>>>>

โปรแกรมบูรณาการ : ชุดหลักสูตรที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ (หลักสูตร 2 วัน / 1 กลุ่ม)

หน้าแรก / บริการ / โปรแกรมบูรณาการ / ชุดหลักสูตรที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   องค์กรปัจจุบันให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง เนื่องจากปัจจุบันหัวหน้าไม่สามารถบังคับให้พนักงานปฏิบัติตามได้ จึงต้องพัฒนาให้พนักงานเลือกพัฒนาตัวเองตาม Style ของตัวเอง

   การพัฒนาพนักงานไม่สามารถพัฒนาได้หลายๆเรื่อง แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆเช่น
    ทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
    สร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร
    การทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
    การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล
    การสื่อสารที่ดี
    การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
   (เป็นต้น)

   โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการอย่างบูรณาการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่า
    คนรักตัวเอง
    คนอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง
    คนมีวิธีการของตัวเองตามStyle ตัวเอง

   แนวทางการฝึกอบรมจึงใช้การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด และเปลี่ยนความคิดของตัวเองต่อเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ จึงนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานและดำเนินชีวิตได้ในทันที อีกทั้งยังมี Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง  จึงเกิดความอยากที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนไปฝึกฝนด้วยตัวเองตาม Style ของตัวเอง
   โปรแกรมมีการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดความต่อเนื่องในการนำไปปฏิบัติ และเพิ่มเติมการติดตามผลลัพธ์ ให้เกิดการกระตุ้นในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ  พร้อมกับพื้นที่ทบทวนเพื่อให้เกิดความกระจ่างในการปฏิบัติอย่างแท้จริง

แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
 การพัฒนาบุคลากรควรให้เกิดความต่อเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาในการฝึกฝน และทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นธรรมชาติหรืออุปนิสัยใหม่ขึ้นมาเอง
การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาให้ครอบคลุมคุณสมบัติต่างๆ จะทำให้บุคลากรสามารถปรับใช้กับการทำงานขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
สภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ถ้ามีการฝึกอบรมมาให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลในจำนวนมาก และหัวข้อหลักสูตรที่หลากหลาย จะทำให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ขึ้นในองค์กรทำให้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมาภายในองค์กรได้
 การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแนวความคิดของการพัฒนาตัวเอง จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะหัวหน้างานไม่ต้องใช้ความพยายามในการกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงาน แต่บุคลากรจะเป็นผู้เลือกที่จะพัฒนาตัวเองได้เพราะเห็นประโยชน์จาการฝึกอบรมดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อให้บุคลากรได้มีแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างบูรณาการในหลากหลายคุณสมบัติ โดยการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาตัวเองของบุคลากรจึงให้มีการแบ่งการอบรมเป็นช่วงต่างๆตามโปรแกรม
เพื่อให้บุคลากรระดับปฏิบัติการสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเองและเป็นการแบ่งเบาภาระของหัวหน้างานไปได้

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้หัวหน้ามาบอก
 เกิดการทำงานเชิงบวก และมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ได้รับมากขึ้น
 บรรยากาศในการทำงานเป็นไปด้วยดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง สามารถเข้าใจความต้องการของหัวหน้ามากขึ้น
 เกิดการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คมากขึ้น เพราะทุกคนคิดด้านดีของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าข้อเสีย
 คุณสมบัติต่างๆที่ผู้เรียนนำไปปรับใช้และฝึกฝนนั้น สามารถที่จะพัฒนาต่อไปในเรื่อยๆได้อย่างยั่งยืนขึ้น

รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ (หลักสูตร 2 วัน / 1 กลุ่ม)
1. หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้...ดีกว่าที่คิด (You are Better) - หลักสูตร 1 วัน
2. หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ (Proactive Working) - หลักสูตร 1 วัน

    แชร์            แชร์  

 วิทยากรในโปรแกรม

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาบุคลากรHERพัฒนาตนเอง