โบรชัวร์ : สร้างโลกของการโค้ชให้กับองค์กรของคุณ

(The World of Coaching)

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / สร้างโลกของการโค้ชให้กับองค์กรของคุณ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

   การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องพัฒนาให้ครบ 3 เรื่อง คือ การพัฒนาที่ความรู้ (Knowledge) การให้ลงมือปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ (Skill) และ การพัฒนาที่หลักคิด-พฤติกรรม (Attribute - Mindset) ปัจจุบันปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่ กำลังเผชิญคือ ปัญหาหลักคิดของบุคลากร เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆทำให้คนสามารถเข้าถึง แหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งองค์กรส่วนใหญ่ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การพัฒนาให้บุคลากรมีจิตใจในเรื่องหนึ่งอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยความรู้สึกนึกคิดเดียวกัน ที่เรียกว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) นั้นก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องการ ซึ่งไม่สามารถทำได้เพียงแค่การให้ความรู้ การโค้ช (Coaching) ) เป็นกระบวนการช่วยให้ผู้อื่นเติบโตจากการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเขาเอง และเป็นการเติบโตจากศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ จึงได้รับความสนใจ ที่จะถูกนำมาใช้ในองค์กรต่างๆ มากขึ้น

ประยุกต์ใช้การโค้ชในการพัฒนาองค์กร
   การประยุกต์ใช้ หลักการ เทคนิค กระบวนการโค้ช กับตัวเอง หรือกับบุคลากรในองค์กร ทำให้องค์กรสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ เกิดความต่อเนื่องทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น โลกของการโค้ช (The World of Coaching) เป็นการรวบรวมเรื่องของการโค้ช ที่เป็นประโยชน์กับ ผู้ที่สนใจนำ หลักการ ทักษะ เทคนิคและกระบวนการโค้ช ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การโค้ช(Coaching)....จึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถเลือกนำไปใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของโค้ชชี่ออกมาใช้ให้เต็มที่ เพราะโค้ชใช้กระบวนการช่วย ไม่ใช่ตัวโค้ชเป็นผู้ช่วยโดยตรง

การประยุกต์ใช้การโค้ชในองค์กร มีหลายมุมและผสมผสานได้หลายรูปแบบ เช่น
 รูปแบบการโค้ชกับเพื่อการดึงศักยภาพให้กับ
   : Self Coaching เป็นการ Coach เพื่อพัฒนาตัวเอง
   : 1:1 และ Executive Coach เป็นการ Coach เพื่อพัฒนารายบุคคล 
   : Group Coach เป็นการ Coach เพื่อพัฒนาผู้อื่นแบบกลุ่ม

 การผสมผสานการโค้ชกับ การสอนด้วยรูปแบบอื่นๆ
   : การฝึกอบรมแนว Training&Group Coaching
   : การโค้ชผู้บริหารแบบ 1:1 Coaching
   : การโค้ชแบบกลุ่มย่อยด้วย Strategic Group Coaching & Consulting
   : การโค้ชแบบสร้างแนวคิดของทีมด้วย Spirit Team Coaching & Counselling 

 การใช้การโค้ชกับบทบาทหน้าที่เฉพาะต่างๆ
   : Leader as a Coach 
   : Sales Manager as a Coach 
   : Project Manager as a Coach 
   : Executive as a Coach

มิติของโลกการโค้ช
   โลกของการโค้ช (The World of Coaching) มีมิติต่างๆ ให้เรียนรู้มากมาย ตามศาสตร์ เทคนิค หลักการ กระบวนการ เครื่องมือ จุดประสงค์ ลักษณะของคน หรือ กลุ่มคน ที่เกี่ยวข้อง เช่น
 การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ
       การโค้ชให้เกิดการตระหนักรู้ (Brain Base Coaching)
       การโค้ชให้เกิดสมดุลชีวิต (Life Coaching)
       การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
       การโค้ชด้วยการเจริญสติ (Mindfulness Coaching)
 การโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ชต่างๆ เช่น
       การโค้ชด้วยหลักการทางจิตวิทยา
       การโค้ชตาม Business Model
       การโค้ชด้วย Coaching Card
       การโค้ชด้วยหนังสือ-เรื่องเล่า (Story Telling)
   การโค้ชแบบครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช.ผสมผสานกับการใช้เครื่องมือการโค้ช เป็นแนวการโค้ชที่ทำให้โค้ชสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของโค้ชชี่มากที่สุด

