โบรชัวร์ : คู่มือการวางแผนและคัดเลือกหลักสูตร การฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์

(Miracle Entraining)

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / คู่มือการวางแผนและคัดเลือกหลักสูตร การฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

แนวความคิดในการจัดทำคู่มือฉบับนี้
   การทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม (Training) ให้กับบุคลากรในองค์กรนับว่าเป็นเรื่องท้าทายในปัจจุบัน เพราะความคาดหวังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย เช่น
 ผู้บริหาร คาดหวังว่าหลักสูตรควรเหมาะสมและได้ผลลัพธ์จากการฝึกอบรมคือผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
 ผู้เรียนคาดหวังว่าเนื้อหาหลักสูตรต้องน่าสนใจ วิธีการสอนของวิทยากรต้องดี สนุก ไม่น่าเบื่อและมีสาระที่ดีด้วย
 ผู้จัดการ (หัวหน้า) คาดหวังว่าส่งตนเข้าฝึกอบรมแล้วควรคุ้มค่าที่ได้เสียเวลากับการทำงานไป เพราะงานก็ยุ่ง คนก็ไม่พอ การเตรียมตัวก่อนการจัดฝึกอบรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คู่มือฉบับนี้จึงมุ่งเน้นให้ HRD และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางในการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะนำไปจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Road Map) และระบุหัวข้อของการฝึกอบรมได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง โดยที่ยังไม่ต้องคัดเลือกวิทยากร เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงค่อยดำเนินการหาวิทยากรที่เหมาะสมอีกทีหนึ่ง
   คู่มือฉบับนี้จึงเป็นเสมือนเอกสารที่ให้แนวความคิดในการดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมด้วยตัวเองแบบง่ายๆ สามารถมองเห็น ภาพความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับตัวอย่างหลักสูตรที่เหมาะสมและวิธีการในการจัดทำแผนด้วยตัวเองอย่างคร่าวๆ ทำให้ HRD และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคลายความกังวลในเบื้องต้นไปได้ระดับหนึ่ง

วิธีการใช้คู่มือให้เกิดประสิทธิผล
   คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของทีมงาน HRD และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมขององค์กรต่างๆ ที่มีความต้องการในการจัดทำโปรแกรมและหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กร จึงได้จัดทำเนื้อหาให้ครอบคลุมหลากหลายจุดประสงค์ ดังนี้
 มองคู่มือเป็นแหล่งความรู้
เนื้อหาจะให้ภาพกว้างของหลักสูตรต่างๆผู้สนใจสามารถอ่านทั้งเล่มเพื่อศึกษาหาความรู้และแนวทางในการจัดทำหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการขององค์กร อาจได้แนวความคิดจากการทำ Training Road Map และการจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการเบื้องต้นรวมทั้งมีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้าง
 มองคู่มือเป็นเครื่องมือจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
ผู้ที่รับผิดชอบแผนการฝึกอบรมประจำปีสามารถ กำหนดความต้องการที่มาจากที่ต่างๆ เช่น
       นโยบายของผู้บริหาร
       การปิด Competency Gap
       หัวข้อการพัฒนาบุคลากร
       ถามความต้องการของบุคลากร
   แล้วนำมาเป็นโจทย์เพื่อคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้ที่สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้ด้วยความหลากหลายของประเภทหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่มีให้เลือกมากกว่า 100 หลักสูตร หลากหลายโปรแกรม ทำให้การจัดทำแผนเกิดความสะดวกโดยยังไม่ต้องระบุวิทยากรผู้ฝึกอบรม แต่ใช้หัวข้อต่างๆ ที่เหมาะสมเป็นแนวทางก่อน
 มองคู่มือเป็นแหล่งค้นหาหลักฐานที่เฉพาะเจาะจง
   เนื่องจากคู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมหลักสูตรต่างๆ ทั้ง ด้าน Hard Skill และ Soft Skill ไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้สนใจเกิดความสะดวกในการค้นหาหลักสูตรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเลือกโปรแกรมที่มีความเฉพาะ เจาะจงได้อย่างเหมาะสม ตรงความต้องการอย่างแท้จริงและสามารถที่จะติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกครั้ง
 มองคู่มือเป็นเอกสารอ้างอิงเบื้องต้น
กรณีที่ผู้บริหารในแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบ เร่งด่วนและต้องการทราบว่ามีหลักสูตรหรือโปรแกรมอะไรที่เหมาะสมบ้าง ก็สามารถนำเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ตอบผู้บริหารได้ระดับหนึ่ง ก่อนที่จะค้นหารายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม เพราะเนื้อหาของคู่มือจะหมายถึง
     กลุ่มที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม
     เนื้อหาหลักสูตรพอสังเขป
     แนวทางการฝึกอบรม
     สามารถแก้ไขอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง
     ระยะเวลาของการฝึกอบรมแต่ละโปรแกรม เป็นต้น
 มองคู่มือเป็นหนังสือการพัฒนาตัวเองในการบริการการฝึกอบรม
   สำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบการบริหารการฝึกอบรม หรือไม่ และยังขาดแนวทางที่จะจัดทำหลักสูตรให้กับองค์กรที่มีบุคลากรจำนวนมาก สามารถที่จะเรียนรู้แนวความคิดของการจัดทำหลักสูตรตามโปรแกรมต่างๆ จะทำให้คลายความกังวลในการเรียนรู้ไปได้ระดับหนึ่ง หากได้อ่านเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้อย่างครบถ้วนและยังเก็บไว้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วย

   ทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความหลากหลายและครบถ้วนของหลักสูตรและโปรแกรมต่างๆ  คงสามารถ ครอบคลุมจุดประสงค์ของทุกๆ ท่านได้ ซึ่งคงเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรและคงเป็น คู่มือประจำตัวของทุกๆ ท่านต่อไปในอนาคต

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น