อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
In-House Course
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การวางแผนและการบริหารกลยุทธ์

(Strategic Planning and Management)
Executive Coach and Management Consultant
 Download Course outline ได้ที่นี่
update 12 MAR 2012
หลักการและความสำคัญ

อบรม สัมมนา กลยุทธ์ธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกบริษัทและทุกองค์กร องค์กรที่ประสบความสำเร็จบรรลุวิสัยทัศน์และมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนั้น สามารถกล่าวอ้างได้ว่าเป็นองค์กรที่มีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและบริหารกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในเบื้องต้นที่องค์กรจะต้องให้ความใส่ใจเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นเลิศทั้งในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงพบว่าองค์กรที่สามารถออกแบบและบริหารแผนกลยุทธ์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้นมีอยู่จำนวนไม่มากนัก ซึ่งส่วนมากจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเป็นองค์กรข้ามชาติ (Multi-National Firm) ที่มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันอยู่ก่อนแล้วทั้งในด้านเงินทุนและทุนทางปัญญา และมีความสามารถในการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกมาเป็นผู้ชี้แนะหรืออำนวยการในการออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กร แต่จากข้อมูลขององค์กรธุรกิจต่างๆพบว่าองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มิได้มีแนวคิดหรือความรู้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่จะช่วยองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ และบ่อยครั้งก็ให้ผลในทางตรงกันข้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานขององค์กรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ด้วย แผนงานกลยุทธ์ที่จัดทำกันขึ้นกลับกลายเป็นความสูญเปล่าและสิ้นเปลืองทรัพยากรขององค์กรไปโดยไม่สมควร

อบรม สัมมนา ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความล้มเหลวของการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ แม้ว่าองค์กรจะมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายได้อย่างแท้จริง หลายๆองค์กรก็มักจะผิดพลาดในเรื่องนี้ ซึ่งสาเหตุหลักๆแห่งความล้มเหลวมาจากข้อบกพร่องต่างๆของวิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์ในอดีต เช่น
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญด้านการเงินหรือผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขทางบัญชี ทำให้แผนส่วนใหญ่เป็นเพียงแผนที่มุ่งเน้นด้านการจัดทำงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติการที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสถานการณ์ของธุรกิจตามจริง
      อบรม สัมมนา แผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่ไม่ทันสมัยและครบถ้วนเพียงพอ จึงไม่ได้มาซึ่งแผนที่สามารถตอบสนองการปฏิรูปธุรกิจได้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การละเลยการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่พิจารณาถึงความสามารถด้านทรัพยากรการลงทุนในปัจจุบันและข้อจำกัดของการบริหาร ทำให้การนำไปปฏิบัติมีความเป็นไปได้น้อย
      อบรม สัมมนา กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ไม่ครบวงจรและละเลยการมุ่งเน้นในการกำหนดแนวทาง เครื่องมือและเทคนิคในการติดตาม ทวนสอบและประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมในทางปฏิบัติ ิ

อบรม สัมมนา การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจเป็นกระบวนการที่มีลักษณะของความเป็นระบบสูงมาก มีการดำเนินงานเป็นขั้นตอนอย่างมีแบบแผน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้บริหารในระดับส่วนงานจะต้องมีความรู้และเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง เพื่อให้แผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นมีการเชื่อมโยงอย่างสอดประสานในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและสอดรับกับเป้าหมายทางธุรกิจและการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร จึงจะได้มาซึ่งกลยุทธ์ธุรกิจที่มีประสิทธิผลและมีความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ที่มีความเป็นรูปธรรมถึงในระดับแผนปฏิบัติการที่มีความเป็นไปได้จริงและมีประสิทธิภาพด้วย

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะแก่บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับกลางและสูงให้เข้าใจถึงแนวคิดหลักการของการวางยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร การประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่สำหรับการออกแบบกลยุทธ์ การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติหรือการบริหารจัดการกลยุทธ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นจะเป็นแผนกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่การปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรได้อย่างแท้จริง
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างแผนที่กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการริเริ่มต่างๆ
อบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้เทคนิคของการบริหารจัดการสมัยใหม่เกี่ยวกับแนวทางในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ

เนื้อหาของหลักสูตร

Day I
09.00 – 12.00 น. : Introduction to Modern Business Strategic Management
อบรม สัมมนา วิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
      อบรม สัมมนา ความสำคัญของกลยุทธ์ต่อความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่
      อบรม สัมมนา แผนกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

อบรม สัมมนา กับดักของการบริหารจัดการกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา สาเหตุของความล้มเหลวของแผนกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่นของแผนกลยุทธ์

อบรม สัมมนา ภาพรวมของการจัดทำแผนกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจขององค์กรประเด็นมุ่งเน้นที่แตกต่างของกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนพื้นฐานของการจัดทำแผนกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การจัดตั้งโครงสร้างทีมงานการจัดทำแผนกลยุทธ์

อบรม สัมมนา การทำความเข้าใจองค์กรและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์โครงสร้างการดำเนินธุรกิจขององค์กร Value Chain และ Supply Chain
      อบรม สัมมนา การประเมินองค์กรด้วย Organizational Intelligence Model


Workshop 1 : การจัดทำโครงสร้างการดำเนินธุรกิจขององค์กร

13.00 – 16.30 น. : Essential of Business Strategy Design #1
อบรม สัมมนา การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร
      อบรม สัมมนา External Analysis
      อบรม สัมมนา Internal Analysis
      อบรม สัมมนา Direction of Corporate Strategy

อบรม สัมมนา การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
อบรม สัมมนา
การวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
อบรม สัมมนา
การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
      อบรม สัมมนา SWOT Analysis

Workshop 2 : การวิเคราะห์ SWOT

Day II
09.00 – 12.00 น. : Essential of Business Strategy Design #2
อบรม สัมมนา การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
อบรม สัมมนา รูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจ (Generic Business Level Strategy)
อบรม สัมมนา การกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจ Key Factor of Success และการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
อบรม สัมมนา การกำหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ Key Factor of Success


Workshop 3 : K.F.S and Gap Analysis

13.00 – 16.00 น. : Essential of Business Strategy Design #3
อบรม สัมมนา สมมติฐานผลลัพธ์การดำเนินกลยุทธ์และประมาณการผลลัพธ์ทางการเงิน
อบรม สัมมนา แนวคิด Economic Value Management (EVM)
อบรม สัมมนา การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วย Balanced Scorecard และการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
อบรม สัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับกลไกงาน
อบรม สัมมนา การติดตามกลยุทธ์และ Management Cockpit


Workshop 4 : การจัดทำแผนที่กลยุทธ์

แนวทางในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

อบรม สัมมนา การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที

อบรม สัมมนา เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

อบรม สัมมนา วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

 Download Course outline ได้ที่นี่
 
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|