ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 กุมภาพันธ์ 2562       767       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

แก่นสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์ กับสถานการณ์ต่างๆ

กรอบความคิดกับสถานการณ์
ความรู้และประสบการณ์ในการมองภาพรวม
การแยกแยะปัจจัย องค์ประกอบ
การค้นหาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง
การกำหนดสาเหตุที่เป็นไปได้

รูปแบบการทำงานของสมองเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์

สมองเร็ว (System 1)
ใช้ข้อมูลตามประสบการณ์ในอดีตหรือความเชื่อของเรามาประกอบการวิเคราะห์ สามารถคิดได้อย่างรวดเร็ว

สมองช้า (System 2 )
ใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลข สถิติ ข้อเท็จจริง จากภายนอกซึ่งใช้เวลาในการค้นหา เก็บรวบรวมมาประกอบการวิเคราะห์ อาจทำให้ใช้เวลานานกว่า System 1 หรือสมองแบบแรก

สมองทั้งสอง System มีข้อดี-ข้อเสียต่างกัน ขึ้นกับสถานการณ์และกรอบความคิดในการหยิบมาใช้

การสร้างการตระหนักรู้รูปแบบสมองของตัวเอง ช่วยให้ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