โบรชัวร์ : การพัฒนาบุคลากรขององคก์รครบวงจร V.64

(People Development Outsourcing)

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / การพัฒนาบุคลากรขององคก์รครบวงจร V.64

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Entraining ผู้ให้บริการ People Development OutsourcingEn-Training สถาบันพัฒนาบุคลากร ครบวงจร (People Development Outsourcing) ได้พัฒนาองค์กร มาเป็นเวลา 10 กว่าปี โดยทีมงาน ผู้บริหาร วิทยากร โค้ช และ ที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี ทั้งมีความชอบ และ รักในการพัฒนาบุคลากร และองค์กร

En-Training จึงเป็นองค์กร ที่มีการพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ์ ( Eco System) ของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาบุคคลากร และ องค์กร มุ่งหวังให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์

ที่ปรึกษาออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคคลากร (Program Development Consultant)
     อบรม สัมมนา เพราะแต่ละองค์กรมีคุณลักษณะ, ธุรกิจ และความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกัน Entraining มีวิทยากร โค้ช และที่ปรึกษา พร้อมให้คำแนะนำในการจัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับองค์กรตามหลักวิชาการ การเรียนรู้และบริหารธุรกิจ สร้างแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในลักษณะการพัฒนาแบบกลุ่มทั่วไปด้วย Competency หรือเฉพาะกลุ่มด้วยโปรแกรม

ระบบสื่อที่ใช้ในการพัฒนาบุคคลากรครบวงจร (Learning Management System)
     อบรม สัมมนา รับออกแบบ/สื่อการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Online และ Offline ตาม Content/Competency เพราะธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6 มีความแตกต่างในแต่ละบุคคล การเรียนแบบ Offline จะช่วยให้ผู้เรียนสร้างประสบการณ์จริงได้ดี ส่วนการเรียนผ่านสื่อ Digital เช่น Clip VDO ชุดการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถกลับมาทบทวน และค้นคว้าเพิ่มเติมได้ เพื่อให้การเรียนรู้มีความ "ต่อเนื่อง" และสอดคล้อง เหมาะสมกับ "เวลา" ของผู้เรียน

บริการพัฒนาบุคคลากรตามแผนพัฒนา (Value Competency Solution Provider)
     อบรม สัมมนา การส่งมอบ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณค่าด้วย การมุ่งเน้น ที่การทำให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงด้วย Model 70:20:10 โดยการใช้ศาสตร์การพัฒนาตัวเองต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้ศาสตร์การสอนต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามจุดประสงค์ แล้วนำมาใช้พัฒนาทีมงานด้วยการสร้างเครื่องมือใน Style ของผู้เรียนเอง สถาบันจึงพัฒนาและ Provide Service ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Training, Group Coaching, 1:1 Coaching Assessment/Develpment Tools ต่างๆ และจัดให้องค์กรได้ใช้งานตามความต้องการ ด้วยงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร


 

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น