In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

(Thinking Development)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 29 OCT 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา สมอง คือ คอมพิวเตอร์มหัศจรรย์ มันมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคน ขอเพียงแต่รู้จักพัฒนาและใช้มันให้คุ้มค่า ผลงานทางปัญญาก็จะเกิดขึ้นอีกมากมาย เราต้องสั่งให้สมองคิดในด้านที่เป็นประโยชน์ มิเช่นนั้น มันจะคิดตามความรู้สึกของเรา ซึ่งจะดีหรือไม่เราก็จะไม่สามารถรู้ได้

อบรม สัมมนา ทักษะการคิด เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่สำคัญว่า คุณคิดอย่างไร แต่สำคัญที่คุณนำความคิดในเรื่องต่างๆ ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กรอย่างไรมากกว่า ดังนั้น การเลือกคิดให้ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด มากกว่าการคิดแบบไหนจึงจะดีกว่ากัน

อบรม สัมมนา การเรียนรู้ ทักษะการคิด เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การนำ ทักษะการคิด ไปใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเข้าใจหลักการของการคิด ในการจัดประเภทต่างๆ แล้วนำไปฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ โดยการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ เช่น
      อบรม สัมมนา การเอาชนะอารมณ์เชิงลบ
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหา และอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด เรื่อง “การคิด” ของแต่ละบุคคล ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับตัวเองและองค์กรได้มากน้อยแค่ไหน
อบรม สัมมนา เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ ทักษะการคิด อย่างเป็นระบบในด้านต่างๆ แล้วสนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้กำหนดแนวทางการพัฒนา ทักษะการคิด ของตัวเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการคิดให้เป็นเชิงบวก และเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

Part I : สร้าง ทักษะการคิด แบบครบเครื่องด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับ “การคิด” ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา คุณคิดอย่างไรกับเรื่องต่างๆ
      อบรม สัมมนา “การคิด” กำหนดการกระทำ
      อบรม สัมมนา สาเหตุของการทำให้คนคิดแตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา คุณเป็นคน คิดบวก หรือ คิดลบ


อบรม สัมมนา หลักการที่สำคัญๆ และการฝึกฝน
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิเคราะห์
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงมโนทัศน์
      อบรม สัมมนา การคิดแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงบูรณาการ


Part II : การประยุกต์ใช้หลักการคิดด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา คุณคือ เจ้าของ “การคิด” ของคุณ
      อบรม สัมมนา “การคิด” เป็นทางเลือกของคุณ
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนความคิด . . . ชีวิตเปลี่ยน
      อบรม สัมมนา สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
      อบรม สัมมนา กล้าฝัน . . . กล้าทำ


อบรม สัมมนา การประยุกต์หลักการคิดในการดำเนินชีวิต
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา สร้างแนวทางการเปลี่ยนแปลงตัวเอง


อบรม สัมมนา สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับ “การคิด” ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การคิดอย่าง “ผู้นำ” ด้วยตัวคุณเอง
      อบรม สัมมนา การมีวินัยในตัวเอง
      อบรม สัมมนา รู้จักแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคิติเชิงบวก
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา ใฝ่รู้ คู่ คุณธรรม


อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน และพัฒนาตัวเอง

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

อบรม สัมมนา การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

 Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|