ผลงานฝึกอบรม - Entrepreneur Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Entrepreneur Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 กันยายน 2562       950       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        หลักสูตรเดียวสองวันสององค์กร
        "Entrepreneur Mindset"

        Entrepreneur
        คุณภาพสินค้า บริการ
        ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า ธุรกิจ คนในองค์กร
        ต้นทุน กำไร การเงิน
        กระบวนการตั้งแต่ต้นจนส่งมอบ

        Mindset
        ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก
        ประสบการณ์ที่สั่งสมมา
        ค่านิยม (Value)
        การทำงานของสมอง
        พื้นที่ปลอดภัย (Comfort Zone)
        สิ่งที่ส่งผลต่อคำพูด การกระทำ

        Entrepreneur Mindset
        การตระหนักรู้กรอบความคิดของตัวเอง เพื่อปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้กรอบความคิดแบบผู้ประกอบการ แล้วนำมาใช้กับงานที่กำลังรับผิดชอบ ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายทั้งเวลา งบประมาณและคุณภาพ