โบรชัวร์ : ชุดหลักสูตร การคิดและเครื่องมือบริหารจัดการงาน

(Miracle Course Think and Management)

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / ชุดหลักสูตร การคิดและเครื่องมือบริหารจัดการงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

   การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) จะทำให้ผู้บริหารผู้จัดการ หัวหน้างาน เกิดความเข้าใจ ในสภาวะการทำงานของทีมงานมากขึ้น เพื่อนำมาบริหารจัดการงาน สร้างการตระหนักรู้ แล้วเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำให้ทีมงาน สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง ทำให้งานที่ทีมงานรับผิดชอบอยู่บรรลุเป้าหมายตามต้องการ เป็นแนวการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่เหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล
“ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่ประสบความสำเร็จในการ บริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนาตัวเองในเรื่อง การพัฒนาการคิด (Thinking) และ การพัฒนาการใช้เครื่องมือบริหาร (Management Tools) เพื่อเสริมตัวเองทั้งเรื่องการเชี่ยวชาญในงาน (Hard Skill) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Soft Skill)

   การพัฒนาการคิด (Thinking) ด้านต่างๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการงานที่มีปัญหาให้ บรรลุเป้าหมายตามต้องการเป็นกระบวนการที่สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาเสริมในแต่ละช่วงเวลาของกระบวนการโค้ช ดังนั้นการบริหารจัดการงานที่ดีคือการผสมผสานการคิดและเครื่องมืออย่างมีประสิทธิผล

   การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) จะทำให้ผู้บริหารผู้จัดการหัวหน้างานเกิดความเข้าใจในสภาวะการทำงานของทีมงานมากขึ้น เพื่อนำมาบริหารจัดการงานโดยทำให้ทีมงานออกจากสภาวะอารมณ์เชิงลบ (Emotion) มาสู่การใช้สมองส่วนคิด (Thinking) มากขึ้นแล้วเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำให้ทีมงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง (Solution Coaching) ทำให้งานที่ทีมงานรับผิดชอบอยู่บรรลุเป้าหมายตามต้องการ แนวทางดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

   การบริหารจัดการงานที่ดี (Performance Management) และการพัฒนาบุคลากรที่ดี (People Development) จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จ หากเข้าใจจุดเด่นของบุคลากรและแนวทางการทำงานของสมองที่โดดเด่น ของบุคลากรจะช่วยทำให้ผลลัพธ์ของงานออกมามีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

   การเข้าใจการทำงานของสมองส่วนต่างๆ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมที่แต่ละคนปฏิบัติ บนสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้เกิดความเข้าใจผู้อื่นในเรื่องนั้นๆมากขึ้น

   เราอาจใช้หลักการทำงานของสมอง ที่คนๆนั้นเลือกใช้ในการปฏิบัติ ตัดสินใจ แสดงออกที่พฤติกรรม มาจากการใช้สมอง ซีกซ้าย-ซีกขวา และ สมองส่วนหน้า-สมองส่วนหลัง ซึ่งเรียกว่า "Brain Base Working" ทำให้สามารถแยกได้เป็น 4 แบบ เช่นเดียวกัน

   ถ้าหากไม่ได้มีการประเมินด้วยเครื่องมือใดๆ เราก็ยังคงสามารถสังเกตพฤติกรรมของเขา ได้จากการเลือกใช้สมองส่วนไหนมากกว่ากัน ก็สามารถบอกได้ว่า เขาเป็นคนแบบไหน ด้วยการแบ่งเป็น 4 แบบ ตามลักษณะการใช้สมองของเขา เช่น
       แบบที่ 1....ใช้สมองซ้ายคู่กับการคิด...มักมุ่งที่งานและคิดถึงเป้าหมาย
       แบบที่ 2....ใช้สมองขวาคู่กับการคิด....มักคิดแบบนอกกรอบและสร้างผลงาน
       แบบที่ 3....ใช้สมองขวาคู่กับความรู้สึก....ยึดหยุ่น ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่น
       แบบที่ 4....ใช้สมองซ้ายคู่กับความรู้สึก....เน้นความ ถูก-ผิด ต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจ 

   หลักการโค้ช (Coaching Principle) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารผู้จัดการหัวหน้างานสามารถใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงาน ตามเครื่องมือที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการโค้ชเป็นการดึงศักยภาพทีมงาน ให้เกิดผลสำเร็จในการปฏิบัติงานโดยที่บุคลากรมีความเชื่อมั่นและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานมากขึ้น

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น