โบรชัวร์ : หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรยุคใหม่ด้วยโลกการโค้ช

(Human Resource and Organization Development by The World of Coaching by Entraining)

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรยุคใหม่ด้วยโลกการโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร สร้างการเปลี่ยนแปลง เจาะลึก และ ครอบคลุม กระบวนการ สร้างการตระหนักรู้ วิทยากร คุณภาพ วิธีการ หลากหลาย บริการเบื้องหลัง ช่วยให้การพัฒนาต่อเนื่อง และยั่งยืน

จากประสบการณ์ ที่ได้ออกแบบการฝึกอบรมอย่างเป็นกระบวนการ (Process) โดยมุ่งเน้น สร้างการเลี่ยนแปลงให้กับผู้เข้าอบรม ด้วยการผสมผสานกระบวนการโค้ชเข้ากับการฝึกอบรม ที่เรียกว่า Training & Group Coaching (T&GC) ให้กับองค์กรมากกว่า 900 บริษัท เป็นเวลากว่า 10 ปี Entraining ได้เรียนรู้ความต้องการของ องค์กร ผู้เรียน และ ความคาดหวัง ที่มีต่อการอบรม ว่านอกจากความรู้แล้วผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการนำความรู้ที่เรียนนำไปใช้งานได้ทันที และสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการ T&GC ให้ความรู้แล้วชวนคิดให้ประยุกต์เข้ากับการใช้งานในสถานการณ์จริงของตัวเอง

ปัจจุบัน Entraining ยังพัฒนากระบวนการฝึกอบรม ด้วยการปรับและเสริมศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรม ด้วยจิตวิทยาต่างๆ พร้อมสร้างเครื่องมือ ส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบการฝึกอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้ เป็น

กระบวนการพัฒนาคน ที่ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ สร้างสมดุล สู่การเติบโต อย่างแท้จริง

"ครบเครื่อง เรื่องการ พัฒนาบุคคลากร"

องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่องค์กรมองหา
องค์กร ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินภารกิจสำคัญ จึงต้องมีการพัฒนา เพื่อสร้างการเจริญเติบโตในส่วนต่างๆ องค์กรส่วนใหญ่จึงต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดย ที่ต้องสอดคล้องกับ Vision – Mission – Strategy - Core Value ขององค์กร เป็นภาพที่องค์กร ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในระยะยาว

การพัฒนาบุคลากร และองค์กร จึงต้องการ Intervention ที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ
เนื้อหาของหลักสูตร หรือ โปรแกรม เสริมสร้างศักยภาพ (Competency) ให้บุคคลากรดำเนินกิจการตามภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีกระบวนการพัฒนา สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วิทยากร มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหม่ และ ดึงศักยภาพของผู้เรียนจากความรู้เดิม สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
บุคคลากรนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ ด้วยกรอบความคิดใหม่ (Mindset) กับสถานการณ์ของตัวเองได้

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น