เส้นทางการพัฒนาการโค้ช และสร้างวัฒนธรรมการโค้ชภายในองค์กร
   การออกแบบโปรแกรมการฝึกฝนการโค้ชเชิงปฏิบัติการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร โดยพิจารณาจากความพร้อมของบุคลากร และ จุดประสงค์ในการพัฒนาองค์กร ซึ่งสามารถ เริ่มได้ตั้งแต่
 การเรียนรู้และเข้าใจ ความรู้ หลักการ ทักษะ กระบวนการโค้ช อย่างครบถ้วน เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริง อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
 การฝึกฝนทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ให้เกิดความเชี่ยวชาญ...เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดประสิทธิผลต่อโค้ชชี่มากที่สุด
 การดำเนินการทำ 1:1 Coaching ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา...โดยผู้ใต้บังคับบัญชายินดีและเต็มใจรับการโค้ช เพราะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
 การสอนให้ผู้เรียนมี ความรู้ ความสามารถ หลักการ ทักษะและกระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบ Training&Group Coaching...โดยผู้เรียนสามารถไปโค้ชทีมงานได้อย่างแท้จริง
 การดำเนินการ 1:1 Executive Coaching ให้ระดับบริหารจัดการได้ ด้วยรูปแบบ Pure Coaching...องค์กรยินดีให้เข้าดำเนินการโค้ชผู้บริหารในฐานะโค้ชมืออาชีพ
 การพัฒนาให้เกิด Internal Coach เพื่อให้ไปสร้างโค้ชภายในองค์กรเพิ่มเติม เกิดเป็นวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรครับ...ด้วยรูปแบบ Coach the Coaches ซึ่งมีความลึกซึ้งเป็นอย่างมาก เพราะผู้เรียนจะได้เทคนิคทั้งหมดของการไปสร้างโค้ชในองค์กรขึ้นมาด้วยกระบวนการโค้ช

เมื่อพัฒนาการโค้ช ผู้เป็นโค้ชจะได้เรียนรู้ ได้พัฒนาหลักคิด และ ทักษะต่างๆ ตามกระบวนการโค้ช ดังนี้
 หลักการ-กรอบความคิดของโค้ช ที่ใช้ดำเนินการโค้ช
 ทักษะการโค้ช ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ การตั้งเป้าหมาย การใช้คำถาม การฟัง การให้ข้อมูลป้อนกลับ
 การดำเนินตามขบวนการโค้ช อย่างเป็นธรรมชาติ
 เครื่องมือ และ การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการโค้ช

ทักษะเหล่านี้จะช่วยเอื้ออำนวยให้ผู้รับการโค้ช หรือ ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น หรือได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะเกิดจาก 3 เรื่อง คือ
1.ความรู้ (Knowledge)ในงานที่เขารับผิดชอบและปฏิบัติอยู่
2.ประสบการณ์ (Skill) ที่ถูกต้อง เหมาะสม ในการทำงาน
3.คุณลักษณะ (Attibute) ที่ดีของบุคลากรในการทำงานนั้นๆ
และให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนเป็น DNA ของบุคลากร และ องค์กร การโค้ชจะช่วยพัฒนาได้อีก 2 เรื่อง คือ
4.กรอบความคิด (Mindset)ในการมองงานที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย
5.คุณค่า (Value)ในตัวเองที่สอดคล้องกันค่านิยมของทีมและองค์กร

โปรแกรมสร้างโลกการโค้ชในองค์กรของ ของเอ็นเทรนนิ่ง
   โลกของการโค้ชที่ออกแบบโดยทีมโค้ช ของสถาบันฯเอ็นเทรนนิ่ง .มีโปรแกรมการโค้ชต่างๆมากมาย ให้องค์กรได้เลือกสรรตามความเหมาะสมของบุคลากรในแต่ละระดับ และแต่ละจุดประสงค์...ทำให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสการโค้ชด้วยตัวเองในแต่ละโปรแกรม ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในการเรียนรู้เช่นเดียวกัน
   สถาบันฯ ได้แบ่งหมวดการพัฒนาการโค้ชออกมาหลากหลายมิติ ตามที่องค์กรลูกค้ามีความสนใจที่จะพัฒนาองค์กรในรูปแบบที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสมกับสภาพและบริบทขององค์กร ดังนี้
 โปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการโค้ช มีประมาณ 20 หลักสูตร
 โปรแกรมพัฒนาการโค้ชอย่างต่อเนื่อง มีประมาณ 5 โปรแกรม
 โปรแกรมใช้การโค้ชกับรูปแบบต่างๆ 5 บริการ
 โปรแกรมการโค้ชแบบเจาะลึกแต่ละด้าน มี 8 เรื่อง
 โปรแกรมการพัฒนากิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ชแบบฐานต่างๆ (Coaching Skill Building)
 โปรแกรมการสร้างเครื่องมือการโค้ชในเรื่องต่างๆ 6 ด้าน

สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
   โลกของการโค้ช (The World of Coaching) มีมิติต่างๆ ให้เรียนรู้มากมาย ...เป็นเสมือนสวนสนุก ที่ครอบครัวของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน สามารถเลือกเรียนรู้เครื่องเล่นต่างๆ ตามความต้องการ เจ้าของ สามารถขยายพื้นที่ของสวนสนุก(โลกของการโค้ช) และประเภทของเครื่องเล่น(โปรแกรมการโค้ช) เพิ่มขึ้นอีกตามความต้องการของครอบครัว (องค์กร) ที่ต้องการเพิ่มขึ้น
   โลกของการโค้ช (The World of Coaching) จะกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่างๆ เพื่อทำให้เกิดเป็น..." วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Coaching Culture)" ต่อไปในอนาคต

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น