(หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้

(Strategic & Applied)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 1 ธ.ค. 57

   หลักการและเหตุผล

อบรม สัมมนา การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรควรเป็นผู้กำหนดและ ดำเนินงานตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ เพราะจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามเรื่องที่สำคัญมากกว่าการทำเรื่องเร่งด่วนแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญขององค์กร ซึ่งสามารถพบเห็นองค์กรโดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ในระดับปฏิบัติงานมากกว่าการทำงานตามแผนกลยุทธ์ องค์กรนั้นจึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันและการสร้างโอกาสทางการตลาดและการขาย ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพราะขนาดตลาดที่ธุรกิจดำเนินอยู่นั้นควรมีมูลค่าที่มากเพียงพอต่อการลงทุนเพื่อการแข่งขัน และหากสามารถมุ่งเน้นลูกค้าเป้าหมายหลักได้ชัดเจนมากเท่าไร ย่อมทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จมีสูงขึ้น

อบรม สัมมนา การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง จะทำให้สามารถกำหนดทิศทาง, แผนงานและแนวทางปฏิบัติได้สอดคล้องกัน อีกทั้งผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานเชิงกลยุทธ์ ได้ตามความเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์และได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะสามารถเข้าใจแนวความคิดของการคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง

   วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้บริหาร/ผู้จัดการ สามารถวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในธุรกิจของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ สามารถนำไปใช้ได้จริง
อบรม สัมมนา เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้ผู้บริหารผ่านการทำ Workshop และกรณีศึกษาต่างๆ จนเข้าใจอย่างแท้จริง
อบรม สัมมนา เพื่อการสร้างการเรียนรู้ผ่าน Model และเทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปถ่ายทอดและระดมสมองกับทีมงานต่อไปในอนาคตได้ด้วยตัวเอง

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

Day I : การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในธุรกิจ
อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การจัดการเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ SWOT
      อบรม สัมมนา การกำหนดกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา Workshop: กลยุทธ์ขององค์กร

อบรม สัมมนา การคิดแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด
      อบรม สัมมนา ขนาดตลาดในพื้นที่ (มูลค่า)
      อบรม สัมมนา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก (Segment)
      อบรม สัมมนา ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ
      อบรม สัมมนา Workshop: การตลาดเพื่อการแข่งขัน

อบรม สัมมนา เครื่องมือสำคัญของการคิดแก้ปัญหาแบบบูรณาการ
      อบรม สัมมนา การสร้างโอกาสทางการตลาดและการขาย
      อบรม สัมมนา วงจรสินค้าหลัก (Product Life Cycle)
      อบรม สัมมนา สร้างโอกาสทางการตลาดด้วยตาราง (สินค้า-ตลาด)
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ความได้เปรียบ-เสียเปรียบด้วย 5 Force
      อบรม สัมมนา Workshop: วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางต่างๆ
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การสร้างความได้เปรียบทางการตลาดและการขาย

อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสำรวจสถานการณ์การคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา การค้นหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การวางแผนเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การลงมือปฏิบัติตามแผน
      อบรม สัมมนา การประเมินและติดตามผลลัพธ์
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง


Day II : : การประยุกต์ใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์
อบรม สัมมนา การเขียน “คัมภีร์การบริหารเชิงกลยุทธ์” ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา การระดมสมองกับปัจจัยสำคัญๆ
      อบรม สัมมนา หัวข้อสำคัญเชิงกลยุทธ์
            - หัวข้อสำคัญเชิงกลยุทธ์
            - การวางแผนเชิงกลยุทธ์

อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ “กรณีศึกษา” และการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านการตลาด / กิจกรรม
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านช่องทางจัดจำหน่าย
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านบริการหลังการขาย
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

อบรม สัมมนา การรวบรวมแผนงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง

   แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
      อบรม สัมมนา Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเปาหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานระดับปฏิบัติการ             
หัวหน้างาน                 
ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|