โปรแกรมบูรณาการ : ชุดหลักสูตรที่ 2 การพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่ (หลักสูตร 3 วัน / 1 กลุ่ม)

หน้าแรก / บริการ / โปรแกรมบูรณาการ / ชุดหลักสูตรที่ 2 การพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   โปรแกรมการพัฒนาผู้จัดการเชิงบูรณาการ เหมาะสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความพร้อมของผู้จัดการ ทั้งในด้านการทำงาน, การบริหารทีมงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้จัดการที่เป็นบุคลากรที่สำคัญในการนำพาทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรกำหนดไว้และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันเชิงธุรกิจที่มีความรุนแรง รวดเร็ว ได้อย่างมั่นคง

ผู้จัดการคุณภาพควรมีความเก่งใน 3 ด้านคือ
1. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานได้ชัดเจน
2. ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) สามารถนำตัวเองและผู้อื่นได้
3. การบริหารทีมในฐานะโค้ช (Coaching Skill) สามารถพัฒนาทีมให้ทีมงานมีความรับผิดชอบตัวเอง

   หลักสูตรย่อยในแต่ละเรื่องจะครอบคลุมเนื้อหา, แนวคิด และการประยุกต์ใช้อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกันเพื่อให้ผู้จัดการสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง รวมทั้งแบบฝึกหัดสำหรับการนำไปฝึกฝนให้เกิดความต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในทีมงานและองค์กรอย่างแท้จริง
   หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการนำไปใช้จริงด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และรูปแบบการโค้ชชิ่ง (Coaching) ระหว่างการอบรมโดยผู้เรียนคิด แลกเปลี่ยน และกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง และสิ่งที่จะนำไปพัฒนาทีมงาน จึงเกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้แน่นอน
   โปรแกรมถูกออกแบบให้เกิดความสอดคล้องและการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน จึงมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง, การนำไปฝึกฝน, การติดตามผลลัพธ์, การทักทายจากอาจารย์หลังการอบรม และพื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อการทบทวนหลังจากฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนและองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่
 ผู้จัดการ/ผู้บริหารที่มีความสามารถและทำงานได้ประสบความสำเร็จ จะมีทักษะและความเชี่ยวชาญใน 3 ด้านคือ
       ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์
       การมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
       การบริหารทีมงานในฐานะโค้ช
การพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้านให้กับผู้จัดการ โดยการทำให้ผู้จัดการนำไปพัฒนาและฝึกฝนด้วยตนเองจนกลายเป็นธรรมชาติย่อมทำให้ผู้จัดการเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค ทำให้งานมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ได้
ผู้จัดการที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้จัดการมีความพร้อมใน การรับมือกับการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งจำเป็นและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าผู้จัดการมีความสามารถ ย่อมนำพาทีมงานทั้งทีมให้ประสบความสำเร็จได้ แต่ถ้า ผู้จัดการขาดทักษะในด้านต่างๆ ย่อมทำให้ทีมประสบความล้มเหลวและส่งผลต่อองค์กรโดยรวมแน่นอน

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อพัฒนาให้ผู้จัดการมีความพร้อมในทุกด้านที่สำคัญต่อการบริหารงาน และบริหารทีมงานให้ทำงานอย่าง มีประสิทธิผล
 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการนำทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและบริหารงานตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและเกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ โดยการฝึกฝนในแต่ละครั้งของแต่ละหัวเรื่อง
 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน ประเด็นที่เกิดขึ้นหลังการนำไปปฏิบัติแล้ว กับอาจารย์ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดการปรับเปลี่ยนตัวเองในด้านต่างๆ เช่น
       การบริหารงานแบบมีเป้าหมายและแผนงาน
       การให้ความสำคัญกับทีมงาน
       การใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การเป็นโค้ชในทีมงานเพื่อให้พัฒนาตัวเอง
       การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
 บรรยากาศในการทำงานที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น
       การพูดคุยด้วยทัศนคติเชิงบวก
       การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
       การมีส่วนร่วมในการทำงานภายในทีม
       การยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 ผลกระทบในการทำงาน
       งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล
       บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

กลุ่มผู้อบรมที่เหมาะสม
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่ (หลักสูตร 3 วัน / 1 กลุ่ม)
1. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน
2. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ - หลักสูตร 1 วัน
3. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช - หลักสูตร 1 วัน

    แชร์            แชร์  

 วิทยากรในโปรแกรม

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการผู้บริหารManager