อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การสื่อสารอย่างสัมฤทธิ์ผล
สำหรับองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

(Inter-Cultural Communication Skill Development)
Executive Coach and Management Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 12 MAR 2012
หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา จากวิวัฒน์ของเศรษฐกิจโลกและโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้ชาวต่างประเทศเข้ามา มีบทบาทในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในฐานะนักลงทุน ผู้ประกอบการและนักวิชาชีพ ในปัจจุบันจึงมีชาวต่างประเทศทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรในหลายองค์การ ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนทัศน์ของการคิด วิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติจะมีความแตกต่างไปจากบุคลากรในท้องถิ่น และด้วยความแตกต่างเหล่านี้ทำให้มีความไม่เข้าใจกันและขัดแย้งกันบ่อยครั้งในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กร การปรับตัวเข้าหากันจึงจำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกัน การเข้าใจถึงพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลมาจากวัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล

อบรม สัมมนา “การสื่อสารที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป ในเวลาที่ไม่เหมาะสม กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เป้าหมาย คุณภาพของการสื่อสารทั้งในด้านกระบวนการ รูปแบบ สารสนเทศ วิธีการและทักษะความสามารถของผู้สื่อสารและผู้รับสาร เป็นประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งต่อสัมฤทธิผลของการสื่อสารทั้งในองค์การและระหว่างองค์การ” บ่อยครั้งที่พบว่าสาเหตุรากเหง้าหนึ่งของความล้มเหลว ความผิดพลาดและปัญหาการดำเนินงานในองค์การ มีสาเหตุจากข้อบกพร่องที่มีขึ้นในกระบวนการสื่อสารภายในองค์การ ที่มีจุดเริ่มต้นจากช่องว่าง (Gap) ระหว่างระดับทักษะความสามารถในปัจจุบันกับระดับทักษะที่เหมาะสม ในด้านการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ ซึ่งช่องว่างนี้เกิดขึ้นกับบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ จนเป็นผลให้การถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การสั่งการต่างๆเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิผล นโยบายต่างๆไม่สามารถขับเคลื่อนจนกระทั่งสัมฤทธิ์ผลได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริหารอย่างครบถ้วน ในทางกลับกันการนำเสนอ การรายงานและการสื่อสารจากระดับปฏิบัติการสู่ระดับ บริหารจัดการก็มีความบกพร่องในลักษณะเดียวกัน

อบรม สัมมนา ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารของบุคลากร ร่วมกับการลดทอนอุปสรรคจากองค์ประกอบของการสื่อสาร อาทิ กระบวนการสื่อสาร เทคนิควิธีและรูปแบบการสื่อสาร ตัวสารหรือสารสนเทศ ช่องทางในการสื่อสาร ฯลฯ กล่าวคือ ตัวบุคคล (People) กระบวนการ (Process) และเทคนิคหรือเทคโนโลยี (Technology) ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงไปพร้อมๆกันจึงจะสามารถบรรลุการ ปรับปรุงประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การทั้งในระดับบุคคล ระดับส่วนงาน ระดับฝ่ายงานได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามความสามารถและทักษะการสื่อสารของบุคคลมีความสำคัญเป็น ลำดับแรกสุดของการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารขององค์การ เนื่องจากบุคคลเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคคลต้องใช้ระยะเวลาและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึง จะสามารถพัฒนาจนยกระดับสมรรถนะความสามารถในการสื่อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารครอบคลุมทั้งทักษะการคิด การพูด การนำเสนอ การถ่ายทอดด้วยวิธีการอื่นๆ และที่สำคัญมากคือทักษะการฟัง การสรุปความ การสังเกตภาษาท่าทางของผู้ส่งสาร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสื่อสารและใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และบุคคลที่จะสื่อสารด้วยได้อย่างสัมฤทธิ์ผล”

อบรม สัมมนา ทักษะความสามารถในการสื่อสารจึงเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งอีกทักษะหนึ่งที่บุคลากร ในทุกระดับขององค์การจะต้องฝึกฝนปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกองค์การที่คาดหวังความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน มีปัญหาในการดำเนินงานหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดน้อยลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและฝ่ายงานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมการปฏิบัติงานข้ามสายงานเป็นทีมที่สอดประสานกัน บรรลุเป้าหมายผลการดำเนินงานดียิ่งขึ้น จะต้องให้การฝึกอบรมและบ่มเพาะทักษะนี้ให้แก่บุคลากรในทุกระดับอย่างเหมาะสม และให้โอกาสบุคลากรได้ฝึกฝนและใช้ทักษะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนเชี่ยวชาญและกลายเป็นทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่บุคลากรในทุกระดับและ ทุกตำแหน่งงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล

