[ผลงาน] พัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / พัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 กันยายน 2561     75

หลักสูตรนี้ทางผู้จัดให้โจทย์มาว่า...อยากให้เนื้อครอบคลุม Competency

กรอบความคิดเชิงบวก (Positive Mindset)
การคิดอย่างมีตรรกะ มีScenario (Logical Thinking)
การทำงานอย่างมีระบบ (System Working)
การสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ (Effective Communication)

กระบวนการสอน Training and Group Coaching และ Solution Coaching ออกแบบเนื้อหา ทฤษฎี หลักการ ให้เชื่อมโยงเข้ากับ Eventจริง เพื่อให้มี New Action ที่ตรงกับ Competency ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Competencyความคิดเชิงบวก การสื่อสาร