[ผลงานฝึกอบรม] Communication Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Communication Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 กุมภาพันธ์ 2562     290     0

วันนี้ได้รับความไว้วางใจให้เข้าร่วมออกแบบและวางแผนโปรแกรมพัฒนาบุคลากรหลายระดับให้กับองค์กรหนึ่ง

ธีมการพัฒนาบุคลากรของปีนี้มุ่งเน้นสมรรถนะหลักคือ "การสื่อสาร"ครับ

แต่โจทย์ของการพัฒนาคือประสบการณ์ ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบในงาน บุคคลที่ต้องสื่อสาร ของบุคลากรแต่ละระดับแตกต่างกัน

โปรแกรมที่ผมนำเสนอผู้บริหารและ HR ให้สอดคล้องกับโจทย์ดังกล่าวมีดังนี้ครับ

ระดับผู้ควบคุมงาน
หลักสูตร "การสื่อสารและการสั่งงาน"
เน้นการสื่อสารกับกลุ่มworker เพื่อจ่ายงานให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

ระดับSuperintendent
หลักสูตร "การสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี"
เน้นการสื่อสารกับกลุ่มระดับผู้ควบคุมงานเพื่อมอบหมายงาน รวมถึงการเจรจาต่อรองกับเจ้าของงานเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน

ระดับ Junior Engineer
หลักสูตร "การสื่อสารและการนำเสนอ"
เน้นการสื่อสารกับกลุ่มผู้ควบคุมงานและSuperintendent เพื่อสร้างความเข้าใจในงาน สามารถปฏิบัติงานได้ และการนำเสนอเพื่อขออนุมัติเรื่องสำคัญกับผู้บังคับบัญชา

ระดับ Senior Engineer
หลักสูตร "การสื่อสารด้วยภาวะผู้นำและการโค้ช"
เน้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ภาวะผู้นำ รวมถึงใช้บทบาทโค้ชกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทีมงาน

การออกแบบโปรแกรมพัฒนากับบุคลากรหลายกลุ่มด้วยแก่นสำคัญของสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบาทของผู้เรียน ทำให้เขามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับการปฏิบัติจริง ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้นครับ

โปรแกรมนี้จะเริ่มอบรมต้นเดือนหน้าและต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม ดีใจมากครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสื่อสารการนำเสนอภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น