#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง

การใช้คำถามด้วยรูปแบบ TGROW Model 
T (Topic) : หัวข้อหลักที่ใช้พูดคุย
G (Goal) : เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลลัพธ์
R (Reality) : สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
O (Option) : ความคิดสร้างสรรค์ ทางเลือก โอกาส ที่จะไปสู่เป้าหมาย
W (Way Forward) : การตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะไปปฏิบัติและลงมือทำทันที

Topic : การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
Goal :
      คุณอยากมีความเชื่อมั่นกับเรื่องใด?
      คุณมองเห็นตัวเองที่มีความเชื่อมั่นแล้วเป็นอย่างไร?
      ถ้าคุณสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไร?
      เป้าหมายนี้มีความสำคัญกับคุณอย่างไร?
      สาเหตุที่คุณเลือกสร้างความเชื่อมั่นกับเรื่องนี้เป็นเพราะเหตุใด?

Reality :
      ความรู้สึกของคุณกับเรื่องนี้เป็นอย่างไร? 
      อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณยังไม่เชื่อมั่น? 
      อะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณยังไม่พัฒนาด้านนี้?
      ความกังวลของคุณส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด?
      คุณขาดความเชื่อมั่นกับสถานการณ์ใดบ้าง?
      ประเด็นสำคัญที่คุณยังไม่เชื่อมั่นคือเรื่องใด? 

Option :
      คุณมีแผนงานที่จะพัฒนาความเชื่อมั่นในเรื่องใดบ้าง?
      คุณมีวิธีการขจัดความกังวลของคุณอย่างไร?
      หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก คุณจะปฏิบัติตัวอย่างไร?
      คุณมีวิธีอื่นๆ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในทันทีอย่างไรบ้าง?
      คุณสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเองได้อย่างไร?
      ใครสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้คุณได้บ้าง?
      คุณตั้งใจไปพิสูจน์ความเชื่อมั่นของตัวเองกับเหตุการณ์ใดบ้าง?
      คุณอยากจะทำอะไรเพิ่มขึ้นบ้างในสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อให้ตัวเองเชื่อมั่นมากขึ้น? 
      คุณอยากจะฝึกฝนคุณสมบัติใดเพื่อทำให้ตัวเองเชื่อมั่น? 

Way Forward :
      คุณคิดว่าทางเลือกใดที่คุณอยากปฏิบัติมากที่สุด? 
      แผนงานที่คุณจะนำไปปฏิบัติทันทีเป็นอย่างไร?
      คุณตั้งใจไปปฏิบัติเมื่อไร?
      คุณเลือกเหตุการณ์ใด เพื่อลงมือปฏิบัติ?
      ถ้าคุณสามารถเลือกทำได้ 1 เรื่อง คุณจะทำเรื่องใด?

การใช้คำถามตามหัวข้อย่อยต่างๆ จะช่วยทำให้ผู้ตอบ (โค้ชชี่) ดึงแนวความคิดของตัวเองออกมาอย่างมีขั้นตอน สามารถสร้างแนวทางปฏิบัติของตัวเองได้ด้วยตัวเอง เกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง มองเห็นวิธีที่เหมาะสมที่สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองได้ แล้วตัดสินใจสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาเอง ดังนั้นการปฏิบัติก็จะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ทันที

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองGROW Modelความเชื่อมั่น

แสดงความคิดเห็น