อบรม สัมมนา “ทักษะการสื่อสารของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนายกระดับขึ้นแล้ว สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานขององค์การในหลากหลายมิติ ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์การ” เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลงการใช้ในการเจรจาต่อรอง การนำเสนอโครงการแผนงาน การเสนอขายสินค้าและบริการ การสื่อสารการตลาด การสั่งการ การมอบหมายงาน การสอนงานของหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งนอกจากการวัดและประเมินระดับสมรรถนะความสามารถของการสื่อสารของบุคลากรที่วัดและประเมินพัฒนาการระดับบุคคลแล้ว ยังสามารถวัดและประเมินประโยชน์ในรูปของผลการดำเนินงานได้ด้วยจากการใช้ทักษะการสื่อสารในการปฏิบัติงานต่างๆดังกล่าวข้างต้น เช่น ยอดขาย ความสำเร็จของการปิดการขาย ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการและลูกค้าภายใน ผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของงานต่างๆ ประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้และการสอนงาน หรือบรรยากาศในการทำงานที่ดีความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่องานและองค์การ ข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะกับเวลา เป็นต้น

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อประเมินระดับทักษะความสามารถในการสื่อสารและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลของบุคลากรแต่ละท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา เพื่อแนะนำเทคนิคการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปฝึกฝนปรับปรุงทักษะด้วยตนเอง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ลักษณะของกระบวนการของการสื่อสารที่มีประสิทธิผล รูปแบบ และวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้รับสาร การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและผู้รับสารเพื่อกำหนดและใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมาย และการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
อบรม สัมมนา เพื่อแนะนำและฝึกฝนทักษะเทคนิคการสื่อสารและการประยุกต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของผู้เข้าอบรม เช่น การเตรียมสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและรายงาน การฟังและการสรุปความ การนำเสนอ การสร้างความมั่นใจในการพูดและการปราศรัย การสอนงาน การเจรจาต่อรอง การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติ โดยมีแผนของตนเองอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00 – 10.30 น. : หลักการสื่อสารในองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อบรม สัมมนา ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับบุคคลแต่ละประเภท
อบรม สัมมนา สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารที่ดีและไม่ดี สาเหตุที่บุคคลบางคนสามารถสื่อสารได้ดี
อบรม สัมมนา อุปสรรคขัดขวางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

      อบรม สัมมนา สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หล่อหลอมการบริหารแบบญี่ปุ่น
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและการตัดสินใจในบริษัทญี่ปุ่น
      อบรม สัมมนา ความคาดหวัง บทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรไทยและญี่ปุ่น

อบรม สัมมนา ความเชื่อ ความคิดและการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น
      อบรม สัมมนา การประยุกต์และใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน

10.45 - 12.00 น. : การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (ช่วงที่ 1)
อบรม สัมมนา การปรับปรุงและการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา วิธีการคิดสำหรับการคนทำงานสมัยใหม่
      อบรม สัมมนา การจัดทำแผนที่ความคิดเพื่อการลำดับความคิด
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสื่อสาร

อบรม สัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ : Thinking Practice
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ขอบเขตงานและกระบวนการ

13.00 - 16.30 น. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (ช่วงที่ 2)
อบรม สัมมนา การวิเคราะห์บุคคลเพื่อกำหนดกลยุทธ์และวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์รูปแบบปฏิสัมพันธ์ (Transactional Analysis)
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์อวัจนภาษา (Non Voice Language)
      อบรม สัมมนา การผูกมิตรเพื่อการเปิดใจในการสื่อสาร (Building Rapport)

อบรม สัมมนา การปรับปรุงและการพัฒนาทักษะการนำเสนอเพื่อการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจำลองจากต้นแบบ (Role Modeling Technique)
      อบรม สัมมนา เคล็ดลับสู่การเป็นนักสื่อสารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา การคิดแบบ A3 เพื่อการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล (A3 Thinking for Effective Communication)

อบรม สัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ : A3 Communication
อบรม สัมมนา
ทักษะสมรรถนะความสามารถ (Competency) ที่สนับสนุนการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา
กิจกรรมการเรียนรู้ : การประเมินตนเองและการจัดทำแผนการพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเอง
อบรม สัมมนา
ถาม-ตอ

แนวทางในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที

อบรม สัมมนา การสร้างและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง เช่น
      อบรม สัมมนา การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม
      อบรม สัมมนา คำสำคัญต่างๆ (Key Words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
อบรม สัมมนา การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
      อบรม สัมมนา ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
      อบรม สัมมนา ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ
อบรม สัมมนา Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถฝึกทักษะได้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำเทคนิค เครื่องมือและแบบฟอร์มมาตรฐานไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
อบรม สัมมนา Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
      อบรม สัมมนา หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเอง

เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|