อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร สุดยอดนักบริหารการเปลี่ยนแปลง

(Leading Change Agent)
Executive Coach and Management Consultant
update 12 MAR 2012
หลักการและความสำคัญ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัตราเร่ง ซึ่งสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ ที่ชัดเจนที่สุดและสัมผัสได้โดยตรงคือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าในอดีตหลายเท่าตัว นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นและล้าสมัยอย่างรวดเร็ว การหยุดนิ่งจึงหมายถึงการถอยหลัง เป็นคำกล่าวที่เป็นจริงเสมอไม่ว่าการหยุดนิ่งนั้นจะเป็นการถูกพูดถึงในเรื่องใดๆก็ตาม การแสวงหาทางเลือกใหม่ๆแล้วปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อรับประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆเหล่านั้นที่มีอยู่อย่างมากมายให้ไขว่คว้า เป็นความสามารถที่สำคัญซึ่งจะพบเสมอในตัวผู้นำองค์กรที่เปี่ยมวิสัยทัศน์และประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจ ความสามารถที่กล่าวถึงนี้คือการนำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์มาสู่องค์กรและธุรกิจ แต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเช่นกันว่าบ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงที่นักบริหารทั้งหลายพยายามสร้างให้เกิดขึ้นนั้น มักจะไปไม่ถึงดวงดาวไม่บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ โครงการที่เป็นประโยชน์หลายๆโครงการถูกยกเลิกหรือไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปจนได้ดอกผล บางโครงการเป็นเพียงแค่แผนที่ถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม มีการทุ่มเททั้งความคิดและทรัพยากรไปมากมายแต่กลับถูกวางไว้เฉยๆ ไม่แม้แต่จะถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างอิงถึงกรอบคิดและหลักการ จากสาเหตุต่างๆที่นำมาเป็นข้ออ้างถึงการไม่นำแผนงานหรือโครงการที่ดีเหล่านั้นมาสู่การขยายผลเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์หรือศึกษาอย่างละเอียดถึงความแตกต่างระหว่างโครงการที่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนจนประสบผลสำเร็จกับโครงการที่เป็นได้เพียงแค่ความฝัน มีความแตกต่างที่สังเกตได้อยู่บางประการหลักๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยของความสำเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารหรือผู้ที่ริเริ่มแผนงานเหล่านั้นไม่สามารถก้าวผ่านพ้นอุปสรรคที่มีขึ้นในระยะเริ่มต้นของการนำแผนงานไปสู่การดำเนินงานได้ การไม่เตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ ความไร้ระบบ ความไม่พร้อมในหลายๆด้าน อาทิ ความพร้อมของกลุ่มบุคคลและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร การถ่ายทอดความคิดและความฝันไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร การออกแบบกระบวนการในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ความรู้และทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ซึ่งบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในการนำการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Agent เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จ การสร้างกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง การขจัดความกังวล สงสัย และความกลัวต่างๆให้กับผู้คนทั่วทั้งองค์กร การกระตุ้น สร้างและดึงการมีส่วนร่วม ฯลฯ ให้ทุกส่วนขององค์กรสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันในจังหวะที่สอดประสานในทิศทางที่ผู้บริหารคาดหวังไว้

“สำเร็จทุกกรณี” จะไม่เป็นเพียงคำกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย หากองค์กรมีกลุ่มบุคลากรในการสานต่อฝันเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีความสามารถและทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ในองค์กรที่ต้องการก้าวให้ทันและล้ำหน้าการแข่งขันจึงจำเป็นต้องบ่มเพาะบุคลากรในระดับต่างๆที่มีศักยภาพให้เป็นกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล มีศาสตร์และศิลป์ในการนำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเชี่ยวชาญและชาญฉลาด หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้สามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่ “สำเร็จทุกกรณี” มาสู่องค์กร

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

อบรม สัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้หลักการการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีศักยภาพขององค์กรหรือที่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กร การบริหารจัดการโครงการและแผนงาน ให้เป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถริเริ่มและนำพาการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมาย
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถพัฒนากลยุทธ์แผนปฏิบัติการ และต้นแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเหมาะสมกับองค์กรในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และสามารถขยายผลประยุกต์ต่อยอดด้วยตนเอง
อบรม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความสามารถหนึ่งที่สำคัญ ให้กับบุคลากรที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับบริหารจัดการ ผู้นำของแต่ละฝ่ายงานในองค์กร

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร

1. พื้นฐานและหลักการการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในบริบทของธุรกิจและการบริหารจัดการสมัยใหม่
     a.ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
     b.เทคนิคการคาดการณ์อนาคตเพื่อการวางแผนการเปลี่ยนแปลง
     c.การประเมินความพร้อมและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง
     d.การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
     e.พฤติกรรมบุคคลและทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง
     f.สาเหตุการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและเทคนิคการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. บันได 8 ขั้นของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. การเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง
4. เทคนิคและเครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
5. การใช้แผนที่ผลลัพธ์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
6. การจัดทำแผนปฏิบัติการ การประเมินติดตามผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบ PDCA

ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. - 16.30 น.)โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากแผนงาน ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงจริงขององค์กร (ตามความเหมาะสม)

วิธีการดำเนินหลักสูตร

1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง

2.เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร

ด้วยระเบียบวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะให้การฝึกอบรมนั้น เป็นวิธีการซึ่งวิทยากรได้ใช้ให้คำปรึกษาแนะนำในการออกแบบกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยในแต่ละขั้นตอนหรือระยะของการเปลี่ยนแปลงจะมีการกำหนดตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญเป็นเสมือนหลักกิโลเมตร (Mile Stone) บ่งชี้ถึงพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นตัวแทนแสดงความก้าวหน้าและความสำเร็จในแต่ละระยะของแผนงาน ซึ่งจะสัมพันธ์และเชื่อมโยงในลักษณะเชิงเหตุผลกับผลลัพธ์หรือเป้าหมายของโครงการหรือแผนงานที่องค์กรต้องการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ โดยใช้การบริหารการเปลี่ยนแปลงในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับการบริหารการดำเนินแผนงานกิจกรรมต่างๆของโครงการเหล่านั้นให้บรรลุผล

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม

อบรม สัมมนา ผู้บริหารและผู้จัดการในสายงานต่างๆขององค์กร
อบรม สัมมนา บุคลากรที่มีศักยภาพและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ขององค์กรต่อไปในอนาคต
อบรม สัมมนา ผู้บริหารโครงการ หัวหน้างานและบุคลากรระดับปฏิบัติการ

 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|