โบรชัวร์ : พัฒนาเครื่องมือการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

(Positive Psychology Coaching Culture Development Tool Program)

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / พัฒนาเครื่องมือการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

   องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ภายในองค์กรประมาณนี้ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ 
   องค์กรลูกค้าอาจจะดำเนินการบางเรื่องไปแล้ว ก็สามารถนำสิ่งที่องค์กรมีอยู่มาต่อยอด และเพิ่มเติมได้ เพราะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคลากร สร้างเครื่องมือ (Development Tools) ของตัวเองเพื่อการพัฒนาและต่อยอด 

การโค้ชเป็นเครื่องมือ (Coaching Development Tool) ในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น
 พัฒนาตัวเองได้ด้วยทีมงานภายใน (Continuous Implement to Achieve Goal)
       การบรรลุเป้าหมายขององค์กร และ บุคคล (KPI) 
       การมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (Performance) 
  พัฒนาตัวเองได้ด้วยทีมงานภายใน (Peolple Development)
       การพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ที่กำหนด 
       การพัฒนากลุ่มดาวเด่น (Talent) เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) 
 สร้างการเรียนรู้ภายในองค์กร ด้วยบุคลากรภายใน (KM on Tacit Knowledge)
       การนำค่านิยมองค์กร (Core Value) สร้างเป็นวัฒนธรรม (Culture)

แนวความคิดของโปรแกรม
   การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) เป็นกระบวนการโค้ชเพื่อให้โค้ชชี่บรรลุเป้าหมายเชิงบวก ด้วยศักยภาพที่สมดุล (Life & Performance Balance) และการใช้พลังเชิงบวก (Positive Intelligence) ของตัวเองในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
   การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Corporate Coaching Culture) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) กับการพัฒนาบุคลากรในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายขององค์กรในทุกๆ ด้วยอย่างเป็นระบบ

กรอบของโปรแกรม (Framework)
 โปรแกรมนี้ ประกอบไปด้วยแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร และผู้จัดการให้สามารถใช้กระบวนการโค้ชแบบครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
 ผู้บริหารระดับสูง ได้เรียนรู้และปฏิบัติการจริงในเรื่อง
       การเป็นโค้ชผู้บริหารที่ดี (To Be Executive Coach) โดยใช้รูปแบบ Training & Group Coaching (T&GC)
       การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill Building) โดยใช้รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)
       การติดตามผลลัพธ์พร้อมปฏิบัติจริง (Coaching Clinic) โดยใช้รูปแบบ Coaching & Consulting (C&C)
       การสร้างกระบวนการโค้ชแบบครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช โดยใช้รูปแบบ Training & Group Coaching (T&GC)
       การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงตามจำนวนที่กำหนด (Practice! Practice! Practice!)
 ผู้จัดการ ได้เรียนรู้และปฏิบัติการจริงในเรื่อง
       การเป็นโค้ชที่ดี (To Be Good Coach) โดยใช้รูปแบบ Training & Group Coaching (T&GC)
       การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill Building) โดยใช้รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)
       การติดตามผลลัพธ์พร้อมปฏิบัติจริง (Coaching Clinic) โดยใช้รูปแบบ Coaching & Consulting (C&C)
       การโค้ชสร้างสมดุลชีวิตและผลปฏิบัติงาน (Life & Performance Coaching) โดยใช้รูปแบบ Training & Group Coaching (T&GC)
       การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงตามจำนวนที่กำหนด (Practice! Practice! Practice!)
 ทีมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
       การพัฒนา HRD as a Coach โดยใช้รูปแบบ Training & Group Coaching (T&GC)
       การพัฒนาแนวทางการบริหารโครงการ (Project Management) โดยใช้รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

แนวทางการดำเนินการของโปรแกรม
 การพัฒนาผู้บริหาร ผู้จัดการ และทีม HRD ควบคู่กันตามโปรแกรม
 การใช้แนวทาง Training & Group Coaching กับหลักสูตรสำคัญ
 การใช้กระบวนการโค้ชกลุ่ม Strategic Group Coaching & Consulting กับการฝึกฝนการโค้ชเชิงปฏิบัติการ
 การบ้าน เพื่อการนำไปปฏิบัติจริงกับทีมงานและสถานการณ์จริง
 การติดตามผลลัพธ์ (Follow Up) ด้วยทีมวิทยากร & โค้ชของสถาบัน
 การทำงานร่วมกันระหว่างวิทยากร & โค้ชของสถาบันกับทีม HRD
 การมุ่งเน้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในที่ทำงาน

โปรแกรมย่อยภายในโปรแกรม
การพัฒนาการโค้ชเป็นเครื่องมือ (Coaching Development Tool) ในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น
1.Business Plan & Strategic Goal
 การบรรลุเป้าหมายของบุคคล (KPI)
 การมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (Performance)
พัฒนาทีมงาน ด้วยการ Training & Group Coaching : ในเรื่อง
       การตั้งเป้าหมาย...พิชิต KPI  อย่างมืออาชีพ
       เทคนิคการวางแผนงาน…สู่เป้าหมาย ( Planning for target )
       การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Ordering, Delegation &  Monitoring)
       การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (Coaching for High performance)
       เทคนิคการประเมินผลการปฎิบัติงานเชิงคุณภาพ (Performance Appraisal)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก ( Effective Feed Back)
2. People Development
 การพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ที่กำหนด
 การพัฒนากลุ่มดาวเด่น (Talent) เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)
3.Organization Development to Continuous Development
 การนำค่านิยมองค์กร (Core Value) สร้างเป็นวัฒนธรรม (Culture)
 เพื่อให้เกิดการนำ Core Value ออกมาใช้บ่อยๆ
 พัฒนา Internal Trainer
 ระบบ Learning Online
 การติดตามผล และ วัดผลลัพธ์

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น