อบรม สัมมนา

รวมหลักสูตรอบรม-สัมมนาของ EnTraining
In-house Training and Group Coaching Courses
In-house Group Coaching เป็นลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การจัดพนักงานไปฝึกอบรมแบบ Public จะเสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจไม่ได้เนื้อหา/แนวทางตรงตามความต้องการ การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคล้องกับงานที่ทำอยู่ วิทยากร Entraining จะใช้หลักการพัฒนาบุคลากรแบบ Adult Learning (การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่) ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพและเข้าใจทั้งขบวนการ และนำไปปฎิบัติงานได้จริง
กลุ่มหลักสูตร อบรม สัมมนา แบบ In-house
 
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
อบรม สัมมนา
   
Group Coaching
ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและ
การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
โดย อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
Group Coaching
ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
( The Line Manager as HRD )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ
( Advance Communication for Leader )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0
( Manager 3.0 )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
สุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ
( Professional Branch Manager )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ
( Strategic & Leadership Development )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่
( The First time Manager )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
จิตวิทยาการให้บริการและ
การจูงใจในฐานะหัวหน้างาน
( Leadership for Customer Service)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
( Leadership for Manager)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
( Leadership Within You)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร
( Leadership Within You)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
ผู้นำ... สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
( Leadership Teamwork)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
ผู้นำพลังคิดเชิงบวก
( Positive Energy Leader)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
( Effective Leadership for Change)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
( Effective Leadership Communication)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
( Working As A Team)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
   
   
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการโค้ช
(Communication Connection & Coaching)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เทคนิคการสอนแนะ (Coaching)
ด้วย NLP
(Coaching by NLP Technique)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
( Effective Teaching, Training and Coaching)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โค้ชชีวิตตัวเอง…..พิชิตความสำเร็จ
หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
( Coach Yourself )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การพัฒนาผู้จัดการในฐานะโค้ช
( Leader as a Coach )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
( To be good Coach)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช
( Coaching Skill)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
HRD…คุณคือโค้ชขององค์กร
( HRD You are the Coach)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คุณคือ วิทยากรคุณภาพ... เชื่อไหม?
( To Be The Good Trainer … By Coaching)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ผู้จัดการทีมงานขาย . . . ต้องเป็นโค้ช
( Coach Sale Team)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ผู้จัดการ...ในฐานะโค้ชของทีมงาน
( The Manager…You are coach)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร
( To Be Executive Coach)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
   
   
การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การวางแผนกลยุทธ์บริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
(Strategic Partner Implementation)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ
( Business Planing Technic)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ผู้จัดการฝ่ายขายเหนือระดับ
( Sales Manager)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ผู้จัดการทีมงานขาย . . . ต้องเป็นโค้ช
( Coach Sale Team)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คุณคือ... นักการตลาดขององค์กร
( Marketing of The Organization)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
สุดยอดบริหารงานขาย ของนักขายอย่างสร้างสรรค์
( Sales)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การพัฒนานักขายเชิงกลยุทธ์
( Strategic Selling Sales)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
   
   
สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
พีซี ณ. จุดขาย
( PC...Point of Sale )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
สร้างคัมภีร์ “การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ” ของตัวเอง
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
นักขายมืออาชีพ…หน่วยงานภาครัฐ
( Professional Sales for Government )
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
การตลาดเชิงกลยุทธ์....หัวใจแห่งความสำเร็จ
( Marketing Straiegic)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม
( Project Account Selling Techique)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
( Negotiation)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
พัฒนาพนักงานขาย ณ.จุดขาย
( Sales POS)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย
หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
( Sales)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เทคนิคการขายสำหรับนักขายในฐานะที่ปรึกษา
( Sales Consult)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
( Excellent Tele sales)
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
หลักสูตรขายอย่างไร….ให้สนุกกับงานขาย
( How to Sell Enjoy Sales )
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
เทคนิคการวางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
( Professional Tele Sale Planing )
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
การนำเสนอทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าองค์กร
( Tele Marketing For Coporate )
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
 
อบรม สัมมนา
   
Group Coaching
ผู้นำ 360 องศาขององค์กร
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ
( Advance Communication for Leader )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ
( Strategic & Leadership Development )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
จิตวิทยาการให้บริการและ
การจูงใจในฐานะหัวหน้างาน
( Leadership for Customer Service)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
( Effective Leadership Communication)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
( Your Leadership@Work)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
ผู้นำ... สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
( Leadership Teamwork)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
ผู้นำพลังคิดเชิงบวก
( Positive Energy Leader)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
( Effective Leadership for Change)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
( Supervisory Skill Development )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
   
