(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

(Positive Power Leader)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 11 พ.ย. 59

   หลักการและเหตุผล

การพัฒนาหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ให้เป็น ผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Power Leader)”เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปัจจุบัน เพราะผู้นำจะมีผลต่อพฤติกรรมของทีมงาน ดังคำพูดที่ว่า
“ทีมงานเป็นอย่างไร......ก็เพราะผู้นำ!”

หลักการในการพัฒนาผู้นำพลังเชิงบวกให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องหลัก ดังนี้
      1. การบริหารทีมงานด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      2. การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานด้วยธรรมชาติของสมอง (Brain Working)
      3. การทำให้ทีมงานมีพลังด้วยเทคนิคการสื่อสารกับสมอง (NLP)
      4. การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
      5. การทำให้ทีมงานมีหัวใจบริการ (Service Mindset)

การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน เป็นคุณลักษณะหลักของผู้นำพลังเชิงบวก เพื่อทำให้ทีมงานสามารถมีแนวความคิดเชิงบวกกับสถานการณ์ต่างๆ โดยการเปลี่ยนความหมายให้เป็นเชิงบวกและจดจ่อกับเรื่องที่ดีในการทำงาน เช่น
      รับโจทย์การทำงานที่ยาก เป็น การได้ทำงานที่ท้าทาย
      มองปัญหา/อุปสรรค เป็น การได้โอกาสในการพัฒนาตัวเอง
      ยอมรับกับสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาด เป็น การได้เรียนรู้เพิ่มเติม
    (เป็นต้น)

ผู้นำพลังเชิงบวกใช้จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในการพัฒนาทีมงาน โดยการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการให้ความสำคัญกับทุกคน สร้างการสื่อสารที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทีมงานเกิดผลลัพธ์ของงานและมีความสุขในการทำงาน

   วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถนำหลักการไปพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำพลังเชิงบวกได้ด้วยตัวเอง ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคร่วมกับทีมงาน และแสดงให้ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับทีมงานและบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน EQ ได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสารและใช้การจูงใจทีมงาน ให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

หลักการสำคัญของการเป็น “ผู้นำพลังเชิงบวก”
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
      เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง


การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development) ของตัวเอง
      ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
      หลุมพรางทางความคิดในฐานะผู้นำ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
      Workshop : กำหนดแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง


การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้ทีมงาน
      การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีให้ทีมงาน
      การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
      เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
      Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการทำงาน
      กรณีศึกษา : การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน


จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
      การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
      เทคนิคการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี
      เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      การบริหารทีมงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      Workshop : กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนาทีมงาน


การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติจริง

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ

วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|