[ผลงานฝึกอบรม] ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 เมษายน 2562     360     0

ต่อเนื่องกับระดับสูงขึ้นแต่ยังคงสมรรถนะหลักคือ "การสื่อสาร"

กลุ่มระดับSup ที่scopeงานกว้างขึ้น ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในระดับสูง

การสื่อสารจึงต้องมีมิติที่ชัดเจนว่าสื่อสารในมุมใดบ้าง

การประสานงานกับOwner / Consult เพื่อขอดำเนินงานหรือClarifyประเด็นสำคัญ
การเจรจาต่อรองในเรื่องสำคัญที่มีผลกับTime , Cost , Quality
การบริหาร Conflict ระหว่างส่วนงานต่างๆในโครงการเพื่อให้เกิดความFlow
การเป็นพี่เลี้ยง & โค้ชเพื่อถ่ายทอด Tacit knowledge ให้ผู้ควบคุมงาน

การสอนที่สามารถแยกความแตกต่างและแก่นสำคัญของการสื่อสารในแต่ละมุมได้อย่างชัดเจน

ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นที่มาที่เชื่อมโยงกับหลักการต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้นครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสื่อสารทักษะการประสานงานการนำเสนอ

แสดงความคิดเห็น