โบรชัวร์ : Amazing Entraining

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / Amazing Entraining

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สถาบันมุ่งมั่นทุ่มเทกับกลยุทธิ์ 7 ด้าน
 การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (ที่ปรึกษาเพื่อนสนิท)
 การพัฒนาหลักสูตรคุณภาพ ครอบคลุม อย่างครบถ้วน
 การสร้างมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบเทียบเท่าสากล (เอกสาร, เว็บไซต์)
 การสร้างกระบวนการติดตามผลหลังการอบรมที่มีประสิทธิผล
 การสร้างระบบการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (CRM)
 โค้ช วิทยากร ที่ปรึกษา ที่เชี่ยวชาญ ในแต่ะด้านอย่างแท้คริง
 การพัฒนาเครื่องมือพัฒนาตนเองแบ่งปันให้กับสังคม

สถาบันจัดแบ่งบริการเป็น 7 ประเภท

 Coaching by Theory (การฝึกอบรมเน้นการนำทฤษฏีมาประยุกต์ใช้จริง)
 Coaching in Application (การฝึกอบรมเน้นการปฏิบัติจริงใน Class)
 Coaching by Activity (การฝึกอบรมเน้นกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการ)
 Coaching by Tooling (การฝึกอบรมเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ)
 Executive Coaching (1 :1 Coaching) การโค้ชผู้บริหารระดับสูง
 Consultant (การเป็นที่ปรึกษาแนวทางการโค้ชชิ่ง)
 Online Coaching (การให้คำปรึกษาเชิงโค้ชชิ่งผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี)

สถาบันจัดแบ่งกลุ่มหลักสูตรเป็น 7 กลุ่ม
 หมวดการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)
 หมวดการพัฒนาทีมขาย (Sales Team)
 หมวดการพัฒนาการเป็นโค้ช (Coach)
 หมวดการคิดประเภทต่างๆ (Thinking)
 หมวดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Soft Skill)
 หมวดการบริหารงานทั่วไป (Management)
 หมวดการพัฒนาการบริการ (Service)

สถาบันจัดกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมแนวโค้ชชิ่งไว้ 7 ระดับ
 การบรรยายเนื้อหาพร้อมกิจกรรมอื่น
 การใช้คำสำคัญ (Key Words) สร้างแนวความคิด
 การใช้คำถาม (Questing) กระตุ้นความคิดด้วยตัวเอง
 การใช้หลักการแล้วเปิดโอกาศให้ผู้เรียนคิดวิธีการด้วยตัวเอง
 การทำให้ผู้เรียนสร้าหลักการด้วยตัวเอง
 การจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียน กำหนดเป็นแนวการสอนของตัวเอง
 การทำให้ผู้เรียนสร้างโครงการ การพัฒนาบุคลากรของตัวเอง

ครบเครื่องเรื่องการคิดและการประยุกต์ใช้
 การพัฒนาการคิด & การประยุกต์ใช้
 การคิดเชิงวิเคราะห์ & การใช้เครื่องมือ
 การคิดเชิงตรรกกะพัฒนาแนวคิดคุณภาพ
 การคิดกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
 การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 การคิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
 การคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

สถาบันจัดแบ่งสไลต์ประกอบการสอนในหลักสูตรไว้ 7 แบบ
 สไลด์ประเภทเนื้อหา นิยาม ความหมาย คุณสมบัติ
 สไลด์ประเภทชุดคำถามสร้างแนวความคิด
 สไลด์ประเภทกิจกรรมอื่น (Workshop)
 สไลด์ประเภทกรณีศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ (Case Study)
 สไลด์ประเภทบทละครสร้างสถานการณ์ด้วยตัวเอง (Role Playing)
 สไลด์สำรวจตัวเอง หลุมพรางทางความคิด แนวความคิดของตัวเอง

การพัฒนาตัวเองเพื่อตัวเอง
 การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q
 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 การนำเสนออย่างมืออาชีพ
 การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)
 สร้างจิตสำนึกรักองค์กร & ทำงานเป็นทีม
 การโค้ชชีวิตตัวเอง (Coach Youself)

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น