(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

(Lateral Thinking)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 30 พ.ย. 59

   หลักการและเหตุผล

สมองของคนเราทำหน้าที่คิดอยู่ตลอดเวลา แม้เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามการปล่อยให้สมองคิดด้วยเหตุการณ์ปกติ ย่อมได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่เราต้องการ ดังนั้นเราจึงควรฝึกฝนแนวความคิดที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุด เพื่อให้สมองทำหน้าที่ของตัวเอง อย่างที่เราต้องการ
การคิดนอกกรอบ คือ การคิดสร้างสรรค์ นั้นเป็นการคิดประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก หากเราสามารถฝึกฝนทักษะการคิด และพัฒนาตัวเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา , การทำงาน , การบริหารงานและการดำเนินชีวิตของเราย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น
องค์กรต่างๆ อยากได้บุคลากรที่มีความคิดนอกกรอบ ในการทำงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่มีประโยชน์ต่อองค์กร เพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าบุคคลากรไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองจากภายในย่อมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
ความคิดของเราถูกข้อจำกัดต่างๆ ควบคุมไว้โดยเราอาจไม่รู้ตัว เมื่อเรามองเห็นกรอบหรือแนวทางการคิดสร้างสรรค์ที่ถูกต้อง ย่อมทำให้เราก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ได้ด้วยตัวของเราเอง หลังจากการฝึกฝนบ่อยๆแล้ว ย่อมทำให้เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความคิดได้

   วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้เข้าใจรูปแบบการคิดแบบต่างๆ ในการทำงานของสมอง
เพื่อให้มีแนวทางการคิดนอกกรอบของตัวเองเพื่อให้ในการฝึกฝน
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและดำเนินชีวิต
เพื่อนำความคิดนอกกรอบไปแลกเปลี่ยนกับบุคลากรภายในองค์กรต่อไป

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

สำรวจแนวความคิดเรื่อง “ การคิดในแบบต่างๆ”
      คุณชอบการคิดแบบไหน?
      หลักการคิดในแบบต่างๆ
      เทคนิคการคิดในด้านต่างๆ
      ประโยชน์ของการคิดแต่ละประเภท

ความสำคัญของการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)
      ความหมายของการคิด
      กระบวนการสร้างแนวคิดนอกกรอบ
      องค์ประกอบของการคิดนอกกรอบ
      ปัญหา / อุปสรรคของความคิดนอกกรอบ

การคิดนอกกฎ ทำนอกกรอบ อย่างสร้างสรรค์
      สร้างทัศนคติที่สร้างสรรค์
      มองปัญหาให้รอบด้าน
      การสร้างไอเดียใหม่ๆ
      คิดสร้างสรรค์ร่วมกับคนอื่น
      นำไอเดียสร้างสรรค์ไปปฏิบัติ

เทคนิคการประยุกต์ใช้ การคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง
      การแก้ปัญหา
      การทำงาน
      การบริหารงาน
      การดำเนินชีวิต

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน : ออกแบบการคิดนอกกรอบของตัวเอง

การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|