(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา

Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 27 ก.ย. 59

   หลักการและเหตุผล

การขายสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ Solution ควบคู่กับเทคนิคการขายที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นแล้วตัดสินใจเลือกใช้บริการนั้น ต้องพัฒนานักขายให้เป็นมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา สามารถร่วมทำงานเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้
การพัฒนานักขายในเชิงที่ปรึกษา ต้องมุ่งเน้นให้ด้านต่างๆ ดังนี้...
       ความเชี่ยวชาญในเรื่อง Solution ของสินค้าและบริการ
       เทคนิคการนำเสนอและค้นหาความต้องการอย่างมืออาชีพ
       การสร้าง Solution ร่วมกับลูกค้าที่ตรงความต้องการ
       การทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นทั้งระบบ
       การเจรจาต่อรองให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์และคุณค่า

กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา มีขั้นตอนและแนวทางแตกต่างจากการขายทั่วๆ ไป เพราะลูกค้ามีความคาดหวังจากพนักงานขายในฐานะที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเขาดำเนินการค้นหา Solution ที่เหมาะสมกับความต้องการอย่างแท้จริง ไม่ใช่สินค้า/บริการสำเร็จรูป ดังนั้นกระบวนการดำเนินงานขายในลักษณะนี้ จึงต้องมีความละเอียด เชี่ยวชาญและครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์ของ Solution ที่นำเสนอ

   วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการขายในเชิงที่ปรึกษาได้ด้วยตัวเอง อย่างเข้าใจและเชื่อมั่นว่าสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดกระบวนการขายในฐานะที่ปรึกษากับลักษณะงานขายของตัวเองได้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะไปปฎิบัติ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาคุณสมบัติของนักขายในฐานะที่ปรึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสมใน Style ของตัวเอง

   รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขายเชิงที่ปรึกษา
       งานขายมีความสำคัญอย่างไร?
       คุณลักษณะของนักขายมืออาชีพเป็นอย่างไร?
       การขายในฐานะที่ปรึกษามีลักษณะอย่างไร?
       คุณสมบัติเด่นของนักขายเชิงที่ปรึกษามีอะไรบ้าง?
กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
       ค้นหาความต้องการซื้อที่แท้จริงจากลูกค้า
       วิเคราะห์ Solution ที่เหมาะสมต่อความต้องการ
       การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
       เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
       ดำเนินการปิดการขายแบบมืออาชีพ
       Workshop I : สร้างกระบวนการขายของตัวเอง
คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       ความเชี่ยวชาญเรื่อง Solution ที่นำเสนออย่างแท้จริง
       นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงด้านเทคนิคอย่างครบถ้วน
       สร้าง Solution ร่วมกับลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       การทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นใน Solution
       การเจรจาต่อรองให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด
       Workshop II : กำหนดแนวทางที่จะพัฒนาตัวเอง
       กรณีศึกษา : การขายในฐานะที่ปรึกษา
การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอ&การเจรจาต่อรอง
       เทคนิคการนำเสนอให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด
       การสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาต่อรอง
       เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งด้วยการโน้มน้าว
       การเปลี่ยนความคิดลูกค้าให้เขายินดีเปลี่ยนด้วยความเต็มใจ
       Workshop III : การพัฒนาเทคนิคของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

   ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)

   แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
       กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|