[ผลงานฝึกอบรม] Value Coaching for High Performance

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Value Coaching for High Performance

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 กันยายน 2562     172     0

        สอนอย่างที่ทำ
        ทำอย่างที่สอน
        สอนแล้ว ให้ลองทำ
        ทำแล้วให้ฝึกถอดบทเรียน จากที่สอน

        ช่วงนี้ได้มีโอกาส ไปร่วมเดินกระบวนการในคลาสกับ Master Coach ในหลายๆหลักสูตร ได้เรียนรู้และร่วมฝึกฝนไปพร้อมๆ กับผู้เรียน

        ระหว่างการเดินคลาสเก็บประเด็นของผู้เรียน และการใช้เครื่องมือสร้างการเรียนรู้เพื่อนำมาชวนคิดชวนคุย อย่างเป็น ระบบ

        ผู้เรียน สามารถเข้าใจเนื้อหา Soft Skill ที่เป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก สามารถเห็น เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ เห็นความสนใจในการนำสิ่งที่ได้ใน class กลับไปใช้ด้วยความเต็มใจ รู้สึกว่า คุ้มต่าที่ได้พัฒนา กระบวนการสอนด้วย Training and Group Coaching นี้มาอย่างต่อเนื่อง

        การสอนด้วยกระบวนการ Training and Group Coaching ในทุกหมวดหลักสูตร โดยเฉพาะในหมวดหลักสูตร Coach ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 5 เรื่องสำคัญ คือ
        Mindset : หลักการ ต่างๆ ที่เป็นศาสตร์ในการพัฒนาตัวเองเช่น หลักด้าน การทำงานของสมอง หลักด้านจิตวิทยาเชิงบวก หลักทางด้าน nlp เป็นต้น
        แยกแยะบทบาทที่ใช้ในการทำงาน เช่นบทบาทหัวหน้างานผู้จัดการ ผู้นำ Coach พี่เลี้ยง
        Skill Set ทักษะ ต่างๆ ที่จำเป็นในการนำความรู้ในหลักสูตรนั้นไปใช้
        กระบวนการ การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ ตามที่เรียน ในหลักสูตรนั้น
        Tools Set การสร้าง และ ใช้เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น

        แม้จะคิดเยอะ แต่ผู้เรียนก็สนุกกับการคิด เปลี่ยนความเชื่อตัวเองได้เองว่า  คน "คิด" ไม่เป็นได้
สนุกไปกับผู้เรียนมากเลยค่ะ

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชValue Coachingภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น