ผลงานฝึกอบรม - คุณค่าและจุดเด่นที่เป็นคุณลักษณะแต่ละบุคคล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - คุณค่าและจุดเด่นที่เป็นคุณลักษณะแต่ละบุคคล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 ตุลาคม 2561       829       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คุณค่า...เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลให้ความสำคัญในการปฏิบัติตัวต่อเหตุการณ์/สถานการณ์ที่เขาเผชิญจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความคิด (Mindset) โดยสังเกตได้จากพฤติกรรม (Behavior) ที่แสดงออกมา

จุดเด่น...ของแต่ละคน เป็นความสามารถที่เขาใช้ในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนบรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ (Performance) ที่ต้องการ

4 Brain เป็นเครื่องมือที่ใช้แบ่งคุณลักษณะของคนตามหลักการสมองสี่ส่วน (หน้า-หลัง , ซ้าย-ขวา) ซึ่งแต่ละส่วนมีจุดเด่นเฉพาะด้านที่ค่อนข้างชัดเจน

และหากเราเรียนรู้คุณค่าที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้คนๆนั้นหยิบจุดเด่นต่างๆออกมาใช้ จะช่วยให้เข้าใจที่มาของพฤติกรรมจากกรอบความคิดและวิธีการที่เขาเลือกใช้ได้ละเอียดมากขึ้นเช่น

สมองสีน้ำเงิน ... ค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงเหตุและผลอันจะนำไปสู่แนวทางพิชิตเป้าหมายได้

สมองสีน้ำเงินจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากเป้าหมายมีความสำคัญ ทำให้เกิดความมุ่งมั่น ที่อยากเอาชนะ(ตัวเอง-คู่แข่ง) จนพยายามค้นหา สำรวจข้อมูลที่เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางนี้จะบรรลุเป้าหมายได้

สมองสีเขียว ... เลือกใช้รูปแบบ ขั้นตอน และแผนงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่ตั้งใจ

สมองสีเขียวจึงให้ความสำคัญที่ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เขาจะกำหนดกรอบ แนวทางด้วยความรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อื่นจะปฏิบัติตามกรอบแนวทางนี้

#หมายเหตุ ตัวอย่างดังกล่าวเป็นเพียงการทดลองศึกษา ค้นคว้าจากการสังเกตพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันจากคนแต่ละสี เพื่อเข้าใจความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล และใช้กระบวนการโค้ชให้ผู้อื่นเข้าใจตัวตนขตัวเองมากขึ้นครับ