×

ประกาศจากทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่งจากสภาวะ COVID-19

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรครบวงจร
(People Development Outsourcing)

ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง เครื่องวงจร

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

หลักสูตรใหม่

ดูทั้งหมด


หลักสูตร Public 2564

ดูทั้งหมด

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2564

3,500 บาท

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

3,500 บาท

ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 15 ธันวาคม 2564

3,500 บาท

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 22 ธันวาคม 2564

3,500 บาท


หลักสูตร Online Merge Offline

ดูทั้งหมด

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 5 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 310 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 10 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 11 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 12 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 11 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 338 ครั้ง

 การพัฒนาทักษะการโค้ช

(ความยาว 30 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 19 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 23 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 14 ครั้ง


คู่มือทำแผนฝึกอบรม ปี 2564

ดูทั้งหมด


แพคเกจหลักสูตร

ดูทั้งหมด


หลักสูตรแบบบูรณาการ

ดูทั้งหมด


หลักสูตรชุดเครื่องมือ

ดูทั้งหมด


แนะนำวิทยากร

ดูทั้งหมด

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อาจารย์ ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


ตัวอย่างการสอน

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างการสอน inhouse

ช่วง เนื้อหา

   นันทชัย อินทรอักษร    6 ต.ค. 2563


ผลงานการฝึกอบรม

ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Developmentหลักสูตร HR For-non HR @บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) หลักสูตร HR for – non HR ของ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กลุ่มผู้เรียนมีหลากหลายช่วงวัย ทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการอบรม มีหลายมุมมอง หลายรูปแบบความคิดเห็น ผู้เรียนยอมรับว่าได้รับประโยชน์จากการแชร์ทุกครั้งสามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารงาน และบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี หลายคนบอกว่าชอบเรื่องผู้นำรอบทิศทาง หลายคนชอบและอยากไปพัฒนาทักษะการคิด หลายคนยอมรับว่าจากความคิดเดิมที่ไม่คิดว่าจะสื่อสารกับทีมงานอย่างไรเพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะกลับไปสื่อสารกับทีมงานให้มากขึ้น ทำความเข้าใจทีมงานเพื่อพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตัวเองในการบริหารทีมงานให้ได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายองค์กร

   กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    ดู 25 ครั้ง

การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง

หลักสูตร การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง @บริษัท เบสท์โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด29 กันยายน 2564 เป็นหลักสูตร on site ที่ประทับใจมาก ทางผู้บริหารของ Best Express มากล่าวเปิด และบอกวัตถุประสงค์การจัดอบรมด้วยตัวเอง ผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารระดับกลาง ให้ความสนใจ ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมทำกิจกรรม ตลอดทั้ง Class เป็นอย่างดี มีการแชร์สิ่งที่ได้รับไปตอนจบการอบรม หลากหลาย มีทั้งบอกว่าจะไปปรับกรอบความคิดตัวเองใหม่ เพื่อสื่อสารกับคู่ค้า บางคนบอกว่าจะนำชุดคำถามไปลองใช้กับทีมงานบางคนจะไปฝึกฝนทักษะการฟัง และเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น บางคนบอกว่าหากเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ก็จะทำให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น เพราะมีความขัดแย้งน้อยลง ประทับใจครับ

   กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    ดู 12 ครั้ง

ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน @บริษัท มารีนโกลด์ จำกัด21 กันยายน 2564 เป็นการการสอนแบบ Virtual Class ที่ได้ผลดี เสมือนการสอนแบบ In House ต้องขอบคุณทางองค์กรผู้จัดอบรม และผู้ประสานงานทั้งทางองค์กรและทางสถาบัน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเข้าร่วมในการอบรมตลอดทั้ง Class. ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง ทำกิจกรรมร่วมกัน ผู้เรียนบางคนตั้งใจที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยเฉพาะการจัดการ EQ ของตัวเอง บางคนให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญ ส่วนใหญ่ชอบการสอนงานแบบโค้ช บางคนบอกว่าสามารถนำหลักการสอนงาน การ Feedback ไปปรับใช้ในการบริหารทีมงานได้ดี

   กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    ดู 13 ครั้ง

Logical and Lateral Thinking at Betagro

หลักสูตร การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบพิชิตทุกเป้าหมาย (Logical and Lateral Thinking) @Betagroสองวันนี้อยู่กับผู้เรียนรุ่นที่ 7 แล้ว.หลักสูตรนี้สอนกี่ครั้งก็สนุก แม้ชื่อหลักสูตรเหมือนจะเข้าใจยาก แต่ดีใจที่จบคลาสแล้วผู้เรียนกลับรู้สึกว่าไม่อยากอย่างที่คิด.ผมเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากเทคนิคหนึ่งที่ยึดถือเป็นกรอบในการสอนคือ "4 ช.".#ชอบเมื่อไรที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกชอบในเนื้อหา เขาจะให้ความสนใจกับการเรียนรู้นั้น ซึ่งความชอบเกิดจากเขารู้สึกว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องกับตัวเขาผ่านการเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์จริงในงาน ทำให้มองเห็นประโยชน์หากได้นำไปประยุกต์ใช้#เชื่อบางครั้งเทคนิคที่ยากเกินไปอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า"ไม่เหมาะ"กับเขา ดังนั้นการทำให้ผู้เรียนรู้ว่าเครื่องมือนั้นมีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงผ่านตัวอย่างและกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ(โดยไม่ concern เรื่องถูก-ผิด, ใช่-ไม่ใช่) จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นที่จะนำไปใช้หลังจากการอบรม#ใช่การสอนเทคนิคด้วยการยกตัวอย่างประกอบหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับที่ผู้เรียนกำลังเผชิญอยู่แล้วมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคนิค ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเทคนิคนั้นน่าจะเหมาะกับตัวเขาจริงๆ #ใช้การทำให้ผู้เรียนเกิด commitment ของตัวเองที่จะนำไปใช้ขณะอยู่ในคลาส เปรียบเสมือนAction plan เล็กๆของตัวเองไปในตัว..ใช้เทคนิคนี้มาจะเจ็ดปีจนกลายเป็นเนื้อเดียวกับการสอนไปโดยไม่รู้ตัว ????

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 17 ครั้ง

Project Management Skill and Proactive Working

เมื่อวานเดินทาง(ทิพย์)ไปสอนที่ประเทศLaosมาครับ @Nam Theun, Khammouan, Laosหลักสูตร "Project Management Skill & Proactive Working" ใช้เวลาสองวันซึ่งเมื่อวานเป็นวันที่สองของโปรแกรมด้วยจำนวนผู้เรียนเพียงหกท่านทำให้บรรยายการเรียนจะไปในทาง Group Coaching & Mentor เสียเป็นส่วนใหญ่โดยกระบวนการสอนใช้ในคลาสนี้มีประมาณนี้1. ใช้ Content อธิบายเป็น Concept และยกตัวอย่างประกอบให้มองเห็นภาพรวมและกระบวนการแต่ละ Step2. หลังจากนั้นใช้กิจกรรมต่างๆที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกคิด ฝึกเขียนโดยใช้สถานการณ์ในงานมาประยุกต์ใช้3. เมื่อเขียนเสร็จก็ผลัดกันนำเสนอโดยที่ผู้สอนก็ใช้บทบาทและทักษะของ Coach & Mentor ในการฟังเพื่อหยิบจับประเด็นสำคัญที่อยู่ใน Keyword มาชวนคิดกันต่อเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นประเด็นที่จะนำไปประยุกต์ต่อยอดได้อีก ความท้าทายของวิทยากรในฐานะโค้ชกับการฟังการนำเสนอผู้เรียนคือ ไม่ใช้กรอบประสบการณ์ของเราไป Judge วิธีคิดและวิธีการของเขา แม้ว่าเราจะฟังออกว่าความคิดของเขายังไม่เป็นไปตามหลักการหรือสิ่งที่สอนไป แต่หากเราคิดว่าสิ่งที่เขาแชร์นั้นผิดอาจะทำให้เผลอไป Comment สิ่งที่เขาเสนอ เพราะเขา"คิดต่างจากเรา"แต่เป็นการฟังที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกระดับคือ แยกสิ่งที่เขาทำได้ดีที่เป็น Value ด้านดีและ Belief ของเขา กับสิ่งที่เป็นหลักการของเราและสอดคล้องการเรื่องที่เขาแชร์เพื่อชวนเขาคิดต่อได้ผมและทีมวิทยากรสถาบันให้ความสำคัญกับฝึกฝนกระบวนการฟังรูปแบบนี้กันมาตั้งแต่Dayแรกที่ตัดสินใจสอนด้วยแนวนี้ จาก Feedback ตอนท้ายคลาสเมื่อวานสะท้อนให้ผมเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่า ... การฟังแบบแนะนำแบบไม่แนะนำก็เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเช่นกันครับ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 28 ครั้ง

