×

ประกาศจากทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่งจากสภาวะ COVID-19

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรครบวงจร
(People Development Outsourcing)

ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง เครื่องวงจร

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

หลักสูตรใหม่

ดูทั้งหมด


หลักสูตร Public 2564

ดูทั้งหมด

เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยการใช้ข้อมูล

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กันยายน 2565

3,500 บาท

การพัฒนาทักษะการนำเสนองาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 ตุลาคม 2565

3,500 บาท

การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

3,500 บาท

เทคนิคการขายและการบริการให้สอดคล้องการตลาด

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

3,500 บาท


หลักสูตร Online Merge Offline

ดูทั้งหมด

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 158 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 48 ครั้ง

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 802 ครั้ง

 การจัดการความรู้

(ความยาว 30 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 184 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 0 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 112 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 168 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 108 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 179 ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู 670 ครั้งแพคเกจหลักสูตร

ดูทั้งหมด


หลักสูตรแบบบูรณาการ

ดูทั้งหมด


หลักสูตรชุดเครื่องมือ

ดูทั้งหมด


แนะนำวิทยากร

ดูทั้งหมด

อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์


ตัวอย่างการสอน

ดูทั้งหมด


ผลงานการฝึกอบรม

ดูทั้งหมด

การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

บริษัท มิก อิเล็คโทรนิค คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ความขัดแย้ง” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย ย่อมนำไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการพิชิตเป้าหมายมากกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งและสาเหตุที่เกิดความขัดแย้งแล้ว เราย่อมีวิธีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หลักการบริหารความขัดแย้ง การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ การสร้างทัศนคติเชิงบวก ที่นำไปสู่การสื่อสารสร้างส้มพันธ์ และการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบ Win-Win

  รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร    ดู 17 ครั้ง

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหน การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับของเด็กยุคใหม่ นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง หากหัวหน้างานไม่พร้อมในการเป็นผู้นำก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การทำงานที่ไม่ได้เต็มศักยภาพ ความอึดอัดในการทำงาน การลาออกบ่อยๆ ของพนักงาน เป็นต้น หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับหัวหน้างาน เช่น ทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ การสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสอนงานรูปแบบต่าง ๆ - Teaching/ Training/ Consulting และ Coaching หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ รวมถึงการสร้างกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี นำไปต่อยอดเพื่อบริหารจัดการทีมงาน และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับทีมงานได้ในสไตล์ของตนเอง

  รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร    ดู 17 ครั้ง

เทคนิคการสอนแนะ

บริษัท มิตซูบิชิอิเล็คทริคกันยงวัฒนา จำกัด หลักสูตร เทคนิคการสอนแนะกระบวนการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting มุ่งเน้นการทำให้กลุ่มผู้เรียนทุกระดับสามารถใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะการปฏิบัติงาน (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) มาปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานที่องค์กรกำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ได้หลักสูตรนี้ออกแบบให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการคิดเพื่อพิชิตเป้าหมาย ความแตกต่างของการสอนงานรูปแบบต่าง ๆ – Teaching/ Training/ Consulting และ Coaching สร้างกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเพิ่มขึ้น เลือกใช้รูปแบบการสอนงานได้อย่างเหมาะสม สร้างกระบวนการสอนงานตามสไตล์ของตัวเองได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด

  รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร    ดู 15 ครั้ง

การสร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

บริษัท มาคิตะแมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตร การสร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล การบริหารเวลาสะท้อนเรื่องการมีวินัยของตัวเองเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากัน แต่ใครสามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารเวลา ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงานที่ชัดเจน และการปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตของตัวเองตามแผนงานที่กำหนดไว้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรจะมีประสิทธิภาพเต็มที่หากมีการบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา รวมถึงการสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริหารเวลาได้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างกรอบแนวคิดในการบริหารเวลา เข้าใจปัจจัยในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ กำหนดแผนงานและมีแนวทางในการดำเนินการตามแผนงานได้ตามสไตล์ของตนเอง

  รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร    ดู 21 ครั้ง

ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัดหลักสูตร ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลพนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น มองเห็นความก้าวหน้าในการทำงานของตนเอง มีเป้าหมายและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาพนักงานคือ ผู้จัดการตามสายงาน (Line Manager) หรือหัวหน้างานสายตรงที่มีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนการพัฒนาให้ลูกน้องในสายงานของตนเอง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการตามสายงานหรือหัวหน้างานได้เข้าใจหลักการ แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามหลักการ HRD การพัฒนาพนักงานตามหลักการสมรรถนะ (Competency) การจัดการผลการปฏิบัติงาน การวางแผนผู้สืบทอด บทบาทการสอนงานรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช รวมถึงการสร้างแนวความคิดให้ผู้จัดการมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาลูกน้องของตนเอง แสดงบทบาทผู้จัดการที่ช่วยวางแผนการพัฒนาลูกน้องอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างแนวปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะลูกน้องของตนเองได้ตามสไตล์ของตัวเอง

  รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร    ดู 16 ครั้ง

การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ รุ่นที่ 1

วันนี้มาบรรยายแบบออนไซต์กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Makingช่วงเบรคแรกชวนผู้เรียนคุย&คิดในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพื่อสะท้อนกรอบความคิดของการเป็นนักวิเคราะห์กัน#ประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์แปรผันตามความรู้สึกต่อปัญหา#อยากแก้ปัญหากับไม่อยากแก้ปัญหาวิธีการที่ใช้แตกต่างกัน#การแก้ปัญหาต้องอาศัยทั้งวิธีคิดและวิธีการระหว่างที่บรรยายหลักการและเทคนิคจึงต้องผสมผสานแนวคิดต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นหลุมพราง ข้อจำกัดต่างๆที่ทำให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น เครียด กังวลกับงานเร่งงานด่วน กลัวทำผิดพลาด กลัวทำเสร็จไม่ทันแล้วจะถูกตำหนิ เวลาจำกัด ทรัพยากรก็ไม่ค่อยพร้อม ขอความช่วยเหลือไปแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร เพิ่งมาใหม่ ไม่มีใครสอนงาน แล้วจะทำเป็นได้อย่างไรความคิดเหล่านี้คือตัวอย่างของหลุมพรางเชิงลบที่พบบ่อยเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและส่งผลต่อการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาจึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างมุมมองเชิงบวกต่อปัญหา ให้ความสำคัญที่เป้าหมายแล้วค้นหาข้อจำกัดต่างๆเพื่นำไปสู่การคิดหาแนวทางที่เหมาะสมครับ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 44 ครั้ง

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 7

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 7คลาสวันนี้ได้ใช้การทักษะการฟังและการตั้งคำถามชวนคิดเยอะเป็นพิเศษ เนื่องจากการทำให้คนคิดนอกกรอบโดยใช้กระบวนการแบบโค้ช ควรใช้การเป็นกระจกสะท้อนให้เขามองเห็นและยอมรับกรอบที่มีอยู่ของตัวเองแทนการบอกตรงๆ เพราะบางคนอาจมีความเชื่อว่าแนวทางของเขา ความคิดของเขาดีที่สุด หรืออาจมีความคิดว่าข้อจำกัดที่เขาเจออยู่ไม่มีทางแก้ไขหรือเอาชนะได้ผมจึงค่อนข้างระมัดระวังในการทักหรือเตือนว่าคนเรียนกำลังติดกรอบอยู่หากเขาไม่ได้ถามหรือร้องขอให้ช่วยแนะนำโดยตรง เพราะเท่ากับผมกำลังเอากรอบของตัวเองไปครอบงำหรือควบคุมกรอบของเขาโดยไม่ตั้งใจ คำถามที่สามารถเพื่อชวนสำรวจกรอบที่ใช้คิดอยู่เช่น- สาเหตุที่เลือกวิธีนี้เพราะอะไร ?- สาเหตุนี้มาจากความเชื่อหรือมุมมองอย่างไร ?- หากเลือกวิธีนี้คิดว่าจะให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมหรือแตกต่างจากเดิม?- ศัตรูหรืออุปสรรคของการคิดนอกกรอบนี้คือเรื่องอะไร ?- หากอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่ควรเปลี่ยนมุมมองอย่างไร ?- ความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามนี้คืออะไร ?- เพื่อให้วิธีนี้มีโอกาสสำเร็จ คุณอยากทำอะไรเพิ่มเติม ?ในคลาสที่มีคนเรียนจำนวนมากเราอาจจะใช้คำถามตามนี้ได้ไม่ครบ แต่หากเป็นสถานการณ์ที่สามารถทำ 1 on 1 หรือ Role play ได้ ... ชุดคำถามนี้จะ Powerful มากครับ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 39 ครั้ง

