โปรแกรมบูรณาการ : ชุดหลักสูตรที่ 1 การพัฒนาภาวะผู้นำ (หลักสูตร 4 วัน / 1 กลุ่ม)

หน้าแรก / บริการ / โปรแกรมบูรณาการ / ชุดหลักสูตรที่ 1 การพัฒนาภาวะผู้นำ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   องค์กรต่างๆ มักมีอุปสรรคในการริหารจัดการทีมงาน เนื่องจากผู้จัดการ/หัวหน้างาน ไม่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจทีมงานได้เท่าที่ควร  อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น
ขาดภาวะผู้นำในตัวเอง
กลัวลูกน้องไม่ยอมรับ
ไม่รู้ว่าจะมอบหมายงานอย่างไรดี เลยทำเองดีกว่า
มองแต่ข้อเสียของทีมงานมากเกินไป
ไม่รับการยอมรับจากทีมงาน
     (เป็นต้น)
   ผู้จัดการ/หัวหน้างานส่วนใหญ่เติบโตมาจากการทำงานในหน้าที่ได้ดี และอยู่กับองค์กรมานานเป็นที่ไว้วางใจ  จึงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมา แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ดี จึงทำให้ไม่สามารถบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
   โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานนั้น จะทำให้สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบ ของตัวเองให้เป็นทัศนคติเชิงบวก ต่อการทำงานของเขาด้วย  โดยการใช้ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน และสอนงาน (Coaching) ให้ทีมงานดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกัน
   การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และจูงใจให้ลูกน้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย กระตุ้นให้นำไปใช้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร  โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และกระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching)  และเพิ่มการบ้านให้ผู้เรียนนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมจากการทำ Workshop ใน Class ไปบางส่วนแล้ว จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่างแน่นอน
   โปรแกรมออกแบบให้เกิดความสอดคล้องกันตามหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงและฝึกฝนเกิดความต่อเนื่อง จนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ของผู้เรียนในเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนนำไปใช้ สามารถกระตุ้นและจูงใจให้ลูกน้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เพราะหัวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้แล้ว
   โปรแกรมบูรณาการนี้ได้ออกแบบให้มีการติดตามผลลัพธ์ หลังการอบรมเพื่อย้ำเตือนและกระตุ้นให้ผู้เรียนทำการบ้านที่จะฝึกฝนไปใช้ได้จริง  อีกทั้งจะมีจดหมายการทักทายจากอาจารย์หลังการอบรมอีก 3 ฉบับ (เดือนละ 1 ครั้ง) ทำให้ผู้เรียนสามารถนึกถึงบรรยากาศของการเรียนได้ ในเว็บไซท์ยังจัดทำพื้นที่ทบทวนเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ก็สามารถเข้าเว็บไซท์และทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วได้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนเอง

แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
ลูกน้องส่วนใหญ่อยากได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าดังนั้นจึงเลือกหัวหน้าที่มีความเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดี และสามารถชี้แนะช่วยเหลือสอนงานลูกน้องได้ เมื่อเกิดปัญหาก็มีความกล้าในการตัดสินใจเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ลูกน้องปฏิบัติตามได้
ผู้จัดการ/หัวหน้างานที่มีคุณภาพ นอกจากเชี่ยวชาญในงานแล้วควรจะมีความสามารถในเรื่องการบริหารและจูงใจคนด้วย ซึ่งการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องต่างๆ เช่น
       การคิดบวก กับงาน, คนและเหตุการณ์ต่างๆ, ไม่ยอมแพ้ในปัญหาและอุปสรรค์ที่พบเจออยู่
       มีภาวะความเป็นผู้นำ ในการจูงใจ, เชื่อมั่น, รับผิดชอบ, สื่อสารและวินัยในตัวเอง เป็นต้น
       การโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ทีมงานมีความสามารถและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
ผู้จัดการ/หัวหน้างานควรจะพัฒนาตัวเองก่อนที่จะพัฒนาผู้อื่น ถ้าเรายังพัฒนาตัวเองได้ไม่ดี เราก็คงจะไม่สามารถพัฒนาผู้อื่นได้ดีขึ้น เพราะลูกน้องก็จะคิดว่าขนาดเรายังทำไม่ได้แล้วจะให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร การพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาบอก ถ้าเรารักตัวเองจริง เราก็ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการพัฒนาตัวเองให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อการสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานในเรื่องสำคัญๆต่อการบริหารทีมงาน และกระตุ้นจูงใจให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้การพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหัวหน้างานได้อย่างแท้จริง จนกลายเป็นธรรมชาติเป็นที่ยอมรับของลูกน้อง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีช่วงเวลาในการฝึกฝนและปรับใช้พร้อมกับรับคำชี้แนะจากอาจารย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแล้วจบ จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถมองเห็นเหตุการณ์หรือบุคคลต่างๆในเชิงบวกมากขึ้น ทำให้ไม่อยู่กับปัญหาอุปสรรค สามารถก้าวข้ามไปได้ด้วยตัวเอง โดยการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองตาม Style ของตัวเองใหม่
 ผู้จัดการ/หัวหน้างานมีภาวะความเป็นผู้นำที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับจากลูกน้องมากขึ้น สามารถกระตุ้นและจูงใจทีมงานได้เป็นอย่างดี นอกจากเก่งงานแล้วยังเก่งคนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีทักษะในการสอนงาน (Coaching) ให้กับทีมงานด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกภายในทีมงานมากขึ้น เพราะหัวหน้าได้ช่วยเหลือทีมงานได้มากขึ้น โดยที่ทีมงานก็เต็มใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน
 เกิดบรรยากาศการทำงานเชิงบวกภายในทีมงานมากขึ้น ต่างคนต่างมีความคิดเห็นเชิงบวกมากขึ้นและเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และทุกคนเกิดการพัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง

รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (หลักสูตร 4 วัน / 1 กลุ่ม)
1. หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก (Attitude)หลักสูตร 1 วัน
2. หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร (Your Leadership@Work)หลักสูตร 1 วัน
3. หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น (Effective Leadership Communication) - หลักสูตร 1 วัน
4. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช (Coaching Skill)หลักสูตร 1 วัน

    แชร์            แชร์  

 วิทยากรในโปรแกรม

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Leadershipผู้นำภาวะผู้นำ