>>>>

โปรแกรมบูรณาการ : ชุดหลักสูตรที่ 2 การพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่ (หลักสูตร 3 วัน / 1 กลุ่ม)

หน้าแรก / บริการ / โปรแกรมบูรณาการ / ชุดหลักสูตรที่ 2 การพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   โปรแกรมการพัฒนาผู้จัดการเชิงบูรณาการ เหมาะสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความพร้อมของผู้จัดการ ทั้งในด้านการทำงาน, การบริหารทีมงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้จัดการที่เป็นบุคลากรที่สำคัญในการนำพาทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรกำหนดไว้และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันเชิงธุรกิจที่มีความรุนแรง รวดเร็ว ได้อย่างมั่นคง

ผู้จัดการคุณภาพควรมีความเก่งใน 3 ด้านคือ
1. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานได้ชัดเจน
2. ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) สามารถนำตัวเองและผู้อื่นได้
3. การบริหารทีมในฐานะโค้ช (Coaching Skill) สามารถพัฒนาทีมให้ทีมงานมีความรับผิดชอบตัวเอง

   หลักสูตรย่อยในแต่ละเรื่องจะครอบคลุมเนื้อหา, แนวคิด และการประยุกต์ใช้อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกันเพื่อให้ผู้จัดการสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง รวมทั้งแบบฝึกหัดสำหรับการนำไปฝึกฝนให้เกิดความต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในทีมงานและองค์กรอย่างแท้จริง
   หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการนำไปใช้จริงด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และรูปแบบการโค้ชชิ่ง (Coaching) ระหว่างการอบรมโดยผู้เรียนคิด แลกเปลี่ยน และกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง และสิ่งที่จะนำไปพัฒนาทีมงาน จึงเกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้แน่นอน
   โปรแกรมถูกออกแบบให้เกิดความสอดคล้องและการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน จึงมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง, การนำไปฝึกฝน, การติดตามผลลัพธ์, การทักทายจากอาจารย์หลังการอบรม และพื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อการทบทวนหลังจากฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนและองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่
 ผู้จัดการ/ผู้บริหารที่มีความสามารถและทำงานได้ประสบความสำเร็จ จะมีทักษะและความเชี่ยวชาญใน 3 ด้านคือ
       ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์
       การมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
       การบริหารทีมงานในฐานะโค้ช
การพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้านให้กับผู้จัดการ โดยการทำให้ผู้จัดการนำไปพัฒนาและฝึกฝนด้วยตนเองจนกลายเป็นธรรมชาติย่อมทำให้ผู้จัดการเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค ทำให้งานมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ได้
ผู้จัดการที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้จัดการมีความพร้อมใน การรับมือกับการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งจำเป็นและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าผู้จัดการมีความสามารถ ย่อมนำพาทีมงานทั้งทีมให้ประสบความสำเร็จได้ แต่ถ้า ผู้จัดการขาดทักษะในด้านต่างๆ ย่อมทำให้ทีมประสบความล้มเหลวและส่งผลต่อองค์กรโดยรวมแน่นอน

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อพัฒนาให้ผู้จัดการมีความพร้อมในทุกด้านที่สำคัญต่อการบริหารงาน และบริหารทีมงานให้ทำงานอย่าง มีประสิทธิผล
 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการนำทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและบริหารงานตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและเกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ โดยการฝึกฝนในแต่ละครั้งของแต่ละหัวเรื่อง
 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน ประเด็นที่เกิดขึ้นหลังการนำไปปฏิบัติแล้ว กับอาจารย์ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดการปรับเปลี่ยนตัวเองในด้านต่างๆ เช่น
       การบริหารงานแบบมีเป้าหมายและแผนงาน
       การให้ความสำคัญกับทีมงาน
       การใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การเป็นโค้ชในทีมงานเพื่อให้พัฒนาตัวเอง
       การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
 บรรยากาศในการทำงานที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น
       การพูดคุยด้วยทัศนคติเชิงบวก
       การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
       การมีส่วนร่วมในการทำงานภายในทีม
       การยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 ผลกระทบในการทำงาน
       งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล
       บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

กลุ่มผู้อบรมที่เหมาะสม
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่ (หลักสูตร 3 วัน / 1 กลุ่ม)
1. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน
2. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ - หลักสูตร 1 วัน
3. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช - หลักสูตร 1 วัน

    แชร์            แชร์  

 วิทยากรในโปรแกรม

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการผู้บริหารManager