(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสำหรับนักขายในฐานะที่ปรึกษา

Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 16 ก.พ. 59

   หลักการและเหตุผล

ลูกค้า คือ จุดที่ต้องเน้นให้ความสำคัญ การดำเนินการเพื่อช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาทางธุรกิจ และได้รับผลลัพธ์เชิงบวกวัดได้ คือ เป้าหมายพื้นฐานของการทำการขายทั้งหมด

ลูกค้าต้องการที่จะทำธุรกิจกับนักขายที่เข้าใจตัวเขา ภาระหน้าที่ของเขาและปัญหาของเขา เขาต้องการที่จะทำธุรกิจกับใครก็ตามที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสถานการณ์ ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาผู้สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสถานการณ์ของตน

พนักงานขายที่ดีต้องพยายามยกระดับตัวเองจากการเป็นเซลล์ (Sales) มาเป็นที่ปรึกษา(Consultant) ของลูกค้า การเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ต้องใช้เวลาและความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาของลูกค้า และจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุด (Solutions) ให้กับความต้องการและปัญหานั้นๆอย่างสม่ำเสมอ

การพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างแรงกล้าและความมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการในการทำงาน เพื่อไปให้ถึงจุดที่ตั้งความหวังไว้ วิธีหนึ่ง คือ การทดลองลงมือทำ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากความผิดพลาดทั้งหลาย

   วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษา (Consultant) ให้กับลูกค้าในเชิงเทคนิคมากกว่าแค่นำเสนอขายเท่านั้น
เพื่อทำให้สามารถนำศักยภาพที่เป็นจุดเด่น และความรู้ความสามารถของผู้เข้าฝึกอบรมออกมาใช้ในการสร้างโอกาส ทางการขายได้อย่างเหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าฝึกอบรม กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการออกจากพื้นที่แห่งความคุ้นเคย (Comfort Zone) และลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในงานขายสำหรับช่างเทคนิค ทำให้นำสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวเองที่ลูกค้าต้องการออกมาสร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้น

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

สำรวจตัวคุณเองเรื่องงานขายในทัศนคติของคุณ
       นิยามงานขายคืออะไร ?
       คุณมีความชอบในงานขายแค่ไหน ?
       คุณมีคุณค่าที่ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง ?
       ถ้าต้องนำเสนอขาย คุณคิดจะทำอย่างไร ?

คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       มีความเชี่ยวชาญเรื่อง Solution ที่ นำเสนออย่างแท้จริง
       นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงในด้านเทคนิค อย่างครบถ้วน
       สร้าง Solution ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
       ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของ ลูกค้ามากกว่านำเสนอขาย
       มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้า เกิดความเข้าใจ ใน Solution

กระบวนการขายพื้นฐาน
       ค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้า
       วิเคราะห์ Solution ที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอ
       บริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       เข้าถึงบุคคลที่ตัดสินใจได้
       วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
       เทคนิคการเจรจาต่อรอง
       ดำเนินการปิดการขายแบบ WIN : WIN

การพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
       มุ่งมั่นในเป้าหมาย
       สร้างทัศนคติเชิงบวกในงานขาย
       การมีวินัยในตัวเอง
       มนุษยสัมพันธ์
       ความรับผิดชอบ

   ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)

การฝึกอบรมใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดและนำความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติได้ทันที เพราะเกิดความเข้าใจระหว่างการเรียนรู้ และกำหนดสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมลงมือเขียน “ เทคนิคการขายด้วยตัวเอง ” ขึ้นมาได้ ทำให้บรรยากาศสนุกสนาน ทุกคนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริง
วิทยากรทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ดึงศักยภาพที่มีอยู่ของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด ทำให้มองเห็นจุดเด่นและคุณค่าของตัวเองที่ลูกค้ามองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
แบบฝึกหัดเพื่อนำไปสร้างเป็นคัมภีร์การขายใน Style ของตัวเอง และสิ่งที่จะนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญ และเป็นธรรมชาติในอนาคต

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
พนักงานขายทั่วไป
ช่างเทคนิคที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้า


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|