#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

ความแตกต่างของคำถามทรงพลังกับคำถามทั่วไป

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / ความแตกต่างของคำถามทรงพลังกับคำถามทั่วไป

คำถามทั่วๆ ไป เป็นการถามเพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวกับผู้ถามมีความต้องการ และมุ่งเน้นการตอบคำถาม มากกว่าการใช้ความคิดก่อนตอบคำถามของตัวเอง
คำถามทรงพลัง เป็นการถามเพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเองของผู้ถูกถาม และเปิดอิสระ ทางความคิดให้มากที่สุด ไม่เฉพาะเจาะจง ทำให้ผู้ถูกถามสร้างแนวความคิดที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริง

ประเภทคำถามต่างๆ
 คำถามปิด : ต้องการคำตอบ “ใช่”, “ไม่ใช่” จำกัดวงของคำตอบ
 คำถามเปิด : ต้องการคำตอบที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยใช้คำถามขึ้นต้นด้วย ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? เมื่อไร? ทำไม? อย่างไร? เพื่อให้ได้คำตอบที่เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่จำกัดคำตอบมากนัก แต่ก็มีหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงอยู่
คำถามทรงพลัง : ต้องการคำตอบที่ออกมาจากความคิด ความรู้สึก ของผู้ตอบ และวิธีการที่ผู้ตอบมีความตั้งใจจะไปปฏิบัติด้วยตัวของเขาเอง โดยผู้ตอบมีความรู้สึกดีกับคำถามที่สามารถช่วยให้เขาเห็นคำตอบได้ด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่เป็นการบังคับคำตอบ

สถานการณ์ต่างๆ ย่อมไม่เหมือนกัน ความต้องการของผู้ถามก็จะนำไปสู่คำถาม ดังนั้นผู้ถามควรคิดให้รอบครอบและชัดเจนว่าต้องการอะไรจากผู้ที่ถูกถาม การเลือกใช้คำถามที่ทรงพลังก็จะมีมากกว่าการใช้คำถามแบบทั่วๆ ไปครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองคำถามทรงพลังประเภทคำถาม

แสดงความคิดเห็น