>>>>

โปรแกรมบูรณาการ : ชุดหลักสูตรที่ 3 การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร (หลักสูตร 6 วัน / 3 กลุ่ม)

หน้าแรก / บริการ / โปรแกรมบูรณาการ / ชุดหลักสูตรที่ 3 การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   โปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายครบวงจรมุ่งเน้นให้การพัฒนาตั้งแต่ระดับผู้จัดการทีมงานขาย, หัวหน้าหน่วยงาน, พนักงานขายและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายทั้งหมดให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาพรวมด้านการตลาด และการขายเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขายและการบริการลูกค้าได้เข้าใจอย่างแท้จริง
   ทีมงานขายนับว่าเป็นทีมงานกองหน้าที่สำคัญ เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อให้องค์กรก้าวเดินต่อไปได้ ดังนั้นการพัฒนาให้ทีมงานมีความแข็งแกร่ง ย่อมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเนื้อหาของโปรแกรมครอบคลุมส่วนต่างๆ ดังนี้

ผู้จัดการทีมงานขาย/หัวหน้าหน่วยงานขาย
     วิสัยทัศน์ในการมองตลาด
     กำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำ
     การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในธุรกิจ
     การพัฒนาภาวะผู้นำให้จูงใจทีมงานขายได้
     การสอนงานและดูแลทีมงานอย่างเป็นระบบ
     การสร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง
พนักงานขาย/พนักงานสนับสนุนงานขาย
     รักในงานขาย
     มองเป้าหายเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ
     ทำงานขายอย่างเป็นระบบ
     บริหารงานลูกค้าด้วยความมุ่งมั่น

   หลักสูตรย่อยในแต่ละเรื่องจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ฝึกให้ผู้เรียนได้เป็นผู้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่จะนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง
   โปรแกรมการฝึกอบรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) กระตุ้นให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และอาจารย์ใช้ลักษณะการโค้ชชิ่งและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้มากที่สุด  ด้วยแนวทางที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง
   โปรแกรมนี้นอกจากผู้จัดการทีมงานขายและหัวหน้าหน่วยงานขายได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของตัวเองแล้วยังต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมของพนักงานขายด้วย เพื่อให้เห็นภาพถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของพนักงานขายระหว่างการฝึกอบรม ทำให้สามารถพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะมองเห็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นใน Class ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อพัฒนาให้ทีมงานขายมีการทำงานที่สอดคล้องกันภายในทีมงานมากขึ้น เพราะเห็นภาพเดียวกัน
 เพื่อทำให้ผู้จัดการทีมงานขายสามารถผลักดันยอดขายผ่านพนักงานขายได้ง่ายขึ้น เพราะพนักงานขายไม่มีการพัฒนาตัวเอง และทำงานตามระบบงานขายที่กำหนดขึ้น
 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานขาย เกิดความเข้าใจในงานขายมากขึ้น ทำงานขายอย่างเป็นระบบ มองเห็นตลาดและลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น มีวิธีการเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนา และเกิดความมั่นใจในการนำไปใช้เพราะทุกคนเห็นภาพระบบงานแนวเดียวกัน ง่ายต่อการบริหารงาน

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดการปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องต่างๆ เช่น
       การมีวิสัยทัศน์
       การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันได้อย่างแม่นยำ
       บริหารงานขายด้านการจูงใจทีมงานได้ดีขึ้น
       สร้างทีมงานให้เกิดความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในเป้าหมาย
 พนักงานขาย/หน่วยงานสนับสนุนปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่อง
       บริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
       มองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้น
       มุ่งมั่นกับเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น
       ทำงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น
 การเปลี่ยนแปลงด้านงานขายที่เกิดขึ้น เช่น
       ยอดขายของทีมงานเพิ่มขึ้น
       สร้างลูกค้าคาดหวังได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น
       ปิดการขายด้าน Sales Cycle ที่เร็วขึ้น

รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายครบวงจร (หลักสูตร 6 วัน / 3 กลุ่ม)
1. หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก สำหรับ Sales - หลักสูตร 1 วัน
2. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย สำหรับ Sales - หลักสูตร 1 วัน
3. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Selling Skill) สำหรับ Sales - หลักสูตร 1 วัน
4. หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายขายเหนือระดับ (Sale Manager) สำหรับ Sales Manager - หลักสูตร 1 วัน
5. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สำหรับ Sales Manager - หลักสูตร 1 วัน
6. หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช (Coach Sales Team) สำหรับ Sales Manager - หลักสูตร 1 วัน

    แชร์            แชร์  

 วิทยากรในโปรแกรม

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานขายทีมงานขายการขาย