โบรชัวร์ : Corporate Academy Program

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / Corporate Academy Program

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

   ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มักพูดบ่อยๆว่า อยากเห็น "นักทรัพยากรมนุษย์เชื่อมโยงธุรกิจขององค์กร (Corporate Business HRD)" เพื่อให้พัฒนาคนตามลักษณะธุรกิจขององค์กร
   โจทย์ของการพัฒนาบุคลากร จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ว่า องค์กรในอีก 3-5 ปีข้างหน้าต้องการบุคลากรแบบไหนบ้าง! เพราะธุรกิจมีการแข่งขันและเผชิญกับ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรต้องพร้อมเสมอเมื่อธุรกิจเกิดการเปลี่ยน แปลง การพัฒนาจึงต้องมองให้เห็นแนวโน้มจองธุรกิจมากกว่าแค่การแก้ปัญหาใน ปัจจุบัน

การพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานในฐานะวิทยากร &โค้ชภายใน
   หลายองค์กรกำลังเร่งสร้างวิทยากรและโค้ชภายในองค์กร....เพื่อทำให้ Tacit Knowledge ของผู้บริหารและหัวหน้างานที่อยู่กับองค์กรมานาน...ได้ถูกถ่ายทอดต่อกับคนรุ่นหลังอย่างมีระบบ การพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานให้มีขีดความสามารถ(Competency)ในด้านการสอนงานเป็นเรื่องสำคัญ มีขอบเขตและกระบวนการที่ผู้บริหาร ต้องพัฒนาทีมงานในฐานะวิทยากร&โค้ชภายใน คือ..
       การสอนที่ความรู้ หลักการ ทฤษฎี (Teaching&Training)
       การสอนที่การปฏิบัติงานจริง (On The Job Training)
       การโค้ชที่ผลการปฏิบัติเป็นปกติ (Coaching on Job)
       การสอนและโค้ชตามกระบวนการทำงาน (WI Coaching)
   การสร้างผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการนำความเชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge) มาสร้างเป็นหลักสูตรของตัวเองได้ แล้วพัฒนาความสามารถในการสอนและการโค้ชได้....ก็จะทำให้การปฏิบัติงานไม่สะดุด

“ การเป็นวิทยากรนั้นต้องเริ่มจากการอยากเป็น แล้วเตรียมตัวเพื่อนำไปสู่การลงมือทำ(ฝึกฝน)จึงต้องเรียนรู้กระบวนการ การเป็นวิทยากรด้วย STYLE ของตัวเอง สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นวิทยากร คุณก็จะพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรที่ดีได้ในอนาคต”

โครงสร้างหลักสูตรและการสอน
การบริหารการสอนของแนว Training & Group Coaching ได้มีการจัดโครงสร้างการสอนไว้อย่างละเอียด... ซึ่ง แบ่งเป็น 4 เรื่องใหญ่ๆ คือ
1.เนื้อหารายละเอียดของหลักสูตร ตาม Competency, Skill, Knowledge เป็นต้น
2.กระบวนการสอนแนว Training & Group Coaching มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับ สร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวเอง แล้วนำไปปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองทันที
3.หลักการต่างๆที่ใช้ประกอบการสอน ทำให้การสอนมีโฟกัสชัดเจนได้ เช่น Positive Psychology,Brain Working, NLP, Mindfulness เป็นต้น
4.เครื่องมือ(กิจกรรม)ที่สอดแทรกอยู่ในหลักสูตร โดยมีจุดประสงค์ของการใช้เครื่องมือที่ชัดเจน เช่น Workshop, Role Playing, Acitivity เป็นต้น ความชัดเจนในองค์ประกอบต่าง ทำให้การสอนสามารถ สร้างแนวความคิดใหม่ๆของผู้เรียนได้ ตามกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่ออกแบบไว้

มาตรฐานการสอน
   สถาบันสร้างมาตรฐานการสอนแนว Training & Group Coaching (T&GC) ขึ้นเพื่อใช้เป็นหน่วยวัดการพัฒนาตัวเองของทีมวิทยากรและโค้ชของสถาบัน...เพื่อเป็นจุดวัดการพัฒนาการสอนของตัวเองได้เอง ไว้  2 มิติ คือ ระดับ (level)  การสอน 7 ระดับ (วิธีการ) และวิธีการ-จุดมุ่งเน้น (Version) มี 5 จุดมุ่งเน้น

ระดับ (Level) การสอนด้วย Training & Group Coaching
ระดับที่ 1. การสอนเชิงบรรยายที่เนื้อหาแล้วใช้คำถามกับผู้เรียน
ระดับที่ 2. การเน้นใช้คำสำคัญ (key words) แทนเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย
ระดับที่ 3. การใช้คำถาม (questioning) เป็นหลักเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรียน
ระดับที่ 4. การให้หลักการ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นหาวิธีการด้วยตัวเอง
ระดับที่ 5. การทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงหลักการที่เรียนกับหลักการของตัวเองแล้วสรุปเป็นหลักการที่จะนำไปปฏิบัติ
ระดับที่ 6. การจูงใจให้ผู้เรียนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อไปกับผู้อื่นโดยให้แค่หลักการแล้วให้เขาคิดเอง
ระดับที่ 7. การทำให้ผู้เรียนสร้างโครงการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

Version การสอน
 V.1...New Methodology T&GC...มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักรู้ตัวเอง และค้นหาวิธีการใหม่ๆของตัวเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 V.2...Positive Process T&GC...มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนการสร้างกระบวนเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง เพื่อนำกลับไปใช้เผชิญการเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการใหม่ของตัวเอง
 V.3...Empowering Belief T&GC...มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำความเชื่อที่ทรงพลังของตัวเองในอดีต เกี่ยวกับความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ มาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองในการสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง สู่เป้าหมายที่ตั้งใจ
 V.4...Adaptive Mindset...มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจกรอบความคิดของตัวเอง เพื่อพัฒนาเรื่องต่างๆด้วยการเชื่อมโยงกรอบความคิดที่ดี นำไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ต้องการในหัวข้อนั้นๆของหลักสูตร
 V.5...Value-Base T&GC...มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเลือกใช้คุณค่าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แบบง่ายๆ ไม่ต้องฝืนความรู้สึกของตัวเอง เพียงแค่การใช้คุณค่าของตัวเองที่เหมาะสม ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทันที
   การมีหน่วยวัดและมาตรฐานการสอนที่ชัดเจน....เพื่อทำให้โปรแกรมการฝึกอบรมวิทยากร เกิดประสิทธิผลมากที่สุด...นำไปสู่การสร้าง Corporate Academy (ศูนย์ฝึกอบรม)ให้กับองค์กรต่อไป

การวัดผลลัพธ์จากการฝึกอบรม
   การสอนแนว Training & Group Coaching ต้องสามารถวัดผลลัพธ์จากการฝึกอบรมได้...จึงเชื่อมโยงแนวการสอนกับผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังไว้ คือ หลักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) แบบ 70:20:10...กับระดับการวัดผลลัพธ์ของการอบรม คือ
 การสอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ระดับ 1-5 เป็นส่วน 10%...ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ใน Class (Learning by Course)
 ผลลัพธ์ระดับที่ 6 เป็นส่วน 20%....ที่ผู้เรียนตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับเป็นการบ้าน กลับไปเรียนรู้ร่วมกับทีมงาน (Learning by Others
 หากผู้เรียนได้รับผลลัพธ์ระดับที่ 7 เป็นส่วน 70%....ที่ผู้เรียนกำหนดว่า จะนำความรู้ไปสร้างเป็นโครงการเรียนรู้ร่วมกันในทีม ทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
   แนวการสอนด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching .เป็นความตั้งใจของวิทยากรทุกคน ที่ตอบโจทย์ของ HRD ในองค์กร เพื่อทำให้การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการบรรลุความสำเร็จ วิทยากรทุกคนจึงมุ่งเน้นทำให้ได้ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารองค์กรในเรื่อง..."ผลตอบแทนจากการลงทุนเรื่องฝึกอบรมครับ (Return on Training Investment)

หน่วยวัดความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
   งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) เป็นงานเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ขององค์กรยุคใหม่ ที่ไม่ได้มองการพัฒนาบุคลากรเฉพาะสมรรถนะ(Competency)เพียงอย่างเดียวเท่านั้น....แต่ให้ความสำคัญไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ ทั่วทั้งองค์กร หัวใจสำคัญที่องค์กรใช้เป็นหน่วยวัดความสำเร็จ คือ
 บุคลากรพร้อมเติบโตไปกับธุรกิจขององค์กร
 กระบวนการพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง ด้วยทีมวิทยากรและโค้ชภายใน
 การพัฒนามุ่งเน้นที่กรอบความคิด(Mindset)สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
 การพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร(Culture)
 การใช้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เป็นประเด็นของการพัฒนาบุคลากร
   สถาบันฯสร้างรูปแบบโปรแกรมต่างๆที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรแบบครบวงจร
ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมต่างๆให้เกิดความชัดเจน โดยเรียกว่า "Corporate Academy Program" มีโปรแกรมย่อย ดังนี้
 การสร้างวิทยากรภายในองค์กร(Train The Trainer)
 การสร้างโค้ชภายในองค์กร (Coach The Coaches)
 การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Coaching Culture)
 การสร้างรูปแบบการฝึกฝนทักษะการโค้ชในองค์กร (Coaching Skill Building)
 การสร้างโลกของการโค้ชภายในองค์กร (The World of Coaching)

องค์กรสามารถเลือกพัฒนาเฉพาะบางโปรแกรมย่อยได้

โปรแกรมเหล่านี้!...ทำให้กระบวนการสร้างวิทยากรและโค้ช ดำเนินการไปได้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและกระบวนพัฒนาที่ชัดเจน สามารถวัดผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากหน่วยวัดการประเมินที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น