โปรแกรมบูรณาการ : ชุดหลักสูตรที่ 3 การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร (หลักสูตร 6 วัน / 3 กลุ่ม)

หน้าแรก / บริการ / โปรแกรมบูรณาการ / ชุดหลักสูตรที่ 3 การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   โปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายครบวงจรมุ่งเน้นให้การพัฒนาตั้งแต่ระดับผู้จัดการทีมงานขาย, หัวหน้าหน่วยงาน, พนักงานขายและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายทั้งหมดให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาพรวมด้านการตลาด และการขายเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขายและการบริการลูกค้าได้เข้าใจอย่างแท้จริง
   ทีมงานขายนับว่าเป็นทีมงานกองหน้าที่สำคัญ เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อให้องค์กรก้าวเดินต่อไปได้ ดังนั้นการพัฒนาให้ทีมงานมีความแข็งแกร่ง ย่อมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเนื้อหาของโปรแกรมครอบคลุมส่วนต่างๆ ดังนี้

ผู้จัดการทีมงานขาย/หัวหน้าหน่วยงานขาย
     วิสัยทัศน์ในการมองตลาด
     กำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำ
     การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในธุรกิจ
     การพัฒนาภาวะผู้นำให้จูงใจทีมงานขายได้
     การสอนงานและดูแลทีมงานอย่างเป็นระบบ
     การสร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง
พนักงานขาย/พนักงานสนับสนุนงานขาย
     รักในงานขาย
     มองเป้าหายเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ
     ทำงานขายอย่างเป็นระบบ
     บริหารงานลูกค้าด้วยความมุ่งมั่น

   หลักสูตรย่อยในแต่ละเรื่องจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ฝึกให้ผู้เรียนได้เป็นผู้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่จะนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง
   โปรแกรมการฝึกอบรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) กระตุ้นให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และอาจารย์ใช้ลักษณะการโค้ชชิ่งและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้มากที่สุด  ด้วยแนวทางที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง
   โปรแกรมนี้นอกจากผู้จัดการทีมงานขายและหัวหน้าหน่วยงานขายได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของตัวเองแล้วยังต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมของพนักงานขายด้วย เพื่อให้เห็นภาพถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของพนักงานขายระหว่างการฝึกอบรม ทำให้สามารถพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะมองเห็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นใน Class ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อพัฒนาให้ทีมงานขายมีการทำงานที่สอดคล้องกันภายในทีมงานมากขึ้น เพราะเห็นภาพเดียวกัน
 เพื่อทำให้ผู้จัดการทีมงานขายสามารถผลักดันยอดขายผ่านพนักงานขายได้ง่ายขึ้น เพราะพนักงานขายไม่มีการพัฒนาตัวเอง และทำงานตามระบบงานขายที่กำหนดขึ้น
 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานขาย เกิดความเข้าใจในงานขายมากขึ้น ทำงานขายอย่างเป็นระบบ มองเห็นตลาดและลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น มีวิธีการเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนา และเกิดความมั่นใจในการนำไปใช้เพราะทุกคนเห็นภาพระบบงานแนวเดียวกัน ง่ายต่อการบริหารงาน

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดการปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องต่างๆ เช่น
       การมีวิสัยทัศน์
       การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันได้อย่างแม่นยำ
       บริหารงานขายด้านการจูงใจทีมงานได้ดีขึ้น
       สร้างทีมงานให้เกิดความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในเป้าหมาย
 พนักงานขาย/หน่วยงานสนับสนุนปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่อง
       บริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
       มองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้น
       มุ่งมั่นกับเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น
       ทำงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น
 การเปลี่ยนแปลงด้านงานขายที่เกิดขึ้น เช่น
       ยอดขายของทีมงานเพิ่มขึ้น
       สร้างลูกค้าคาดหวังได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น
       ปิดการขายด้าน Sales Cycle ที่เร็วขึ้น

รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายครบวงจร (หลักสูตร 6 วัน / 3 กลุ่ม)
1. หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก สำหรับ Sales - หลักสูตร 1 วัน
2. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย สำหรับ Sales - หลักสูตร 1 วัน
3. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Selling Skill) สำหรับ Sales - หลักสูตร 1 วัน
4. หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายขายเหนือระดับ (Sale Manager) สำหรับ Sales Manager - หลักสูตร 1 วัน
5. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สำหรับ Sales Manager - หลักสูตร 1 วัน
6. หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช (Coach Sales Team) สำหรับ Sales Manager - หลักสูตร 1 วัน

    แชร์            แชร์  

 วิทยากรในโปรแกรม

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานขายทีมงานขายการขาย