In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ

(Business Planing Technic)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 10 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา “แผนธุรกิจ” เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเพราะเป็นเสมือนทิศทางที่องค์กรต้องการจะไปให้ถึงด้วยความพร้อมและความเหมาะสมขององค์กรไม่ใช่แค่ “ความฝัน” ที่อยากไป เพียงอย่างเดียวแต่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินสถานการณ์ของตัวเองเทียบกับคู่แข่งขัน พร้อมกับศักยภาพที่องค์กรมีอยู่และจะขยายเพิ่ม รวมถึงวิธีดำเนินการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

อบรม สัมมนา การเขียน “แผนธุรกิจ” เป็นเรื่องลำบากใจของผู้บริหารและผู้จัดการหลายๆท่านเพราะไม่แน่ใจว่า ควรเขียนอย่างไรให้โดนใจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถปฏิบัติได้จริง จึงเกิดเป็นความกังวล เครียด และเบื่อหน่ายทุกครั้งที่ต้องมีส่วนร่วมในการเขียนแผนธุรกิจ จึงทำให้องค์กรได้แผนธุรกิจที่ไม่สมบูรณ์เพราะผู้มีส่วนร่วมไม่เข้าใจในแผนธุรกิจอย่างแท้จริง การปฏิบัติตามแผนธุรกิจที่ไม่ สมบูรณ์จึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

อบรม สัมมนา การเข้าใจและเรียนรู้หลักพื้นฐานของ “แผนธุรกิจ” ด้วยตัวเองจะทำให้ผู้บริหาร/ผู้จัดการสามารถดำเนินการเขียนแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติตามแผนธุรกิจได้ เนื่องจากเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมกับแผนธุรกิจด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสามารถนำเสนอและสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจในแผนธุรกิจได้มากขึ้น ทำให้ทีมงานปฏิบัติงานได้ตามแผนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายอย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของแผนธุรกิจ อย่างแท้จริงว่าควรดำเนินการอย่างไรก่อนเริ่มเขียนแผนธุรกิจ
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับประกอบในแผนธุรกิจของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นในการเขียนแผนมากขึ้น
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบที่ควรมีอยู่ในแผนธุรกิจ และดำเนินการร่วมโครงร่างคร่าวๆ ของแผนธุรกิจ ได้ด้วยตัวเองก่อนที่จะนำไปดำเนินการจริง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

อบรม สัมมนา หลักพื้นฐานของการเขียนแผนธุรกิจ
      อบรม สัมมนา “ความฝัน” ที่ชัดเจนทำให้แผนน่าสนใจ
      อบรม สัมมนา รู้จัก “แผนธุรกิจ” ได้ดีและครบถ้วน
      อบรม สัมมนา จัดเตรียม “องค์ประกอบ” ให้พร้อม
      อบรม สัมมนา แผนธุรกิจสำหรับ “ใคร” บ้าง?
      อบรม สัมมนา ลงมือเขียนแผนด้วย “ความมั่นใจ”
      อบรม สัมมนา Work shop : เตรียมตัวสำหรับแผนธุรกิจของตัวเอง


อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางการเขียนแผนธุรกิจ
      อบรม สัมมนา สรุป “ความฝัน” ให้ได้ก่อน
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT
      อบรม สัมมนา ประเมินแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 Force
      อบรม สัมมนา วงจรชีวิตของสินค้า (Product Life Cycle)
      อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ (Key Success Factor)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์สำคัญที่เลือกใช้ (Strategy)
      อบรม สัมมนา Work shop: รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน


อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในแผนธุรกิจ
      อบรม สัมมนา บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summery)
      อบรม สัมมนา หลักการและแนวความคิด (Conceptual Idea)
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน (Competitive Analysis)
      อบรม สัมมนา แผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan)
      อบรม สัมมนา โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
      อบรม สัมมนา แผนงบการเงิน (Financial Plan)
      อบรม สัมมนา แผนปฏิบัติการ (Organization Plum)
      อบรม สัมมนา Work shop: ร่างแผนธุรกิจคร่าวๆ ของคุณ


อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้ “แผนธุรกิจ” โดนใจ
      อบรม สัมมนา สร้างความเชื่อมั่นในแผนธุรกิจของตัวเอง
      อบรม สัมมนา เตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนนำเสนอ
      อบรม สัมมนา สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
      อบรม สัมมนา ประเมินผลลัพธ์ก่อนการนำเสนอ
      อบรม สัมมนา ปรับปรุงแผนจนกว่าจะพอใจ
      อบรม สัมมนา นำเสนออย่างมั่นใจ

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานระดับปฏิบัติการ          
หัวหน้างาน                
ผู้จัดการ

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|