อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม

(Training Roadmap)
วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 25 MAR 2014
หลักการและเหตุผล

บนโลกยุคใหม่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จ (Succession Plan) เพื่อผลตอบแทนที่องค์กรได้รับจากการพัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความสามารถที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานขององค์กร พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกยุคใหม่

วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ในการเสริมสร้างทักษะที่ดี ในการวางแผนด้านการฝึกอบรม ให้เหมาะสม ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นแนวทางการพัฒนา รวมถึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีให้กับองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจของท่าน

เนื้อหาของหลักสูตร

1. แนวทางการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Analysis) การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมโดยพิจารณาจากเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goal) ค่านิยมขององค์กร (Core Value) ปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem) ความต้องการของตำแหน่งงาน (Job requirement) ข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานสากล (Law or International standard)
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)
      อบรม สัมมนา เพื่อให้มีทักษะด้านการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)

กิจกรรม แยกแยะความอยาก (Want) หรือ ความจำเป็น (Need) ในการจัดอบรม

2. การนำหลัก Competency มาใช้ในการกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการนำหลัก Competency มาใช้เพื่อวางแผนเส้นทางการฝึกอบรม

3. ความหมาย และความสำคัญของ Core / Managerial / Functional Competency ต่อการพัฒนาบุคลากร และการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
      อบรม สัมมนา เพื่อทราบความหมาย และความสำคัญของ Core / Managerial / Functional Competency
กิจกรรม กรณีศึกษา และรวมกลุ่มวิเคราะห์เพื่อเสนอความเห็น


4. วิธีการ ขั้นตอน และข้อควรระวังในการกำหนด Managerial Competency และ Functional Competency รวมถึงใช้ Core Competency และค่านิยมขององค์กร (Core Value) มาใช้ในการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
      อบรม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติในการกำหนด Core Competency และ Managerial Competency และ Functional Competency
กิจกรรม ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มลองแยกว่าอะไรคือ Managerial Competency หรือ Functional Competency หรือ Core Competency ในกลุ่มรวมถึงนำเสนอความคิดเห็น

5.เทคนิคในการกำหนด Competency Dictionary ประกอบด้วย การกำหนดระดับพฤติกรรม (Proficiency Level) การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (Behavior Indicators)

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดระดับพฤติกรรม (Proficiency Level) เพื่อนำมาวัดผลในการพัฒนาของบุคลากร

6. COACH TRAINING แนวทางการฝึกอบรมแนวใหม่ ที่มีรูปแบบดังนี้ เป็นการฝึกอบรมระยะยาว เช่น 6 เดือนหรือ 1 ปี เป็นการฝึกอบรมกลุ่มเฉพาะจำนวนไม่มากนัก เช่น 10-15 คน เป็นการฝึกอบรมแบบเรียนไปทีละหัวข้อและให้เวลานำไปปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ COACH TRAINING ซึ่งเป็นแนวทางการฝึกอบรมแนวใหม่ เนื้อหาในการบรรยาย เปลี่ยนจากวิทยากรมาเป็น “โค้ช” ซึ่งจะทำหน้าที่ทั้งเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และเพื่อนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดโดยมีการพบปะกันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการประเมินผลการพัฒนาตนเองเป็นระยะๆ โดยให้ผู้เข้าอบรมประเมินตัวเอง ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและคนที่ทำหน้าที่เป็นโค้ช มีการนำมาตรการในการเสริมแรงบวกมาใช้กับคนที่นำความรู้ไปใช้งานได้ดีและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร กิจกรรม นำ COACH TRAINING มาใช้ในส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)

7. Case Study ตัวอย่างการทำ กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ขององค์กรชั้นนำ และนำรูปแบบ (Model) ฝึกประยุกต์ใช้กับการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ของตน
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

8. กิจกรรมฝึก ออกแบบ กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) รวมถึงแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จ (Succession Plan) ขององค์กร
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :
      อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าฝึกปฏิบัติในการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) รวมถึงแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จ (Succession Plan) ในรูปแบบกลุ่ม(เลือก Case ของกลุ่ม) และฝึกปฏิบัติเดี่ยว ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเองโดยวิทยากรให้คำแนะนำในการจัดทำ และออกมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจวิธีการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ให้แก่บุคลากรในองค์กร (Life Long Learning)
3 ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการพัฒนาและฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Training Efficiency) วิธีการทำให้บุคลากรมีความสามารถที่ต้องการเพิ่มขึ้น (Employees Competent) และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพื่อเพิ่มผลงานให้กับองค์กรมากขึ้นกว่าเดิม (Business Performance)
4 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและฝึกทักษะ การจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) อย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้
5. สามารถวางแผนวิธีการจัดทำกลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) รวมถึงแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จ (Succession Plan) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการจัดอบรม

บรรยายแบบ Adult Learning Approach, NLP , Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบัติการ (Workshop) ภาพยนตร์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) และ Group Discussion โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ

 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|