>>>>

โปรแกรมบูรณาการ : ชุดหลักสูตรที่ 5 การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร (หลักสูตร 5 วัน / 2 กลุ่ม)

หน้าแรก / บริการ / โปรแกรมบูรณาการ / ชุดหลักสูตรที่ 5 การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   ปัจจุบันการบริหารจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆอีกแล้ว เพราะคนต่างกัน ต่างมีมุมมองที่ต่างกันผู้จัดการ/หัวหน้างาน ไม่สามารถใช้ การสั่ง เพื่อให้งานออกมาดีได้อีกแล้ว อาจสามารถใช้ได้กับบางคน บางสถานการณ์ แต่ก็จะไม่ได้ผลกับคนส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากองค์กรมีคนต่างวัยกันอยู่ ดังนี้
    กลุ่มคน Baby Boomer (อายุ 46 ปี ขึ้นไป)
    กลุ่มคน Gen X (อายุ 35-45ปี)
    กลุ่มคน Gen Y (อายุน้อยกว่า 35 ปี)
   การสอนงาน (Coaching) จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาทีมงานและได้รับการยอมรับมากขึ้น เพราะกระบวนการโค้ชชิ่ง  หัวหน้างานจะใช้ คำถาม และ การฟังอย่างตั้งใจ  กับลูกน้องทำให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับจากลูกน้องมากขึ้น เพราะเขาจะรู้สึกว่า หัวหน้างานให้โอกาสแสดงความคิดเห็น และสามารถของตัวเขาเอง มากกว่าที่จะกำหนดวิธีให้ทำซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากทำด้วยวิธีของเขามากกว่า
   การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากเพราะโค้ชจะเป็นทั้งพี่เลี้ยง, ที่ปรึกษา และการสอนงานให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าการสั่งจากหัวหน้า  การทำให้ผู้จัดการ/หัวหน้างานเป็นโค้ช ก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้จัดการ/หัวหน้างาน ด้วยเช่นเดียวกัน  เพราะโค้ชต้องมีจิตวิทยาในการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและดึงศักยภาพของเขาออกมาโดยให้เขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเอง
   โปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้จัดการ/หัวหน้างาน เกิดความอยากเป็นโค้ชและสามารถนำเทคนิคการโค้ชชิ่งไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน โดยที่โค้ชเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วจึงไปเปลี่ยนแปลงเรื่องทีมงาน โดยอาจารย์ใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) ทำให้ผู้เรียนมองเห็นรูปแบบการโค้ชชิ่งได้อย่างแท้จริง ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี
   โค้ชจะสร้างแบบฝึกฝนในการโค้ชชิ่ง (Coaching) ของตัวเองขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาทีมงานอย่างแท้จริง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแน่นอน

แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร
 การสร้างโค้ชที่ดีภายในองค์กรเพื่อให้คนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองที่ถูกเก็บเอาไว้ (ศักยภาพภายใน) ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่มากขึ้น โค้ชจะเป็นผู้ถึงศักยภาพของโค้ชชี่ออกมาทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 การพัฒนาผู้จัดการ / หัวหน้างานให้มีเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และเข้าใจบทบาทเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหัวหน้าจะเป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้นถ้าเขาใช้บทบาทการเป็นโค้ชมากกว่าการส่งงานเพียงอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อน เพราะทุกคนอยากได้การยอมรับและแสดงความคิดเห็นของตัวเองบ้าง
 โปรแกรมได้ออกแบบให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคล 2 ระดับ ในการทำหน้าที่เป็นโค้ชในองค์กรคือ ผู้จัดการและหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดการโค้ชชิ่ง (Coaching) กันทั้งองค์กรจึงจะเกิดรูปแบบการบริหารงานอีกลักษณะหนึ่งขึ้นในองค์กร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติต่อทุกคน ทุกสภาพการณ์ก็ตาม

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อสร้างโค้ชที่มีคุณภาพในองค์กรให้มีอำนาจเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงาน Style โค้ช
 เพื่อสร้างบรรยากาศการสอนงาน (Coaching) ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น หลีกเลี่ยงการสั่งเพียงอย่างเดียว
 เพื่อสร้างโค้ชที่มีภาวะผู้นำ และมีเทคนิคการโค้ชชิ่ง จะได้ดึงศักยภาพทีมงานออกมา ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการโค้ชชิ่งบุคลากรภายในองค์กร โดยผู้จัดการโค้ชชิ่งหัวหน้างาน และหัวหน้างานโค้ชชิ่งพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นการสอนวัฒนธรรมการโค้ชชิ่งให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดการ/หัวหน้างาน เลือกสถานการณ์ที่จะใช้ในการโค้ชชิ่งเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกน้องเกิดการยอมรับและยินดีปฏิบัติมากขึ้น
 ผู้จัดการสามารถพัฒนาหัวหน้างาน และหัวหน้างานสามารถพัฒนาลูกน้องเพราเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการโค้ชชิ่ง โดยการใช้คำถามมากกว่าการบอกให้ไปทำ ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานเชิงบวกซึ่งกันและกันมากขึ้น
 เทคนิคการใช้คำถาม และการรับฟังอย่างตั้งใจเกิดขึ้นภายในองค์กรทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน ภายในองค์กรเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ไม่คิดเชิงลบต่ออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยการคิดไปเอง
เกิดโครงการการสอนงาน (Coaching) ขึ้นภายในองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและมีความต่อเนื่องกันมากขึ้น
 การสอนงาน (Coaching) เป็นวิธีหลักที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน นำมาใช้ในการบริหารทีมงานจึงทำให้ผลลัพธ์ของงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร (หลักสูตร 5 วัน / 2 กลุ่ม)
1. หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี (To be good Coach) สำหรับผู้จัดการและ Supervisor (หลักสูตรเดียวกัน แต่สอน 2 กลุ่ม) - หลักสูตร 4 วัน
2. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช (Coaching Skill) สำหรับ Supervisor - หลักสูตร 1 วัน

    แชร์            แชร์  

 วิทยากรในโปรแกรม

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Supervisorการโค้ชCoaching