>>>>

โปรแกรมบูรณาการ : ชุดหลักสูตรที่ 5 การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร (หลักสูตร 4 วัน / 2 กลุ่ม)

หน้าแรก / บริการ / โปรแกรมบูรณาการ / ชุดหลักสูตรที่ 5 การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   ปัจจุบันการบริหารจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆอีกแล้ว เพราะคนต่างกัน ต่างมีมุมมองที่ต่างกันผู้จัดการ/หัวหน้างาน ไม่สามารถใช้ การสั่ง เพื่อให้งานออกมาดีได้อีกแล้ว อาจสามารถใช้ได้กับบางคน บางสถานการณ์ แต่ก็จะไม่ได้ผลกับคนส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากองค์กรมีคนต่างวัยกันอยู่ ดังนี้
    กลุ่มคน Baby Boomer (อายุ 46 ปี ขึ้นไป)
    กลุ่มคน Gen X (อายุ 35-45ปี)
    กลุ่มคน Gen Y (อายุน้อยกว่า 35 ปี)
   การสอนงาน (Coaching) จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาทีมงานและได้รับการยอมรับมากขึ้น เพราะกระบวนการโค้ชชิ่ง  หัวหน้างานจะใช้ คำถาม และ การฟังอย่างตั้งใจ  กับลูกน้องทำให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับจากลูกน้องมากขึ้น เพราะเขาจะรู้สึกว่า หัวหน้างานให้โอกาสแสดงความคิดเห็น และสามารถของตัวเขาเอง มากกว่าที่จะกำหนดวิธีให้ทำซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากทำด้วยวิธีของเขามากกว่า
   การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากเพราะโค้ชจะเป็นทั้งพี่เลี้ยง, ที่ปรึกษา และการสอนงานให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าการสั่งจากหัวหน้า  การทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานเป็นโค้ช ก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้จัดการ/หัวหน้างาน ด้วยเช่นเดียวกัน  เพราะโค้ชต้องมีจิตวิทยาในการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและดึงศักยภาพของเขาออกมาโดยให้เขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเอง
   โปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน เกิดความอยากเป็นโค้ชและสามารถนำเทคนิคการโค้ชชิ่งไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน โดยที่โค้ชเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วจึงไปเปลี่ยนแปลงเรื่องทีมงาน โดยอาจารย์ใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) ทำให้ผู้เรียนมองเห็นรูปแบบการโค้ชชิ่งได้อย่างแท้จริง ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี
   โค้ชจะสร้างแบบฝึกฝนในการโค้ชชิ่ง (Coaching) ของตัวเองขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาทีมงานอย่างแท้จริง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแน่นอน

แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร
 การสร้างโค้ชที่ดีภายในองค์กรเพื่อให้คนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองที่ถูกเก็บเอาไว้ (ศักยภาพภายใน) ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่มากขึ้น โค้ชจะเป็นผู้ถึงศักยภาพของโค้ชชี่ออกมาทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 การพัฒนาผู้จัดการ / หัวหน้างานให้มีเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และเข้าใจบทบาทเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหัวหน้าจะเป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้นถ้าเขาใช้บทบาทการเป็นโค้ชมากกว่าการส่งงานเพียงอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อน เพราะทุกคนอยากได้การยอมรับและแสดงความคิดเห็นของตัวเองบ้าง
 โปรแกรมได้ออกแบบให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคล 2 ระดับ ในการทำหน้าที่เป็นโค้ชในองค์กรคือ ผู้จัดการและหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดการโค้ชชิ่ง (Coaching) กันทั้งองค์กรจึงจะเกิดรูปแบบการบริหารงานอีกลักษณะหนึ่งขึ้นในองค์กร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติต่อทุกคน ทุกสภาพการณ์ก็ตาม

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อสร้างโค้ชที่มีคุณภาพในองค์กรให้มีอำนาจเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงาน Style โค้ช
 เพื่อสร้างบรรยากาศการสอนงาน (Coaching) ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น หลีกเลี่ยงการสั่งเพียงอย่างเดียว
 เพื่อสร้างโค้ชที่มีภาวะผู้นำ และมีเทคนิคการโค้ชชิ่ง จะได้ดึงศักยภาพทีมงานออกมา ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการโค้ชชิ่งบุคลากรภายในองค์กร โดยผู้จัดการโค้ชชิ่งหัวหน้างาน และหัวหน้างานโค้ชชิ่งพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นการสอนวัฒนธรรมการโค้ชชิ่งให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดการ/หัวหน้างาน เลือกสถานการณ์ที่จะใช้ในการโค้ชชิ่งเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกน้องเกิดการยอมรับและยินดีปฏิบัติมากขึ้น
 ผู้จัดการสามารถพัฒนาหัวหน้างาน และหัวหน้างานสามารถพัฒนาลูกน้องเพราเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการโค้ชชิ่ง โดยการใช้คำถามมากกว่าการบอกให้ไปทำ ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานเชิงบวกซึ่งกันและกันมากขึ้น
 เทคนิคการใช้คำถาม และการรับฟังอย่างตั้งใจเกิดขึ้นภายในองค์กรทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน ภายในองค์กรเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ไม่คิดเชิงลบต่ออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยการคิดไปเอง
เกิดโครงการการสอนงาน (Coaching) ขึ้นภายในองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและมีความต่อเนื่องกันมากขึ้น
 การสอนงาน (Coaching) เป็นวิธีหลักที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน นำมาใช้ในการบริหารทีมงานจึงทำให้ผลลัพธ์ของงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร (หลักสูตร 4 วัน / 2 กลุ่ม)
1. หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี (To be good Coach) สำหรับผู้จัดการและ Supervisor (หลักสูตรเดียวกัน แต่สอน 2 กลุ่ม) - หลักสูตร 4 วัน

    แชร์            แชร์  

 วิทยากรในโปรแกรม

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Supervisorการโค้ชCoaching