หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / รวมคู่มือให้ความรู้ (Manual & E-Book) / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา : ต้องการสร้างให้ทีมงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ควรทำอย่างไร