[ผลงานฝึกอบรม] สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 กุมภาพันธ์ 2562     153     0

วันนี้กับหลักสูตรที่เสริมสมรรถนะให้กับทีมบริหารโครงการรวมถึงทีมสนับสนุนงานก่อสร้าง

การสร้างกรอบความคิดของ "LEAN" เพื่อบริหารจัดการงานแบบลีน

1.สร้างความเชื่อ (Belief) ที่ทรงพลังและมองความเป็นไปได้ในส่วนงานต่างๆที่สามารถใช้หลักการด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์
2. ปลูกฝังค่านิยมส่วนตัว (Value) ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Lean ให้กลายเป็นอุปนิสัยที่สามารถหยิบมาใช้ได้บ่อยๆ
3. ค้นหาและสร้างประสบการณ์( Experience) ที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เคยทำสำเร็จด้วยรูปแบบ Lean เพื่อถอดบทเรียนแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. หลักการและทฤษฎี LEAN ที่เข้าใจได้ง่ายแชะมองเห็นแนวทางการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

เมื่อนำทั้ง 4 ส่วนมาประยุกต์กับทักษะบริหารโครงการก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่าใหม่ๆของงานได้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ลีนการบริหารงานบริหารงาน

แสดงความคิดเห็น