Lean Mindset and Work Management

Lean Mindset & Work Managementช่วงนี้ต้องปรับ Mood & Tone ของการบรรยายบ่อยหน่อยเนื่องจากการสอนแบบ Virtual Online กับ Onsite มีรายละเอียดและปัจจัยแตกต่างกันสอนOnsite จะเก็บเบาะแสข้อมูลผู้เรียนได้สะดวกและลึกกว่าเนื่องจากความไวในการ Participationส่วนOnline ต้องใช้จินตนาการ (และมุมมองจากประสบการณ์ของผู้สอน) เข้ามาช่วยทดแทนความ Delay และ Participation ที่ไม่เข้มข้นเท่า Onsiteแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการสอน Online เท่าที่สัมผัสมาคือเราสามารถ Engaged กับผู้เรียนได้บ่อยและในจำนวนคนที่มากในเวลาอันสั้นผ่านทาง Featured ต่างๆเช่น การใช้ สติกเกอร์ การแชร์แนวคิดผ่านข้อความทาง Chat , การPresent ด้วย Powerpoint , Excel ที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น และสำคัญคือการเรียนรู้ร่วมกันผ่านแนวคิดของผู้อื่นที่พูดคุยหรือนำเสนอเพราะทุกคนจะได้ยินเสียง มองเห็นภาพชัดเจนพอๆกัน สำคัญอย่างที่สองที่ผมชอบในการสอนแบบ Online คือ การใช้ Virtual Whiteboard แบบนี้ทำให้ผู้เรียนมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าแบบ Onsite เพราะหลักการบางอย่างหากใส่ไปในสไลด์ก็ทำหน้าสไลด์มากเกินไป และบางหลักการต้องหยิบมาเชื่อมโยงบ่อย หากอยู่ในสไลด์บางที่ต้องเปิดกลับไปกลับมา ซึ่งกรณีนี้เราสามารถเขียนลงสไลด์นั้นๆได้เลย และจะหยิบมาใช้บ่อยเท่าไรก็ได้สรุป....ชอบทั้งสองแบบ ขอให้ได้มีโอกาสสอนครับ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 42 ครั้ง


คำตอบรับจากลูกค้า

ดูทั้งหมด

หลักสูตร Proactive Working Mindset

  ภญ.ธันยพร จารุไพศาล    17 ม.ค. 2563

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    30 เม.ย. 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    1 ส.ค. 2561


ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ดูทั้งหมด

บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
บจก ดิจิตอลคอม
อารียา พรอพเพอร์ตี้
บจก. โอเชี่ยนกลาส
บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
เอชซีสตาร์ค
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
ธนาคารเกียรตินาคิน
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
สยามคอสมอสเซอร์วิส
บจก กะรัต ฟอเซท
บจก มนต์ทรานสปอร์ต
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
บจก. ไพรมัส
ธนาคารกรุงไทย
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
สุรพลนิชิเร ในเครือ บมจ สุรพลฟู้ดส์
บมจ. พัฒน์กล
โรงพยาบาลมหาสารคาม
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม

ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง

ไปห้องสมุด
แบบทดสอบออนไลน์

เพิ่มเติม

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง (Brainbase Working Assessment)

คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น

ทำแบบทดสอบ

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า (Value Base Assessment)

แบบประเมินนี้ใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าฟันวิกฤติ (Adversity Quotient Test)

บุุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แบบทดสอบนี้ก็เพียงเพื่อให้คุณเข้าใจความเป็น "ตัวคุณ" เพื่อช่วยประเมิณตัวคุณในบางมิติซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนอาชีพของคุณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้สึก และ พฤติกรรมที่ทำให้คุณเหมาะกับอาชีพหนึ่ง มากกว่าอีกอาชีพหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ บุคลิกภาพและความพึงพอใจในงาน (Aptitude,Personality & Motivation Tests)

ด้วยตารางบุคคลิกภาพ 16 แบบ การพิจารณาคะแนน จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณจะเป็นคนประเภทหนึ่ง มากกว่าอีกประเภทหนึ่งอย่างชัดเจน อีกทั้งแบบทดสอบจะประมวลผล อาชีพที่เหมาะกับตัวคุณให้อีกด้วย

ทำแบบทดสอบ