(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

(People Management & Development)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 1 ธ.ค. 57

   หลักการและเหตุผล

อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับบุคลากร (ทุนมนุษย์) ย่อมทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผลงานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากฝีมือของบุคลากรภายในองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน หัวหน้างานเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม ให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น หัวหน้างานควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทีมงานร่วมกับหน่วยงาน HRM&HRD ขององค์กร

อบรม สัมมนา การพัฒนาให้หัวหน้างานเข้าใจหลักการและแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงานจะทำให้สามารถสร้างและ รักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรและ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงยิ่ง โดยผ่านกระบวนการสร้าง ฝึกสอน ชี้แนะ สอนแนะ ดูแลและปรึกษาที่ถูกต้อง

อบรม สัมมนา บทบาทของหัวหน้างานในการบริหารและพัฒนาทีมงานนั้นมีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และสถานการณ์ในการพัฒนาบุคลากรนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น
      อบรม สัมมนา การสอนความรู้ (Teaching)
      อบรม สัมมนา การถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี (Training)
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาและชี้แนะ (Consulting&Counselling)

   วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
อบรม สัมมนา เพื่อให้เทคนิควิธีการในการพัฒนาทีมงานที่เหมาะสมกับบุคลและสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Style ของผู้เรียนเอง
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างแนวความคิดในการใช้บทบาทในการพัฒนาทีมงาน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา คุณพร้อมในการพัฒนาทีมงานหรือไม่?
      อบรม สัมมนา หัวหน้างานในฐานะ HRM&HRD ขององค์กร
      อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากร...หัสใจสำคัญของผู้นำ
      อบรม สัมมนา Workshop: แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน

อบรม สัมมนา หลักการและแนวทางพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา เป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา การสอน ฝึกสอน ชี้แนะ ดูแล และปรึกษา
      อบรม สัมมนา การประเมินผลการเรียนรู้ของทีมงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดหลักการและแนวทางของตนเอง

อบรม สัมมนา บทบาทการบริหารและพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา หัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
      อบรม สัมมนา คุณครูผู้ให้ความรู้ ความสามารถในงาน
      อบรม สัมมนา ครูฝึกผู้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี
      อบรม สัมมนา โค้ชผู้ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้
      อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาให้คำชี้แนะปรึกษาและดูแล
      อบรม สัมมนา Role Playing: การบริหารและพัฒนาทีมงานด้วยบทบาทต่างๆ

อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา กำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงาน
      อบรม สัมมนา การสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้พนักงาน

อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

   แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

อบรม สัมมนา การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้บริหาร
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|