ผลงานฝึกอบรม - Communication Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Communication Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       12 กุมภาพันธ์ 2562       745       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ได้รับความไว้วางใจให้เข้าร่วมออกแบบและวางแผนโปรแกรมพัฒนาบุคลากรหลายระดับให้กับองค์กรหนึ่ง

ธีมการพัฒนาบุคลากรของปีนี้มุ่งเน้นสมรรถนะหลักคือ "การสื่อสาร"ครับ

แต่โจทย์ของการพัฒนาคือประสบการณ์ ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบในงาน บุคคลที่ต้องสื่อสาร ของบุคลากรแต่ละระดับแตกต่างกัน

โปรแกรมที่ผมนำเสนอผู้บริหารและ HR ให้สอดคล้องกับโจทย์ดังกล่าวมีดังนี้ครับ

ระดับผู้ควบคุมงาน
หลักสูตร "การสื่อสารและการสั่งงาน"
เน้นการสื่อสารกับกลุ่มworker เพื่อจ่ายงานให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

ระดับSuperintendent
หลักสูตร "การสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี"
เน้นการสื่อสารกับกลุ่มระดับผู้ควบคุมงานเพื่อมอบหมายงาน รวมถึงการเจรจาต่อรองกับเจ้าของงานเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน

ระดับ Junior Engineer
หลักสูตร "การสื่อสารและการนำเสนอ"
เน้นการสื่อสารกับกลุ่มผู้ควบคุมงานและSuperintendent เพื่อสร้างความเข้าใจในงาน สามารถปฏิบัติงานได้ และการนำเสนอเพื่อขออนุมัติเรื่องสำคัญกับผู้บังคับบัญชา

ระดับ Senior Engineer
หลักสูตร "การสื่อสารด้วยภาวะผู้นำและการโค้ช"
เน้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ภาวะผู้นำ รวมถึงใช้บทบาทโค้ชกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทีมงาน

การออกแบบโปรแกรมพัฒนากับบุคลากรหลายกลุ่มด้วยแก่นสำคัญของสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบาทของผู้เรียน ทำให้เขามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับการปฏิบัติจริง ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้นครับ

โปรแกรมนี้จะเริ่มอบรมต้นเดือนหน้าและต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม ดีใจมากครับ