โบรชัวร์ : โปรแกรมการสำรวจสมรรถนะด้านคุณค่าของบุคลากร

(Value Based Competency Survey Program)

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / โปรแกรมการสำรวจสมรรถนะด้านคุณค่าของบุคลากร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"องค์กรขยายตัวมากเท่าไร....การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ"

   โปรแกรมการสำรวจสมรรถนะด้านคุณค่าของบุคลากร(Value Competency Survey Program)....เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดคุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร...นำไปสู่โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan :IDP) ต่อไป การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันมุ่งเน้นในเรื่องหลักๆ ดังนี้
       การพัฒนาที่ศักยภาพของบุคลากรตามบทบาทหน้าที่อย่างครบวงจร
       การพัฒนา ลงมือปฏิบัติจริง วัดผลลัพธ์ได้เกิดความยั่งยืน
       ความรับผิดชอบของการพัฒนาเกิดจากบุคลากรมองเห็นความสำคัญด้วยตัวเอง
       พัฒนาที่กรอบความคิด (Mindset) ที่ดี เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน สู่พฤติกรรมภายนอก
       การสร้างความสมดุลทั้งเรื่องงานที่และการดำเนินชีวิตที่ดี ให้กับบุคลากร
       การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับลักษณะงานและธุรกิจขององค์กรเป็นสำคัญ 
   โปรแกรม Value Competency Survey จึงใช้ประเด็นสำคัญเหล่านี้มาดำเนินการสำรวจ โดยใช้กระบวนการโค้ชตามรูปแบบ (Pattern Coaching Process) ออกแบบโปรแกรมการสำรวจ...ผลลัพธ์ที่ได้ จึงมุ่งเน้นสมรรถนะที่เป็นคุณค่าของบุคลากรให้สอดคล้องกับองค์กรเป็นสำคัญ

"การแข่งขันในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องของธุรกิจ....แต่เป็นเรื่องของการมีบุคลากรที่สอดคล้องกับองค์กรและเกิดความภักดีต่อองค์กร....การพัฒนาบุคลากรจึงควรออกแบบอย่างมีระบบมากขึ้น"

   การพัฒนาคุณค่าสมรรถนะ(Value Competency Development) หมายถึง ...."การจดจ่อ (Focus) กับสมรรถนะที่เป็นคุณค่าเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล แล้วให้บุคลากรเลือกนำมาพัฒนาตัวเอง ตามโปรแกรมที่องค์กรสร้างขึ้นมาสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ"
   กระบวนการสำรวจ Value Competency ใช้หลักการโค้ชในรูปแบบ (Pattern Coaching)....ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เชื่อมโยงกับคุณค่า (Value)ของบุคลากรที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ดี....นำมากำหนดเป็นสมรรถนะ(Competency) ที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมตามโปรแกรมต่างๆขององค์กรต่อไป

การประเมินสมรรถนะบุคลากร วัดที่ 3 เรื่องใหญ่ ดังนี้
 ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ (Knowledge)
 ทักษะความสามารถในการปฏิบัติ (Skill)
 คุณลักษณะที่ดีในสมรรถนะนั้น(Attibute)

   การสร้างกระบวนการ การนำ Value Competency ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย.... จะสามารถเสริมสร้างแนวทางการฝึกอบรมแบบ Training&Group Coaching ได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างครบวงจรเพิ่มขึ้น....การวัดผลลัพธ์ก็สามารถประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Return on Training Investment)ได้อย่างชัดเจน

"การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ(Competency) ให้เพิ่มขึ้น โดยการนำไปใช้ได้ทันที"

   การฝึกอบรมแนว Training&Group Coaching...มุ่งเน้นให้ผู้เรียนดึงศักยภาพเดิม(Value Competency)ของตัวเองออกมาใช้ในการลงมือปฏิบัติทันทีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเดิมของตัวเอง .....โดยผู้เรียนเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการนำสมรรถนะที่มีอยู่แล้วต่อยอดกับความรู้ใหม่.... แล้วสร้างกระบวนการปฏิบัติของตัวเอง
   โดยเชื่อว่า...ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพที่เป็นสมรรถนะ ในเรื่องนั้นๆอยู่ในระดับที่มากพอสมควรอยู่แล้ว....กระบวนการสอนจึงมุ่งให้นำมาประยุกต์ใช้ทันที มากกว่า การเติมเข้าไปใหม่ การพัฒนา.. "คุณค่าสมรรถนะ(Value Competency)"....จึงเกิดประสิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรด้วยความเต็มใจ

" พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่เป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆ ให้ใช้ศักยภาพและคุณค่าของพนักงานที่สอดคล้องกับลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบ....โดยการเปิดโอกาสให้เขาเลือกพัฒนาตามความต้องการ ที่จะทำให้เขาสามารถปฏิบัติงานแล้วบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ด้วยตัวเขาเอง"

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามโปรแกรม
       เพื่อให้พนักงานและองค์กรมีการเติบโตและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)
       นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารค่าตอบแทน (Competency Based Compensation)
       นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสรรหาพนักงาน (Competency Based Recruitment)
       นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร (Competency Based Development)
       การกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map)
       การจัดทำแผนฝึกอบรม (Training Plan)
       การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
       นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบการประเมินผลงาน (Performance Management System)
       นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management System)
       นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning System)
   กระบวนการค้นหาสมรรถนะของบุคลากร ควรมุ่งเน้นที่คุณค่าของสมรรถนะ (Value Competency) ที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ และเกิดการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น