>>>>

โปรแกรมบูรณาการ : ชุดหลักสูตรที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ (หลักสูตร 4 วัน / 1 กลุ่ม)

หน้าแรก / บริการ / โปรแกรมบูรณาการ / ชุดหลักสูตรที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
   องค์กรปัจจุบันให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง เนื่องจากปัจจุบันหัวหน้าไม่สามารถบังคับให้พนักงานปฏิบัติตามได้ จึงต้องพัฒนาให้พนักงานเลือกพัฒนาตัวเองตาม Style ของตัวเอง

   การพัฒนาพนักงานไม่สามารถพัฒนาได้หลายๆเรื่อง แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆเช่น
    ทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
    สร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร
    การทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
    การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล
    การสื่อสารที่ดี
    การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
   (เป็นต้น)

   โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการอย่างบูรณาการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่า
    คนรักตัวเอง
    คนอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง
    คนมีวิธีการของตัวเองตามStyle ตัวเอง

   แนวทางการฝึกอบรมจึงใช้การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด และเปลี่ยนความคิดของตัวเองต่อเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ จึงนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานและดำเนินชีวิตได้ในทันที อีกทั้งยังมี Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง  จึงเกิดความอยากที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนไปฝึกฝนด้วยตัวเองตาม Style ของตัวเอง
   โปรแกรมมีการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดความต่อเนื่องในการนำไปปฏิบัติ และเพิ่มเติมการติดตามผลลัพธ์ ให้เกิดการกระตุ้นในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ  พร้อมกับพื้นที่ทบทวนเพื่อให้เกิดความกระจ่างในการปฏิบัติอย่างแท้จริง

แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
 การพัฒนาบุคลากรควรให้เกิดความต่อเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาในการฝึกฝน และทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นธรรมชาติหรืออุปนิสัยใหม่ขึ้นมาเอง
การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาให้ครอบคลุมคุณสมบัติต่างๆ จะทำให้บุคลากรสามารถปรับใช้กับการทำงานขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
สภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ถ้ามีการฝึกอบรมมาให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลในจำนวนมาก และหัวข้อหลักสูตรที่หลากหลาย จะทำให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ขึ้นในองค์กรทำให้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมาภายในองค์กรได้
 การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแนวความคิดของการพัฒนาตัวเอง จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะหัวหน้างานไม่ต้องใช้ความพยายามในการกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงาน แต่บุคลากรจะเป็นผู้เลือกที่จะพัฒนาตัวเองได้เพราะเห็นประโยชน์จาการฝึกอบรมดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
 เพื่อให้บุคลากรได้มีแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างบูรณาการในหลากหลายคุณสมบัติ โดยการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาตัวเองของบุคลากรจึงให้มีการแบ่งการอบรมเป็นช่วงต่างๆตามโปรแกรม
เพื่อให้บุคลากรระดับปฏิบัติการสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเองและเป็นการแบ่งเบาภาระของหัวหน้างานไปได้

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้หัวหน้ามาบอก
 เกิดการทำงานเชิงบวก และมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ได้รับมากขึ้น
 บรรยากาศในการทำงานเป็นไปด้วยดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง สามารถเข้าใจความต้องการของหัวหน้ามากขึ้น
 เกิดการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คมากขึ้น เพราะทุกคนคิดด้านดีของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าข้อเสีย
 คุณสมบัติต่างๆที่ผู้เรียนนำไปปรับใช้และฝึกฝนนั้น สามารถที่จะพัฒนาต่อไปในเรื่อยๆได้อย่างยั่งยืนขึ้น

รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ (หลักสูตร 4 วัน / 1 กลุ่ม)
1. หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้...ดีกว่าที่คิด (You are Better) - หลักสูตร 1 วัน
2. หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ (Proactive Working) - หลักสูตร 1 วัน
3. หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ (Working As A Team) - หลักสูตร 1 วัน
4. หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ (Service Mind) - หลักสูตร 1 วัน

    แชร์            แชร์  

 วิทยากรในโปรแกรม

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาบุคลากรHRDพัฒนาตนเอง