[ผลงานฝึกอบรม] Solution Coaching and Value Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Solution Coaching and Value Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 ตุลาคม 2561     200     0

วันนี้ใช้กระบวนการสอนเชิงประยุกต์รูปแบบใหม่ครับ

"Solution Coaching & Value Coaching"

Solution Coaching = การทำให้ผู้เรียนนำหลักการของเครื่องมือเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงและค้นหาแนวทางบริหารจัดการในรูปแบบของเขาเอง

Value Coaching = กระบวนการที่ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าที่เป็นพื้นฐานการคิดแต่ละแบบแล้วตระหนักรู้คุณค่าของตนเองที่สอดคล้องกับแต่ละการคิด

ตัวอย่าง : ปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตเกินมาตรฐานที่กำหนด

Solution Tools ที่เลือกใช้คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้วย "ผังก้างปลา"

Value ของการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ตระหนักรู้กับเหตุการณ์นี้คือ
"สร้างสรรค์" "สำรวจ" "มุ่งมั่น"

End Result ของSolution Coaching & Value Coaching คือ สาเหตุรากเหง้าของปัญหาที่ผู้เรียนวิเคราะห์ได้บนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อนำไปค้นหาแนวทางแก้ไขด้วยความเชื่อมั่นบนมาตรฐานของเขาเอง

และValue "พัฒนา" ช่วยให้ผู้เรียนนำเครื่องมือไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นทักษะต่อไปได้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Value CoachingSolution Coachingผังก้างปลา

แสดงความคิดเห็น