หลักสูตรใหม่ | ดูหลักสูตรเพิ่มเติม


แนะนำวิทยากร | ดูวิทยากรทั้งหมด


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


อ. สุณิชชา ชอบชัย

Coach & Professional Trainer


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


บทความ | อ่านบทความทั้งหมด


ข่าว | อ่านข่าวทั้งหมด


ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม


สยามกลการ
บมจ พีแซทคัสสัน(ประเทศไทย)
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
ทีวีบูรพา
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
บจก สยามสเตนเลสสตีล
บมจ. พัฒน์กล
บจก. ซองซอล ไฮเทค
ธนาคารออมสิน
บจก. เอสบีเฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บจก เลอโนโว (ประเทศไทย)
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
อินเด็กซ์ลิฟวิงมอลล์
บมจ เอ็มโอแค็ป
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงไทย
บจก. บางจากปิโตรเลียม
ธนาคารเกียรตินาคิน
ออลล์เทรนนิ่ง

รวมหลักสูตรฝึกอบรม

    In-house Group Coaching เป็นลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การจัดพนักงานไปฝึกอบรมแบบ Public จะเสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจไม่ได้เนื้อหา/แนวทางตรงตามความต้องการ การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคล้องกับงานที่ทำอยู่ วิทยากร Entraining จะใช้หลักการพัฒนาบุคลากรแบบ Adult Learning (การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่) ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพและเข้าใจทั้งขบวนการ และนำไปปฎิบัติงานได้จริง


แนะนำหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

 หลักสูตร 2 วัน   |   หมวด Coaching
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Leadership
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ

 หลักสูตร 2 วัน   |   หมวด Service
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน


หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาบริการ...เข้าถึงหัวใจลูกค้า

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Service
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม PC ณ จุดขาย

 หลักสูตร 3 วัน   |   หมวด Sales and Marketing
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการยุคใหม่สร้างทีมงานคุณภาพ

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Leadership
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน


หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Leadership
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขายในตลาดโครงการ

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Sales and Marketing
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นนักขายสินค้าอุตสาหกรรมมืออาชีพ

 หลักสูตร 2 วัน   |   หมวด Sales and Marketing
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน


หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาขององค์กร

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Leadership
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Leadership
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Sales and Marketing
 โดย วิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบันแนะนำหลักสูตรเฉพาะของวิทยากร

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Softskill
 โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Other
 โดย อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

หลักสูตรฝึกอบรม การบริการสร้างความประทับใจ

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Other
 โดย อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์


หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย เพิ่มความมั่นใจ พิชิตใจลูกค้า

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Other
 โดย อาจารย์ ชุติมา นำเจริญวุฒิ

หลักสูตรฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Management OD
 โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักสูตรฝึกอบรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Other
 โดย อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์


หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Other
 โดย อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Other
 โดย อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหาร 4M สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Management OD
 โดย อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์


หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดนักขายเชิงรุก

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Sales and Marketing
 โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Other
 โดย ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา

หลักสูตรฝึกอบรม Lean Management

 หลักสูตร 1 วัน   |   หมวด Other
 โดย อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร


Public Course อบรม สัมมนา ปี 2561

    Public Course เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ โดยวิทยากรจะเน้นการให้ความรู้และทักษะ แก่ผู้เข้าอบรม ในรูปแบบ Group Coaching และ Adult Learning คือไม่ใช่เพียงการให้ความรู้พื้นฐาน แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ของผู้เข้าอบรม โดยมีวิทยากร คอยให้คำชี้แนะ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 โปรแกรมอบรมเดือน สิงหาคม

เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 8 สิงหาคม 2561


3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 21 สิงหาคม 2561


3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 สิงหาคม 2561


3,500 บาท

 โปรแกรมอบรมเดือน กันยายน

สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

อ. สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 4 กันยายน 2561


3,500 บาท

วิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 11 กันยายน 2561


3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 13 กันยายน 2561


3,500 บาท

 โปรแกรมอบรมเดือน ตุลาคม

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 ตุลาคม 2561


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561


3,500 บาท

สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 18 ตุลาคม 2561


3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 25 ตุลาคม 2561


3,500 บาท

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

ดาวน์โหลดเครื่องมือฟรี

New Content Coming Soon..

ร้านค้าเอ็นเทรนนิ่ง

แพคเกจคู่มือจิ๋วเล่ม2-9

1 ชุดประกอบด้วยคู่มือจิ๋วเล่ม 2-9 รวม 8 เล่ม
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Package A 1 ชุด 240 บาท
Package B 5 ชุด 1200 บาท
Package C 10 ชุด 2,400 บาท

คู่มือจิ๋วเล่ม 9

ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยศาสตร์
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 10 เล่ม 900 บาท

คู่มือจิ๋วเล่ม 8

คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 10 เล่ม 900 บาท

คู่มือจิ๋วเล่ม 7

คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 10 เล่ม 900 บาท

คู่มือจิ๋วเล่ม 6

คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 10 เล่ม 900 บาท

คู่มือจิ๋วเล่ม 5

สนุกกับตัวอักษร a-z ให้แง่คิดดีๆ
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 10 เล่ม 900 บาท

คู่มือจิ๋วเล่ม 4

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 10 เล่ม 900 บาท

คู่มือจิ๋วเล่ม 3

คู่มือพัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย งาย
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 10 เล่ม 900 บาท

คู่มือจิ๋วเล่ม 2

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 10 เล่ม 900 บาท

คู่มือจิ๋วเล่ม 1

แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Package A 10 เล่ม 300 บาท
Package B 20 เล่ม 600 บาท
Package C 10 เล่ม 900 บาท

หนังสือโลกของการโค้ช

มหัศจรรย์กับโลกของการโค้ข (The World Of Coaching)
Author : โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ราคาเต็ม 350
พิเศษช่วงนี้ เล่มละ 220 บาท

แบบทดสอบออนไลน์

    ทางสถาบันได้จัดทำระบบทำแบบทดสอบออนไลน์ (Assessment Online Tools) เพื่อให้กับผู้ที่สนใจที่ต้องการค้นหาตัวตน,ค้นหาคุณลักษณะส่วนตัว เพื่อใช้เป็นแบบประเมินในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของท่านได้

แบบทดสอบทั่วไป

แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง
(Brain Base Working Assessment)

คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า
(Value Base Assessment)

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า ( Value Base Assessment ) นี้ จัดทำขึ้น โดยใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน (Need) ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบสำหรับสมาชิก

แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าฟันวิกฤติ
(Adversity Quotient Test)

แบบทดสอบนี้จดทำมาจากหนังสือ ชื่อ AQ พลังแห่งความสำเร็จ : Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunnities โดย Paul G. Stoltz แปลโดย ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ บุคลิกภาพและความพึงพอใจในงาน
(Aptitude,Personality & Motivation Tests)

การพิจารณาคะแนน จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณจะเป็นคนประเภทหนึ่ง มากกว่าอีกประเภทหนึ่งอย่างชัดเจน ด้วยตารางบุคคลิกภาพ 16 แบบ มากกว่า อีกทั้งแบบทดสอบจะประมวลผล อาชีพที่เหมาะกับตัวคุณ ให้อีกด้วย

ทำแบบทดสอบ