัศน์ ) กล้าตัดสินใจ

ผู้จัดการ มือใหม่ หรือ ผู้บริหารที่ทำหน้าที่บริหารจัดการในช่วงเริ่มต้น หากไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ตั้งแต่แนวความคิด , วิธีทำงาน และการปฏิบัติตัว เสียใหม่ แล้วย่อมทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความสับสน และไม่มั่นใจในตัวผู้จัดการ สุดท้ายก็จะนำไปสู่การลาออกของพนักงานที่สูงขึ้น

   วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้ผู้จัดการ มือใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักในการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและทั้งจิตใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อสามารถกำหนดบทบาทของตัวเองในฐานะผู้จัดการ ได้อย่างเหมาะสมทำงานในตำแหน่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองในเรื่องสำคัญของผู้จัดการ ได้ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการทำงาน ในฐานะพนักงานกับการทำงานในฐานะผู้จัดการ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

เริ่มต้นที่การบริหารคน
      เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์
      หลุมพรางทางคิดในฐานะผู้นำ
      การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
      การสร้างการยอมรับจากผู้อื่น


การทำงานร่วมกับผู้อื่น
      การพัฒนา EQ ของตัวเอง
      การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
      การประสานพลัง

การสร้างสมดุลในชีวิต
      การรับมือกับการกดดัน
      การมีสมดุลในชีวิต

คัดเลือก สอนงาน สร้างทีม บทบาทของผู้จัดการ
      กำหนดเป้าหมาย
      การใช้คนให้เหมาะสม
      การพัฒนาทีมงาน
      ภาพลักษณ์ทีมในฝัน

การพัฒนาตัวเอง
      การบริหารเวลา
      อการมอบหมายงาน
      การเป็นผู้นำการประชุม
      การสร้างทัศนคติเชิงบวก

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|