หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / รวมคู่มือให้ความรู้ (Manual & E-Book) / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา : มอบหมายงานให้น้องแล้ว ทำไม่เสร็จ เราควรเข้าไปทำแทนหรือไม่