In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการในฐานะโค้ช

(Leader as a Coach) - 2 Day
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 18 NOV 2014
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าทที่การงานต่อไปในอนาคต

อบรม สัมมนา ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน

อบรม สัมมนา องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง

อบรม สัมมนา ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะทีมงานมีความเต็มใจที่จะพัฒนาด้วยตัวเอง มิได้มีใครมาบังคับโดยมีผู้จัดการในฐานะโค้ชคอยให้กำลังใจ, ชี้แนะ ส่งเสริม และช่วยเหลือตามสมควร

"ผู้นำ ใน ฐานะ โค้ช คุณ...ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อบรม สัมมนา เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการได้พัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเองด้วย Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้จัดการตในฐานะผู้นำใช้บทบาทการเป็นโค้ขในการพัฒนาทีมงาน
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้ได้เข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) และนำเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเองไปดำเนินการฝึกฝน

ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่มีจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
Day I : ส่วนพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
อบรม สัมมนา ผู้นำ ... ในฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา สำรวจตัวเองในบทบาทของโค้ช
      อบรม สัมมนา
หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช
      อบรม สัมมนา
เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์


อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ... หัวใจสำคัญของผู้นำ
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
      อบรม สัมมนา เปลี่ยนแปลงตัวเอง ... ด้วยโค้ชภายใน


อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
      อบรม สัมมนา คุณเป็นผู้นำ Style ไหน
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ
      อบรม สัมมนา ก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา ทุกอย่างคือทางเลือกของคุณ


อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการสอนงาน
      อบรม สัมมนา จิตวิทยาการบริหารทีมงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
      อบรม สัมมนา การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายการสอนงาน


อบรม สัมมนา เตรียมตัวเองเพื่อกำหนดแนวทางการสอนงาน (Coaching)


Day II : ส่วนพัฒนาการสอนงาน
อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
      อบรม สัมมนา นิยามการสอนงาน
      อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญ
      อบรม สัมมนา ภาพลักษณ์ของโค้ช


อบรม สัมมนา กระบวนการในการสอนงานที่เข้าใจง่ายๆ
      อบรม สัมมนา การเกริ่นนำ
      อบรม สัมมนา การสร้างบรรยากาศ
      อบรม สัมมนา การเข้าสู่เนื้อหา
      อบรม สัมมนา การสรุปผลลัพธ์
      อบรม สัมมนา การจบการสอนงาน


อบรม สัมมนา เทคนิคและวิธีการในการดึงศักยภาพทีมงาน
      อบรม สัมมนา ความเชื่อเกี่ยวกับ " คน "
      อบรม สัมมนา ความเชื่อมั่นในตัวเอง
      อบรม สัมมนา การใช้กระบวนการ Coaching ให้ครบถ้วน
      อบรม สัมมนา บทบาทที่สำคัญของโค้ช


อบรม สัมมนา เทคนิคการฝึกฝนเพื่อให้การสอนงานเกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา ความเชื่อ
      อบรม สัมมนา ความหลงใหล
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่ได้รับ
      อบรม สัมมนา เป้าหมายในอนาคต


อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติ

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

 Download Course outline ได้ที่นี่
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|