   
เทคนิคการสอนงาน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
( Effective Teaching, Training and Coaching)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โค้ชชีวิตตัวเอง…..พิชิตความสำเร็จ
หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
( Coach Yourself )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง
หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
( Coaching & Mentoring Technique)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
หลักสูตร 1 วัน | หลักสูตร 2 วัน
( To be good Coach)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ผู้จัดการ...ในฐานะโค้ชของทีมงาน
( The Manager…You are coach)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช
( Coaching Skill)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
HRD…คุณคือ โค้ชขององค์กร
( HRD You are the Coach)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คุณคือ วิทยากรคุณภาพ... เชื่อไหม?
( To Be The Good Trainer … By Coaching)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
   
อบรม สัมมนา
   
Group Coaching
คุณเป็นได้…ดีกว่าที่คิด
( You can do better)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
   
โค้ชชีวิตตัวเอง…..พิชิตความสำเร็จ
( Coach Yourself )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โค้ชอย่างไร..ให้ได้พนักงานคุณภาพ
( Effective Staff By Coach)
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
   
อบรม สัมมนา
Group Coaching
   
Group Coaching
หลักสูตร สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า Group Coaching
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร กายบริหารด้วยวิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนาร่างกาย สมองและจิตใจ
( EXERCISE for develop Body & Brain & Mind)
โดย อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
Group Coaching
หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
( Effective Delegation Technique )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร คุณคือ วิทยากรคุณภาพ... เชื่อไหม?  
( To Be The Good Trainer … By Coaching)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  
( Emotional Intelligence)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า  
( GEN Y )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร คิดดี ทำดี พิชิตความสำเร็จ
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ  
( Loyalty)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร การพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร
( Talent…Self Development )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
( Creative Thinking & Effective Communications Strategy)
โดย อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย 
   
Group Coaching
หลักสูตร เทคนิคการให้เกียรติและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
(Effective Working with Cross Function Management)Group Coaching
โดย อาจารย์ อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Group Coaching
หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการทำงานแบบข้ามสายงาน
(Recognition & Motivation with Positive Psychology)
โดย อาจารย์ อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
Group Coaching
หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP
(Chang Yourself by NLP)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร การสร้างค่านิยมหลักให้กับทีมงาน
(Core Value)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
(Personality and Communication Pro)
โดย อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
Group Coaching
หลักสูตร สื่อสาร...สร้างสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งานสำเร็จ
( Effective Communication & Connection )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย
ทัศนคติเชิงบวก
( Attitude)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานด้วย 5Q
( Effective Working by 5Q )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ
( Proactive Working )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร ทัศนคติการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
( Effective Communication Attitude)
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
Group Coaching
หลักสูตร เทคนิคการเจียระไน Gen Y
ให้มีคุณค่าในองค์กร
Group Coaching
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ
( Grooming & Personality Development Workshop)
โดย อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย 
   
Group Coaching
หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ
( Customer Care )
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร การรักษามาตรฐานการให้บริการ
( A Standard of Service)
โดย อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย 
Group Coaching
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
(Service Mine)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร จิตวิทยาบริการ…เข้าถึงหัวใจลูกค้า  
( Service Customer)
โดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Group Coaching
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการ
จัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Service Communication & Complaint Management)
โดย อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
Group Coaching
หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ
( Service Plus)
โดย อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย 
Group Coaching
หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
( Professional Customer Service By Phone )
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
Group Coaching
หลักสูตร การบริการหลังการขาย ใส่ใจลดข้อร้องเรียน
(More Impressive From Customer Complaints )
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย Group Coaching
Group Coaching
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้า
(Customer Strategy Satisfy ) Group Coaching
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
Group Coaching
หลักสูตร การครองใจลูกค้าด้วย CRM
(To win Customers With CRM ) Group Coaching
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
Group Coaching
หลักสูตร บริการที่ดีเยี่ยม! ประสบความสำเร็จด้วย 6 คิว
(Excellent Service For Success By 6Q ) Group Coaching
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
Group Coaching
หลักสูตร สร้างแรงจูงใจในการบริการสู่ความเป็นเลิศ
(Motivation For Service Excellence ) Group Coaching
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
Group Coaching
หลักสูตร สุดยอดการบริการสู่ความเป็นเลิศ
( Excellent Service ) Group Coaching
โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
   
อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตร อบรม สัมมนา In-house อื่นๆที่น่าสนใจ
อบรม สัมมนา อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตรการบริหารและการพัฒนาและเพิ่มผลิตขององค์กร
(Management & Organizational Development)
อบรม สัมมนา อบรม สัมมนา กลุ่มหลักสูตรทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ
(Thinking Skill)
อบรม สัมมนา โปรแกรมการอบรมแบบบูรณาการ
องค์กรขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ต้องใช้บุคลากรจำนวนมากในการบริหารการผลิตให้มีประสิทธิผล การบังคับบัญชาได้มีการจัดแบ่งอย่างชัดเจนและมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตค่อนข้างมาก ทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่างๆ ดังนี้
การติดตามผลการอบรม
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะทำให้การพัฒนาตัวเองเกิดความต่อเนื่อง และหากสามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการฝึกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็จะทำให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสามารถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนาต่อไปได้ด้วย
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|