>>>>

โปรแกรมบูรณาการ : ชุดหลักสูตรที่ 1 การพัฒนาภาวะผู้นำ (หลักสูตร 3 วัน / 1 กลุ่ม)

หน้าแรก / บริการ / โปรแกรมบูรณาการ / ชุดหลักสูตรที่ 1 การพัฒนาภาวะผู้นำ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   องค์กรต่างๆ มักมีอุปสรรคในการริหารจัดการทีมงาน เนื่องจากผู้จัดการ/หัวหน้างาน ไม่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจทีมงานได้เท่าที่ควร  อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น
ขาดภาวะผู้นำในตัวเอง
กลัวลูกน้องไม่ยอมรับ
ไม่รู้ว่าจะมอบหมายงานอย่างไรดี เลยทำเองดีกว่า
มองแต่ข้อเสียของทีมงานมากเกินไป
ไม่รับการยอมรับจากทีมงาน
     (เป็นต้น)
   ผู้จัดการ/หัวหน้างานส่วนใหญ่เติบโตมาจากการทำงานในหน้าที่ได้ดี และอยู่กับองค์กรมานานเป็นที่ไว้วางใจ  จึงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมา แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ดี จึงทำให้ไม่สามารถบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
   โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานนั้น จะทำให้สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบ ของตัวเองให้เป็นทัศนคติเชิงบวก ต่อการทำงานของเขาด้วย  โดยการใช้ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน และสอนงาน (Coaching) ให้ทีมงานดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกัน
   การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และจูงใจให้ลูกน้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย กระตุ้นให้นำไปใช้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร  โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และกระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching)  และเพิ่มการบ้านให้ผู้เรียนนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมจากการทำ Workshop ใน Class ไปบางส่วนแล้ว จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่างแน่นอน
   โปรแกรมออกแบบให้เกิดความสอดคล้องกันตามหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงและฝึกฝนเกิดความต่อเนื่อง จนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ของผู้เรียนในเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนนำไปใช้ สามารถกระตุ้นและจูงใจให้ลูกน้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เพราะหัวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้แล้ว
   โปรแกรมบูรณาการนี้ได้ออกแบบให้มีการติดตามผลลัพธ์ หลังการอบรมเพื่อย้ำเตือนและกระตุ้นให้ผู้เรียนทำการบ้านที่จะฝึกฝนไปใช้ได้จริง  อีกทั้งจะมีจดหมายการทักทายจากอาจารย์หลังการอบรมอีก 3 ฉบับ (เดือนละ 1 ครั้ง) ทำให้ผู้เรียนสามารถนึกถึงบรรยากาศของการเรียนได้ ในเว็บไซท์ยังจัดทำพื้นที่ทบทวนเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ก็สามารถเข้าเว็บไซท์และทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วได้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนเอง

แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
ลูกน้องส่วนใหญ่อยากได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าดังนั้นจึงเลือกหัวหน้าที่มีความเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดี และสามารถชี้แนะช่วยเหลือสอนงานลูกน้องได้ เมื่อเกิดปัญหาก็มีความกล้าในการตัดสินใจเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ลูกน้องปฏิบัติตามได้
ผู้จัดการ/หัวหน้างานที่มีคุณภาพ นอกจากเชี่ยวชาญในงานแล้วควรจะมีความสามารถในเรื่องการบริหารและจูงใจคนด้วย ซึ่งการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องต่างๆ เช่น
       การคิดบวก กับงาน, คนและเหตุการณ์ต่างๆ, ไม่ยอมแพ้ในปัญหาและอุปสรรค์ที่พบเจออยู่
       มีภาวะความเป็นผู้นำ ในการจูงใจ, เชื่อมั่น, รับผิดชอบ, สื่อสารและวินัยในตัวเอง เป็นต้น
       การโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ทีมงานมีความสามารถและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
ผู้จัดการ/หัวหน้างานควรจะพัฒนาตัวเองก่อนที่จะพัฒนาผู้อื่น ถ้าเรายังพัฒนาตัวเองได้ไม่ดี เราก็คงจะไม่สามารถพัฒนาผู้อื่นได้ดีขึ้น เพราะลูกน้องก็จะคิดว่าขนาดเรายังทำไม่ได้แล้วจะให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร การพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาบอก ถ้าเรารักตัวเองจริง เราก็ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการพัฒนาตัวเองให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อการสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานในเรื่องสำคัญๆต่อการบริหารทีมงาน และกระตุ้นจูงใจให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้การพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหัวหน้างานได้อย่างแท้จริง จนกลายเป็นธรรมชาติเป็นที่ยอมรับของลูกน้อง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีช่วงเวลาในการฝึกฝนและปรับใช้พร้อมกับรับคำชี้แนะจากอาจารย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแล้วจบ จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถมองเห็นเหตุการณ์หรือบุคคลต่างๆในเชิงบวกมากขึ้น ทำให้ไม่อยู่กับปัญหาอุปสรรค สามารถก้าวข้ามไปได้ด้วยตัวเอง โดยการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองตาม Style ของตัวเองใหม่
 ผู้จัดการ/หัวหน้างานมีภาวะความเป็นผู้นำที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับจากลูกน้องมากขึ้น สามารถกระตุ้นและจูงใจทีมงานได้เป็นอย่างดี นอกจากเก่งงานแล้วยังเก่งคนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีทักษะในการสอนงาน (Coaching) ให้กับทีมงานด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกภายในทีมงานมากขึ้น เพราะหัวหน้าได้ช่วยเหลือทีมงานได้มากขึ้น โดยที่ทีมงานก็เต็มใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน
 เกิดบรรยากาศการทำงานเชิงบวกภายในทีมงานมากขึ้น ต่างคนต่างมีความคิดเห็นเชิงบวกมากขึ้นและเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และทุกคนเกิดการพัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง

รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (หลักสูตร 3 วัน / 1 กลุ่ม)
1. หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก (Attitude)หลักสูตร 1 วัน
2. หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร (Your Leadership@Work)หลักสูตร 1 วัน
3. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช (Coaching Skill)หลักสูตร 1 วัน

    แชร์            แชร์  

 วิทยากรในโปรแกรม

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Leadershipผู้นำภาวะผู้นำ