(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์

(Positive Feedback Skill)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 28 พ.ย. 57

 
   คุณสมบัติของการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Do & Don’t)

อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
      อบรม สัมมนา พูดคุยในเรื่องผลลัพธ์ของการทำงานไม่ใช่ตัวบุคคล
      อบรม สัมมนา กล้าเสนอความคิดเห็นที่เป็นข้อเท็จจริง
      อบรม สัมมนา ทำให้พนักงานมองเห็นและยอมรับข้อเสียด้วยตนเอง
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เขาอยากพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา จูงใจให้กำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา ให้กำลังใจในการก้าวข้ามอุปสรรค
      อบรม สัมมนา ยอมรับในศักยภาพของพนักงาน


อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t) อย่า ตำหนิที่ตัวบุคล
      อบรม สัมมนา อย่า อ้างอิงเรื่องความผิดพลาดในอดีต
      อบรม สัมมนา อย่า ใช้อารมณ์ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา อย่า พูดลอยๆจนพนักงานไม่เข้าใจว่าเรื่องอะไร
      อบรม สัมมนา อย่า ให้เขาเดาไปเองว่าเขาผิดเรื่องอะไร
      อบรม สัมมนา อย่า กังวลว่าเขาจะไม่พอใจแล้วไม่บอกกล่าวเรื่องที่เขาผิด
      อบรม สัมมนา อย่าลืม ชมในเรื่องที่เขาทำถูกต้อง
      อบรม สัมมนา อย่าลืม ให้โอกาสเขาในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

   หลักการและเหตุผล

อบรม สัมมนา หัวหน้างานควรกล้าติ-ชมผลการทำงานของพนักงานตามข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา ไม่คิดไปเองว่าลูกน้องจะคิดอย่างไร เพราะถ้าผลงานดีเราก็ควรชมอย่างจริงใจ แต่ถ้าผลงานไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมเราก็ควรบอกกล่าวเพื่อให้เขานำไปปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวของเขาเอง

อบรม สัมมนา การสร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานเป็นสิ่งที่หัวหน้างานต้องหมั่นฝึกฝนโดยการสื่อสารที่ชัดเจนและจูงใจ ให้พนักงานอยากพัฒนาตัวเองโดยการพูดถึงประเด็นของผลการทำงานไม่ใช่ที่ตัวบุคคล ในรูปแบบของการเป็นโค้ช ให้พนักงานมองเห็นข้อผิดพลาดด้วยตัวเองและทำให้เขายอมรับ เพื่อนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อไป

อบรม สัมมนา การติชมผลการทำงานที่ดีนั้น หลังจากกาพูดคุยระหว่างหัวหน้างานและพนักงานเสร็จแล้วต้องเกิดความพึงพอใจด้วยกันทั้ง2 ฝ่าย โดยที่หัวหน้าให้คำแนะนำที่ดีและพนักงานมองเห็นประโยชน์ โดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไข เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

   วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้แนวทางในการสื่อสารที่ดีเพราะสามารถจูงใจให้พนักงานอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อส่งเสริมทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ ( Positive Feedback Skill ) ให้กับหัวหน้างานในการติ-ชมผลการทำงานของพนักงาน
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับหัวหน้างานในการสร้างความไว้วางใจกับพนักงาน ระหว่างการติ-ชมผลการทำงาน

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเรื่องการติ-ชมผลการทำงาน จุดมุ่งหมายของการติ-ชมผลการทำงานที่ดี
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop: ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคการเอาชนะด้วยตนเอง

อบรม สัมมนา สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกกับพนักงาน
      อบรม สัมมนา เอาใจเขามาใส่ใจเรา
      อบรม สัมมนา จูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างแนวทางการติ-ชมผลการทำงานของตัวเอง

อบรม สัมมนา กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกที่มีประสิทธิผล บทบาทของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา สร้างภาวะผู้นำให้เกิดความไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา มุ่งเน้นความสำคัญของการทำงาน
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง

อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

   แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ 


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|