พัฒนาทักษะหัวหน้างาน Supervisory Skill

ทิ้งประแจมาจับปากกาพัฒนาตัวเองในวันหยุดกันกับหลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างาน Supervisory Skillผู้เข้าอบรมวันนี้มีทั้งหัวหน้างานใหม่และหัวหน้างานที่เป็นมานานพอสมควร แต่สิ่งที่คล้ายๆกันคือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในตำแหน่งหัวหน้า !!ปัญหาส่วนมากที่ทำให้หัวหน้างานมักจะรู้สึกเป็นเชิงลบก็คือปัญหาเรื่องคนการแก้ปัญหาเรื่องคนมีแนวคิดที่ไม่แตกต่างจากการแก้ปัญหาเรื่องรถ เช่นหากรถมีปัญหาเรื่องเบรค ... การจะแก้ปัญหาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเบรค และองค์ประกอบของระบบเบรคเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและเลือกใช้วิธีแก้ที่เหมาะสมหากใช้วิธีที่หนึ่งแล้วยังแก้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นวิธีที่สอง วิธีที่สองไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีที่สาม .... เปลี่ยนที่ #วิธีแก้ ไม่ใช่เปลี่ยน #ตัวปัญหาการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนก็ใช้แนวคิดเดียวกันคือต้อง #เข้าใจเรื่องคน เข้าใจองค์ประกอบที่ทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมหรือคำพูดของคน วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้คนแสดงพฤติกรรมนั้นๆแล้วจึงเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมใช้วิธีแรกไม่ได้ผลก็เปลี่ยนที่วิธีเช่น สอนแบบเดิมไม่ได้ผลก็เปลี่ยนวิธีสอน พูดแบบเดิมไม่ทำก็เปลี่ยนวิธีพูด ไม่ใช่เปลี่ยนที่ตัวคนจึงจะบริหารคนให้เกิดผลลัพธ์ได้ครับ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 41 ครั้ง


คำตอบรับจากลูกค้า

ดูทั้งหมด

หลักสูตร Proactive Working Mindset

  ภญ.ธันยพร จารุไพศาล    17 ม.ค. 2563

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    30 เม.ย. 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    1 ส.ค. 2561


ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ดูทั้งหมด

เอเซียบุ๊คส
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก. เอสบีเฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์
ธนาคารเกียรตินาคิน
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บจก.บีควิก(สำนักงานใหญ่)
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
บจก. โอเชี่ยนกลาส
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
ธนาคารธนชาต
บจก.อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย(ประเทศไทย)
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
คีรีแทรเวลกรุ๊ป
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง
Riken (Thailand) Co.,Ltd.

ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง

ไปห้องสมุด


กรณีศึกษา

เพิ่มเติม

กรณีศึกษา

เถ้าแก่มืออาชีพ

ดาวน์โหลด 188 ครั้ง

กรณีศึกษา

ผู้นำในฐานะโค้ช

ดาวน์โหลด 298 ครั้ง

กรณีศึกษา

นักขายพิชิตเป้าหมาย

ดาวน์โหลด 215 ครั้งแบบทดสอบออนไลน์

เพิ่มเติม

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง (Brainbase Working Assessment)

คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น

ทำแบบทดสอบ

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า (Value Base Assessment)

แบบประเมินนี้ใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าฟันวิกฤติ (Adversity Quotient Test)

บุุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แบบทดสอบนี้ก็เพียงเพื่อให้คุณเข้าใจความเป็น "ตัวคุณ" เพื่อช่วยประเมิณตัวคุณในบางมิติซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนอาชีพของคุณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้สึก และ พฤติกรรมที่ทำให้คุณเหมาะกับอาชีพหนึ่ง มากกว่าอีกอาชีพหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ บุคลิกภาพและความพึงพอใจในงาน (Aptitude,Personality & Motivation Tests)

ด้วยตารางบุคคลิกภาพ 16 แบบ การพิจารณาคะแนน จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณจะเป็นคนประเภทหนึ่ง มากกว่าอีกประเภทหนึ่งอย่างชัดเจน อีกทั้งแบบทดสอบจะประมวลผล อาชีพที่เหมาะกับตัวคุณให้อีกด้วย

ทำแบบทดสอบ