หน้าแรก / People Development Outsourcing / Learning Management System

Learning Management System

บริการระบบสื่อที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรครบวงจร (LMS) เพื่อสร้างการเรียนรู้และการต่อยอดความรู้เดิมโดยการวัดผลและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้

รับออกแบบ/สื่อการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Online และ Offline ตาม Content/Competency เพราะธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6 มีความแตกต่างในแต่ละบุคคล การเรียนแบบ Offline จะช่วยให้ผู้เรียนสร้างประสบการณ์จริงได้ดี ส่วนการเรียนผ่านสื่อ Digital เช่น Clip VDO ชุดการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถกลับมาทบทวนและค้นคว้าเพิ่มเติมได้ เพื่อให้การเรียนรู้มีความ “ต่อเนื่อง” และสอดคล้อง เหมาะสมกับ “เวลา” ของผู้เรียน

บริการงาน Learning Management System แบ่งเป็น 2 Area ดังนี้

Learning online Media

จัดทำเนื้อหา (content) ในรูปแบบ Clip VDO สั้นๆ ที่มีระยะเวลาพอเหมาะกับการจดจ่อของผู้เรียน และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น หลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เทคนิคและวิธีการนำเนื้อหาหลักสูตรไปใช้ในลักษณะ Tips & Trick หรือ แนะนำวิธีใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้น

Learning Management System

     ระบบจัดการจัดการเรียน-การสอน ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท หรือ เครือข่ายสื่อสาร ที่มีเครื่องมือ สำหรับผู้สอน ผู้เรียน และ ผู้ดูแลระบบ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้เรียน และ ผู้สอน ในการส่งมอบความรู้ วัดผล และติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

กลุ่มหลักสูตรที่ใช้ในระบบสื่อ Learning Management System

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)