[ผลงานฝึกอบรม] 1 Page Summary Thinking and Report

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / 1 Page Summary Thinking and Report

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กุมภาพันธ์ 2562     162     0

การออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมสมรรถนะที่สำคัญและนำมาเชื่อมโยงด้วย Efficiency Tools

กระบวนการคิดอย่างมีลำดับขั้นตอน
การจัดการปัญหาและการตัดสินใจ
การนำเสนออย่างกระชับและเข้าใจได้ง่าย
การบริหารงานอย่างมีระบบ

ประยุกต์เข้ากับเครื่องมือ การนำเสนอรายงานด้วยกระดาษหนึ่งแผ่น (A3 Report)

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การนำเสนอการบริหารงานA3 Report

แสดงความคิดเห็น